Klima som etisk utfordring

«Vi tilhører en tanketradisjon preget av skillet mellom menneske og natur. I dag ser vi klarere og klarere konsekvensene av en slik virkelighetsoppfatning: Naturen er ikke noe vi ustraffet kan skalte og valte med. Naturens helse er avgjørende for vår overlevelse som individer, som art og som kultur. Reddes ikke mine omgivelser, så reddes heller ikke jeg

Foto: Kirkens informasjonstjeneste

I sitt essay Klimaproblemet som etisk utfordring er biskop emeritus Finn Wagle opptatt av å utvide solidariteten, ikke bare til kommende generasjoner, men til hele vår sårbare klode. Vår tid trenger en «nærhetsoverskridende ansvarsetikk», hevder han. «Det blir enklere og samtidig mer berørende å ta inn over seg klimaproblemet som etisk utfordring, om vi kan forankre denne utfordringen i vår egen hverdag og virkelighet. Det klareste eksempel på en tenkning som løfter frem avstandsansvaret, men finner begrunnelsen i det som ligger oss aller nærmest på hjertet, er kanskje Besteforeldreaksjonen for en ansvarlig klimapolitikk. Når vi i dag vil stå opp og slåss, er det for å berge det vi er aller mest glad i! Eller sagt med andre ord: Nærhetsetikk og grenseoverskridende ansvarsetikk hører på det nærmeste sammen.»