Skal juristane redde klimaet?

holmoyvikVi kan vente oss meir «juridifisering» av klima- og miljøpolitikken i åra som kjem. Det norske klimasøksmålet er del av ein internasjonal trend, skriv Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, i Agenda Magasin. Mange meiner det er prinsipielt problematisk at politiske spørsmål vert avgjort i domstolane. Det er Holmøyvik ikkje samd i. «Retten er samfunnets fremste styringsverkty. Og styring er nettopp det klima- og miljøpolitikken treng.» Sjølv om det skulle syne seg å vere vanskelig for saksøkjarane å nå fram, kan saka verke haldningsskapande og er langt frå fånyttes, meiner han.

Les mer…

Står Statoil til troende?

statoil-reklame

Statoil kjører for tida en stor kampanje opp mot unge mennesker, i samarbeid med Schibsted/Aftenposten og i form av påkosta reklame, debattmøter, m.v. Det dreier seg om klima og energi og de unges framtidsutsikter, og er en kamp om virkelighetsbeskrivelsen – fra oljeinteresser som ikke lenger kan ta for gitt at alle ser på dem med samme velvilje som før. Om det er koordinert med Norsk Olje og Gass og sjefslobbyist Karl Eirik Schjøtt-Pedersens propagandatur rundt om i landet, vites ikke. Men budskapet som gjentas og gjentas og hamres inn, er det samme, skriver Halfdan Wiik i en kronikk i magasinet Energi og Klima.

Les mer…

Svakt forslag til klimalov

klimalov-2Besteforeldreaksjonen er skuffet over regjeringens forslag til klimalov. «Det viser ikke det ansvar overfor kommende generasjoner som en slik lov skal ivareta», heter det i høringsuttalelsen. En klimalov skal sørge for å virkeliggjøre forpliktelsene som ligger i både Paris-avtalen og vår egen Grunnlov. Da må tiltakene etter loven bygge på klimafaglige hensyn og ikke næringslivets eller andre behov.. Besteforeldrene synes det er oppsiktsvekkende at regjeringen har lagt vekk forslaget om et uavhengig faglig klimaråd som det vi finner i den britiske og danske klimaloven. Dette sto sentralt i høringsrunden for to år siden.

Les mer…

Besteforeldre med jernbanekampanje

FRAMTIDA GÅR PÅ SKINNER. Moderne jernbaner bør være transportform nr én, mener Besteforeldreaksjonen.

Forslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) vil gjøre det umulig å nå vedtatte utslippsmål for transportsektoren. Det er snarere en plan for å øke utslippene, mener Besteforeldrenes klimaaksjon. I håp om at det skal være mulig å få Stortinget til å forlange vesentlige forbedringer av planen, ber de nå andre organisasjoner om å bli med på en henvendelse til de politiske partiene. – Vi kaller det en jernbaneaksjon, fordi jernbanens muligheter er så store og fordi jernbanen kommer så dårlig ut, sier Otto Martens i Trondheim. Norge trenger lavutslipps høghastighetsbaner. Det vi får er høghastighets motorveier!

Les mer…

Sterk kritikk av forslaget til klimalov

Concerned Scientists består av engasjerte vitenskapsfolk med ulik faglig bakgrunn som samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Regjeringens forslag til ny klimalov kan undergrave Paris-avtalen og utvanne Grunnloven, mener forskergruppa Concerned Scientists Norway. Gruppa er i utgangspunktet positive til forslaget om å innføre en klimalov, men finner ikke å kunne støtte regjeringens forslag, skriver forskerne i sitt høringssvar. De reagerer blant annet på ordlyden om at Norge skal bli et «lavutslippssamfunn» innen 2050. – Dette er utilstrekkelig. Målet bør være at Norge er et nullutslippssamfunn innen 2050, skriver de og peker på at Norge i Paris-avtalen har bundet seg til målet om å sikte mot maksimalt 1,5 graders global oppvarming.

Les mer…

Fornybart og miljøskadelig

heggdalFlytende biodrivstoff til erstatning for vanlig bensin og diesel er i vinden som aldri før. De politiske partiene kappes om å demonstrere iver etter å hogge mer skog for å forsyne markedet med store mengder fornybar energi. Men som klimaløsning er dette for lettkjøpt, mener agronom og journalist Øystein Heggdal. At en energikilde er fornybar er ikke ensbetydende med at storskala beskatning av energikilden er fornuftig. Utregningene hans viser at de mest vidtgående planene vil kreve mer tømmer per år enn det som i dag er den totale tilvekst i skogene våre. Han håper at tallenes harde fakta vi sive inn etter hvert, sier han.

Les mer…

– Viktig å vere der folk er

LOKAL KULTUR: Felespelar og klimaengasjert bestefar Leif Rygg stilte opp saman med barnebarnet Eivind, både på Amfisenteret og i biblioteket.

Kampanjen «Klimadugnad 2016» kom til Voss tysdag denne veka og hadde arrangement både på Amfisenteret på ettermiddagstid, og folkebiblioteket om kvelden. – Det er viktig å vere der folk flest er, så kjøpesenteret var eit naturleg val for oss, seier Janet Wiberg i styret for Besteforeldrenes klimaaksjon i fylket. Vi er veldig glade for at vareordførar Sigbjørn Hauge stilte opp og fortalte om planar dei har for å gjere kommunen meir klimavenleg. Kyrkja er ein viktig medspelar på Voss som mange andre stader, og det var interessant å høyre på Kari Bye frå Grøn Kyrkje, som er eit landsomfattande nettverk for skaparverk og berekraft.

Les mer…

Seminar om KarbonAvgifter til Fordeling

Panelet som stilte til debatt. F.v. Heikki Holmås (SV), Anders Ekeland (Naturvernforbundet/BKA), Arild Hermstad (MDG), Tord Hustveit (V) og Audun Otterstad (A). Gunnar Steinsholt (Fagforbundet) deltok også, men måtte gå før paneldebatten.

Det pågår en diskusjon om KAF nå. Bak denne litt ukjente forkortelsen skjuler det seg et økonomisk virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet. Prinsippet er kort sagt at det innføres en temmelig høy avgift på fossile brensler og drivstoffer, men at pengene deles ut igjen direkte til forbrukerne. Denne noe ukonvensjonelle tilbakebetalingen kan bidra til at befolkningen generelt vil støtte en temmelig høy karbonavgift, tror mange. Men tør politikerne satse? Det var et av spørsmålene som ble reist på et KAF-seminar siste lørdag, arrangert av Besteforeldreaksjonen og Naturvernforbundet.

Les mer…

Gass sprenger karbonbudsjettet

Kristoffer-Rypdal-n-rDet finnes både positive og negative trender i vår påvirkning av klimaet, skriver Kristoffer Rypdal i en kronikk i Nordlys. Han er professor i klimadynamikk, og viser at det positive bl.a. skyldes de siste års overgang fra kull til gass. Men den som tror at dette er redningen også framover, må tro om igjen. Det globale karbonbudsjettet bestemmer hvor mye vi totalt kan slippe ut av CO2, og er snart brukt opp. «Hvis vi kunne erstatte alt kull med like deler olje og gass, så ville utslippene fra fossil energiproduksjon bare reduseres med femten prosent. Dette er alt for lite til å være et viktig element i en strategi for å nå klimamålene.»

Les mer…

Klimafestivalen kommer til Grenland

bilde-grlDet blir Klimafestival § 112 også i Grenland, der Besteforeldrenes klimaaksjon har gått sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for en rekke arrangementer i Skien og Porsgrunn dagene 18 – 28 januar 2017. – Vi har hatt dette under planlegging siden tidlig i vår og ble inspirert av det de fikk til i Drammen under festivalen der sist vinter, forteller Brita Helleborg, som er leder av lokallaget i Besteforeldreaksjonen. Målet er å få til et samarbeid med bibliotek, kirke, kino og alle andre som har lyst å gjøre en innsats. Klimautfordringene løser vi ikke uten bred demokratisk deltaking. Det er jo ikke en sak for de spesielt interesserte!

Les mer…