Liten tro på regjeringen

Sorensen_Knut_fotoAWR_lite_NoneNordmenn flest tror verden vil lykkes i å stoppe global oppvarming. Men regjeringens innsats imponerer ikke. Bare 8 prosent av de spurte mener regjeringen lykkes i arbeidet for å begrense utslippene, viser Klimabarometeret fra TNS Gallup for 2016. Når regjeringen skal gis karakter for innsatsen, er terningkast 3 det vanligste svaret. NTNU-professor Knut Holtan Sørensen er ikke overrasket. Han mener de spurte bare har svart korrekt på spørsmålene. – Folk ser at det ikke skjer noe særlig, Det er bare en realitetsorientering, slik jeg ser det. Det ville vært overraskende om de fikk et høyere terningkast, sier han til NTB.

Hva skjer med bytrafikken

COCHES? NO GRACIAS! Barcelona vil la fotgjengerne og syklistene overta store deler av byens sentrale gater.

Byrådet i Bergen har lagt fram det de kaller en grønn strategiplan. De vil redusere biltrafikken og luftforurensingene, og prioritere gående og syklende langt sterkere enn det har vært gjort i alle de årene det moderne gate- og veinettet er blitt utformet. Dette er en del av en internasjonal bevegelse der stadig flere byer legger om kursen. Byrådet i Oslo vil at området innenfor Ring 1 – den mest sentrale del av byen – skal befries helt fra biler. I Barcelona skal det anlegges «medborgervennlige soner», der 60 prosent av nåværende bilveger omdisponeres til gågater og sykkelveier. Samtidig blir fartsgrensene for bilene satt kraftig ned.

Les mer…

Norge som gratispassasjer

vetlesen vgI desember skålte klimaminister Tine Sundtoft for Paris-avtalen som skal begrense global oppvarming til «godt under 2 grader». Et halvt år senere skåler Tord Lien for tildeling av nye lisenser i Arktis, som utfordrer kunnskapen om at vi ikke kan utvinne all olje og gass. Slik går det når vi har politikere som glemmer helheten og overlater til andre å forvalte det verdifulle som er truet, skriver Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO. De har en forestilling om at det ikke er utslagsgivende i det store bildet hva lille Norge gjør. «Realiteten er en annen, slik enhver forelder forteller sine barn. Hvis Norge vil være gratispassasjer, hvorfor ikke også andre?»

Les mer…

Bergen skal bli fossilfri

grønn strategi bergen

Byrådet i Bergen vil gjøre byen fossilfri innen 2030: fossilfri havn, fossilfri transport, fossilfri oppvarming. Den nye handlingsplanen for klima er et sjumilsskritt framover i forhold til tidligere planutkast, og har tatt hensyn til mange av de innvendinger og forslag som er kommet fra blant andre Besteforeldrenes klimaaksjon. – Dette er utrolig positivt og viser at det er feil slik mange påstår, at politikerne ikke lytter, sier lokallagsleder Thelma Kraft. Samtidig er hun klar over at det kan være stor avstand mellom ord og handling, og er forberedt på nye runder. – Men vi skal i alle fall gjøre vårt for at politikere som vil noe, skal få folkets støtte, det kan jeg love!

Les mer…

Klimautslippene øker og øker …

halfdan knarvikFør helga kom nyheten om at de norske klimagassutslippene økte med hele 1,5 prosent i 2015. Det skjer mens all god kunnskap tilsier det motsatte, at de burde gå merkbart ned. I Besteforeldrenes klimaaksjon, som i en årrekke har talt og skrevet, demonstrert og appellert og tålmodig arbeidet for å få våre politikere til å vise det lederskap som situasjonen krever, er reaksjonene sterke. Styret har sendt et skarpt protestbrev til klimaministeren. – Det er lett å bli oppgitt og bare riste på hodet av politikernes uforpliktende klimasvada, sier styreleder Halfdan Wiik. Vi velger likevel å tro på verdien av å si tydelig fra slik vi har gjort her.

Les mer…

Klimarisikoen – hvor stor er den egentlig?

HVA SLAGS FRAMTIDSUTSIKTER ER DET VI TILBYR DE USKYLDIGE BARNA VÅRE? Ola Dimmens beiske kommentar til klima og risikovurdering.

«Alt snakket om togradersmålet er blitt ei sovepute. Er du klar over hvor stor faren er for at det ikke nås, selv om vi kutter utslippene så mye som FNs klimapanel vil? Matematisk er den dobbelt så stor som ved russisk rulett!» Etter denne salva fra Ola Dimmen, pensjonert lærer i Trondheim og kjent for sine klimakampsanger og fotomontasjer, var det bare én ting å gjøre: Be professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip om en redegjørelse. Han har forståelse for denne reaksjonen, sier han. To graders global oppvarming kan dessuten være skumlere enn det høres ut som. Men risikovurdering er en risikabel sport …

Les mer…

Hva venter våre politikere på?

BjorghildI desember la 195 stater et grunnlag for økt klimainnsats. 22. april undertegnet Norge og 175 andre land Paris-avtalen. I går tildelte oljeminister Tord Lien ut nye lisenser i Barentshavet. Miljøbevegelsen og mange andre rister på hodet, og har problemer med å se sammenhengen i den norske klima- og energipolitikken. Organisasjonssekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, Bjørghild des Bouvrie, skriver i Bergens Tidende i dag og mener det gir et fullstendig forvirrende bilde av hvor Norge som nasjon er på vei. «Det som trengs, er optimistisk og entydig tale om det grønne skiftet: Norge klarer dette! En slik strategi må til for å skape tillit.»

Les mer…

Rettslig seier for ungdom i USA

To av saksøkerne, Shamus Miller and Olivia Gieger, sammen med advokater fra Our Children's Trust.

I en viktig rettsavgjørelse fra 17. mai har Massachusetts Supreme Judicial Court – delstatens øverste domstol, dømt i favør av fire ungdommer som har saksøkt myndighetene for å ha forsømt sin plikt til å trygge deres framtid mot farlige klimaendringer. Retten fant at delstaten ved miljøvernmyndighetene ikke har handlet i samsvar med sin juridiske forpliktelse til å redusere klimagassutslippene, og dømt dem til snarest å «komme med reguleringer av en rekke av kildene for utslipp av klimagasser, innføre en grense på klimagassutslipp, og sette klare mål for årlige utslippsreduksjoner».

Les mer…

Paris-avtalen: fra ord til handing

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet Parisavtalen på vegne av Norge i FN i New York 22. april 2016. Foto: Klima- og miljødepartementet.

I dag 18. mai skal Stortingets Energi- og miljøkomite ha høring om ratifikasjonen av Paris-avtalen. Naturvernforbundet har i den forbindelse tatt initiativ til et opprop som en rekke ulike organisasjoner har sluttet seg til, blant dem Besteforeldrenes klimaaksjon. Det er et gap mellom ord og handling i norsk klima- og energipolitikk, og oppropet stiller noen tydelige krav til hvordan Norge bør følge opp hvis den nye klimaavtalen skal tas på alvor: reelle kutt i norske utslipp, begrensing av leting etter ny olje og gass, omlegging av transportpolitikken, grønn investeringspolitikk for stat og kommuner, økte bidrag til regnskogsvern. 

Les mer…

– Ny rettstenkning er nødvendig

ketil lundDommen fra Besteforeldrenes Torvtribunal på Jødahlsmåsan er nå ferdig skrevet. – Det var oppløftende for meg å være med på dette, sier tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som slår fast at Nes og Ullensaker kommuner i denne saken har handlet i strid med bestemmelser i så vel forvaltningsretten som jordloven og Grunnloven, da Felleskjøpet fikk konsesjon til å ta ut torv. – Rettssamfunnet må simpelthen venne seg til en ny rettstenkning i slike spørsmål. Myrene er landets viktigste CO2-lagre. De hensyn som taler for torvuttak, er svært lite tungtveiende, og står ikke i noe rimelig forhold til skadene for miljø- og naturvern.

Les mer…