Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Miljøskadelig veiprosjekt

I Trondheim har 12 organisasjoner gått sammen om et åpent brev til bystyret. Planene for ny E6 nord for byen er ulønnsom, trafikkfarlig og miljøskadelig, hevder de. En slik motorvei vil også undergrave en framtidsretta satsing på jernbanen nordover – som politikerne sier de vil prioritere. Utfordringene er at da må de si nei til noe annet, og det sitter ofte langt inne, sier BKAs Idar Støwer.

Mikroplast fra veitrafikk

«– El-biler er bedre enn fossil-biler, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass på veiene, og produserer like mye mikroplast», skrev Besteforeldrene i Bergen for litt siden til de politiske partiene. Nå får de støtte fra Norsk institutt for luftforskning (NILU). De anslår at 140 000 tonn mikroplast fra veitrafikk havner i verdenshavene hvert år.

Prioritér sykling og gange!

21 organisasjoner har gått sammen om å kreve økt nasjonal satsing og tilrettelegging for sykling og gange — for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. I en felles uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP 2022—2033) viser de til at Stortinget har vedtatt et mål om 8 % sykkelandel, med 20 % i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Da må politikerne skjerpe seg!

Samferdsel for framtida

Jeg opplevde en lyttende minister, og har fått ny tro på ham, sier Torstein Fjeld etter gårsdagens personlige møte med Knut Arild Hareide. Han har i mange år vært opptatt av miljø, klima og samferdsel, og hadde bedt om å få snakke med Hareide på tomannshånd – for å fortelle om hvordan han som naturverner og klimabestefar opplever samferdselspolitikken, og hva det gode miljø-alternativet er.

Sammen for sykkel og gange

Besteforeldrenes klimaaksjon står sammen med 16 andre organisasjoner om et opprop som krever økt statlig satsing og investering for sykling og gange – for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. Det dreier seg om å legge til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Det vil gi bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport.

Naturødende og klimaskadelig

Det er uklart hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide står i striden om store veiprosjekter som E18/Asker og Bærum, og E39/Hordfast. Men hvis han mener alvor med å ville prioritere klima og trafikksikkerhet, må han avvise planene for høyere fart og landskapsknusende motorveier, skriver fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, i et lengre innlegg på nettstedet Samferdsel.

Opprop mot økt flytrafikk

Vi står i en global klimakrise som krever handling. Likevel har Stortinget bedt Avinor om å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, med mål om vekst i flytrafikken. Sammen men flere andre organisasjoner går Besteforeldrene nå ut med et opprop for at planene skrinlegges. SKRIV UNDER HER og bli med og krev at de folkevalgte tenker nytt og gir oss en samferdselspolitikk for framtida!

Må satses mye mer på jernbane!

Politikerne vil at flere skal benytte miljøvennlige transportformer. Men de bygger nye motorveier og ikke nye jernbaner, og prognosene viser at nordmenn vil kjøre mer privatbil i 2050 enn i dag. Billettprisene for tog økte med over 40 prosent de siste 15 åra, mens prisen på flybilletter økte med under 10 prosent. – Det trengs en større kursendring, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

Bussing i Valdres

God klimapolitikk er mer enn ambisiøse mål for utslippskutt i 2030. Det er for eksempel å få folk til å ta Valdresekspressen i stedet for privatbil når de skal ut å reise. Om fordelene ved å være «bussist» – og utfordringene som ennå er – har Margaret Heldor skrevet i avisa Valdres. At særlig barnefamilier velger å reise kollektivt har også en oppdragende effekt, mener den pensjonerte læreren.

En jernbane for framtiden

Norge har et av Europas dårligste jernbanenett, uten politisk vilje til å gjøre noe som monner. Det hevder samfunnsplanlegger Alf S. Johansen. «Buss for tog, få avganger, lav fart. En sektor uten en bærekraftig visjon for framtiden. Det ser ut som at man mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år.»