Formål og vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 2.-3. oktober 2021


Formålserklæring

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke menneskeskapt global oppvarming. BKA ser global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden.

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig.

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler. Grunnlovens §112 (miljøparagrafen) skal være rettesnor i dette arbeidet.

Besteforeldrenes klimaaksjon vil:
ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger, arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske valg, både lokalt og på landsbasis.
KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere våre klimautslipp, og at Norge skal gå foran som eksempel. Vi må utfase utvinning av kull, olje og gass, redusere vår avhengighet av fossil energi, senke energiforbruket og gjøre vår energibruk mer klima- og miljøvennlig. Det må legges bedre til rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag.
INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne løsninger og veien mot en bærekraftig økonomi. Særlig viktig er det å nå ut gjennom massemediene. BKA vil bidra aktivt til rettslig utprøving av Grunnlovens §112.
STØTTE foreldre og skole i oppdragelsen til å ta ansvar for miljøet, både når det gjelder spredning av kunnskap og arbeidet for moralsk forpliktelse. Vi ser det som en oppgave å bidra til dialog mellom generasjonene.
SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører. BKA vil søke kontakt med tilsvarende nettverk i andre land.

(vedtatt på årsmøtet i Skien 2015)

Spre klimavett,
del denne saken!