Feminist og besteforeldreaktivist

Thelma demo 2Hva i all verden skal jeg si om meg selv? spør Thelma Kraft når vi vil vite mer om den nyvalgte lederen for Besteforeldreaksjonens aktive lokallag i Bergen og omland. Jeg får vel begynne med å fortelle at jeg er vokst opp som enebarn i etterkrigstidens Bergen, i et typisk arbeiderstrøk hvor de fleste mødrene var hjemmeværende. Om ettermiddagene ble vi barn jaget ut i gaten for far skulle hvile middag! Min viktigste lærdom i hjemmet var at alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn og posisjon, samt å stå opp for mine meninger og uttrykke disse klart og tydelig. Det siste har nok ikke alltid vært like populært, må jeg kanskje tilføye …

Les mer…

Venstre-forslag om helhetlig myrforvaltning

elvestuenStortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Raja har lagt fram et forslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge, der også klimahensyn er ivaretatt. Bakgrunn for forslaget er blant annet den pågående striden om Jødahlsmåsan (Nes og Ullensaker), der Besteforeldreaksjonen og flere andre organisasjoner har protestert mot planene for drenering og utgraving av store mengder torvmyr, uten at konsekvensene for biomangfold og klima er vurdert eller tatt hensyn til. – Boreale skoger og deres myrer er et av verdens største karbonlagre, og må forvaltes deretter, heter det i forslaget fra Venstre.

Les mer…

Mot flertall for klimalov

I løpet av noen dager i januar samlet WWF inn 13 000 underskrifter til støtte for en norsk klimalov. Foto Ragnhild Waagaard.

«Vi har lover for det vi synes er viktigst. En klimalov vil være et tydelig signal til alle i samfunnet om at våre folkevalgte tar de nødvendige grep for å sikre våre etterkommere de rettigheter som Grunnlovens miljøparagraf gir dem.» Det skrev Besteforeldreaksjonen i sin uttalelse til regjeringens høringsrunde om en norsk klimalov tidligere i år. Nå ser det ut til at et flertall på Stortinget er positive, og at vi kan få et vedtak i denne stortingsperioden. – Dette kan bli det verktøyet vi trenger for å sikre omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF, som i Norge har vært forslagsstiller og  pådriver for en klimalov.

Les mer…

Pensjonspenger ut av klimaødeleggelse

SnipImage (4)Mange tusen nordmenn ansatt i kommuner, sykehus, private eller offentlige bedrifter har sin pensjon investert i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Høsten 2014 solgte KLP seg ut av 27 kullselskaper. Men fortsatt har de aksjer i selskaper som eier enorme mengder kull, olje og gass. Hvis alt dette skulle bli utvunnet og brent, ville det tilsvare 10 år med utslipp fra Kina viser beregninger gjort av Framtiden i våre hender (FIVH). Du kan støtte kravet om at offentlige investeringer i fossile energikilder kuttes og flyttes til framtidsrettede investeringer her: «Jeg vil ikke spare i fond eller investere i selskaper som bidrar til å ødelegge klimaet.»

Ta klimaansvar i Norge!

Regjeringens klimamål er uklare på hva norske utslipp vil være i 2030. Nå er Europa vår nye hjemmebane for klimakutt.

Regjeringen og støttepartiene overrasket positivt da de for en tid tilbake kunngjorde at Norge vil legge seg på EUs linje og redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Samtidig er det uklart hvordan dette nye målet skal oppnås. Utslippstiltak skal komme i framtidige budsjetter, og tanken synes å være at man skal basere mye på kjøp av kvoter. Nå har seks organisasjoner, blant dem Besteforeldreaksjonen, skrevet til Stortinget og advart mot det de frykter kan bli de politiske konsekvensene. Det kan forstås som ansvarsfraskrivelse og en fortsatt utsettelse av en nødvendig nasjonal prosess for omstilling til et lavutslippsamfunn, mener de.

Les mer…

Fornøyd med «Broen til framtiden»

450 deltakere var samlet i Folkets Hus i Oslo 13. mars, til heldagskonferanse om arbeidsplasser i en framtid uten olje og gass.

Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier en fornøyd Turid Lilleheie etter den store «Broen til framtiden»-konferansen sist fredag. Den tidligere lederen av Norsk Tjenestemannslag er nå styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Hun opplevde konferansen som historisk viktig, med 450 deltakere fra miljøbevegelse, kirke og fagbevegelse som fikk belyst alle sider av omstillingen til en økonomi uten dagens oljeavhengighet. – De mange positive tilbakemeldingene forteller meg at fokus på ny jobbskaping bør stå sentralt i klimakampen framover. Og at fagbevegelsen har et stort ansvar.

Les mer…

Krever at ulovlig torvuttak stanses

JødahlsmåsanBesteforeldrenes Klimaaksjon i Oslo og omegn har protestert til Nes og Ullensaker mot utgravingen av Jødahlsmåsan. De viser til at kommunene har behandlet saken som et landbruksmessig driftstiltak som ikke er søknadspliktig. Men dette er et industrielt uttak av store mengder torv, der det kreves behandling etter Plan og Bygningsloven. Det er allerede gravd ut drensgrøfter med dybde på over tre meter. Samlet uttak av torvmasser er beregnet til mer enn 1 million kubikkmeter. Tiltaket er klart ulovlig, mener Besteforeldreaksjonen, som krever umiddelbar stans i den videre drift på myra. Se brev til Ullensaker og Nes kommuner.

Klima- og miljøministeren på banen

karin aStortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har stilt spørsmål til Klima- og miljøminister Sundtoft om Jødahlsmåsan-prosjektet: «Skal Norge klimagassutslipp ned, må nye tiltak som øker utslippene mye, hindres. Store mengder klimagasser er lagret i myr. På den 1000 dekar store Jødahlsmåsan har Felleskjøpet fått lov til å ta ut torv, noe som er beregnet å gi utslipp tilsvarende 290 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller 150 000 fossil-biler pr år. Norge bidrar til bevaring av regnskog ute, mens i Norge er torvuttak verken konsesjonspliktig, med i klimaregnskapet og eller betaler miljøavgifter. Mener ministeren dette er god klimapolitikk?»

Les mer…

Ny lovgiving nødvendig

elvestuenLederen av Stortingets Energi- og miljøkomité, Venstres Ola Elvestuen vil fremme et lovforslag for å bevare myrene, skriver Romerikes Blad. De omfattende inngrepene på Jødahlsmåsan vil gi CO2-utslipp som svarer til utslippet fra 150.000 biler. I tillegg kommer tapet av biologisk mangfold og friluftsområder. Inngrepet i området er det største siden utbyggingen av Gardermoen, og eksisterende lovverk synes å være for svakt til å stoppe tiltaket. – Vi ønsker en verneplan for myr, mer restaurering av myr og at man faser ut bruk av torv i jordprodukter, sier lokalpolitikeren Solveig Schutz i Akershus Venstre som så langt forgjeves har forsøkt å stoppe prosjektet.

Les mer…

Torvuttak er skadelig for klima

jødahl vimpler 2Besteforeldrenes klimaaksjon har i løpet av siste uka fått mange enkeltpersoner med på å sende e-post til statsministeren med protest mot industriell utgraving av den store myra Jødahlsmåsan, uten at konsekvensene for natur, miljø og klima er utredet. Myr og torvmark spiller en vesentlig rolle i karbonkretsløpet, og myrenes store betydning for klimaendringer har fått økt oppmerksomhet de senere år. Brev er nå sendt til stortingsrepresentantene for å gjøre også dem oppmerksom på saken. Samtidig får aksjonen støtte fra lokalavisen Romerikes Blad som karakteriserer det som uforståelig at lokalpolitikerne har gitt tillatelse til det klimaskadelige prosjektet.

Les mer…