Transportpolitikken ut av silo-tenkinga

Tirsdag 25 april var Besteforeldrenes klimaaksjon invitert til åpen høring i Stortinget om Nasjonal Transportplan. Nestleder Finn Bjørnar Lund la vekt på behovet for helhetlige transportløsninger innen rammene av Paris-avtalen. NTP er preget av etatenes mangel på helhetssyn – de sitter nede i hver sin etat-silo og planlegger framtida, sier han. Spillets taper blir de overordna spørsmål om hvordan de mest klimaskadelige transportformene kan fases ut og erstattes.

Les mer…

2kommentarer

Togsatsing er klimasatsing

Internasjonalt er lyntog sett på som eit viktig klimatiltak. Men i den norske debatten kjem det stadig påstandar om det motsette. Ein av dei påståelege er journalist i Dag og Tid, Jon Hustad som nyleg hevda at partia Venstre og MDG tek heilt feil når dei vil ha auka satsing på lyntog. «Det er dokumentert bortanfor all tvil at snøggtog har ein negativ klimaeffekt.» Han får svar frå Thor W Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, som er tilslutta «Jernbanekampanjen 2017».

Les mer…

1kommentar

Jernbanekampanje på banen

Nasjonal Transportplan 2018-29 er kommet til Stortinget. Samtidig går det brev til politikerne fra en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner som har gått sammen om «Jernbanekampanjen 2017». Sentrale tiltak og virkemidler i NTP er i motstrid til nasjonale mål om verdiskapning i et lavutslippsperspektiv. Satsingen på moderne jernbane for hele landet må få en betydelig større budsjettandel, og prioriteres fram i tid, heter det i brevet fra organisasjonene,

Les mer…

5kommentarer

Vil satse på jernbanen

Årsmøtet i LO i Oslo går inn for en større jernbanesatsing med høyhastighetstog over hele landet. De mener regjeringens framlegg til Nasjonal Transportplan er forhastet, og ikke forenlig med en ansvarlig klimapolitikk og en framtidsrettet transportpolitikk. Også i et sysselsettingsperspektiv er jernbanen det beste alternativet, mener de, og advarer mot konsekvensene av forsert satsing på firefelts motorveier og en tredje rullebane på Gardermoen.

Les mer…

2kommentarer

Tysk grundighet på norsk

Den tyske jernbaneeksperten Jørg Westerman har ledet selskapet Norsk Bane siden 1991, og har iherdig arbeidet for utbygging og modernisering av det norske jernbanenettet. Han vil ikke bare bygge ut høyhastighetsbane rundt storbyene, han vil også avskaffe store deler av flytrafikken i Sør-Norge ved å bygge et lyntognett. Westermann hevder at et slikt lyntognett vil gå med overskudd, og kunne ta over store deler av både person- og godstransporten. Om han får det som han vil, kan et nytt norsk jernbanenett stå klar om et par tiår, kutte klimagassutslipp og gi oss tusenvis av nye grønne arbeidsplasser.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Jernbanesatsing kan ikke vente

Nasjonal Transportplan kommer snart til Stortinget. Som et direkte svar på forslaget fra regjeringa er «Jernbanekampanjen 2017» under etablering. Initiativet kommer fra Besteforeldreaksjonen og framfor alt fra Otto Martens i Trondheim som lenge har talt og skrevet om at NTP mangler sammenheng mellom mål og middel, og vil gi økte klimautslipp. Etter kampanjeseminar med deltaking fra miljøorganisasjoner, fagbevegelse og andre interesseorganisasjoner er han fornøyd og glad. – Endelig er vi i gang med å bygge en skikkelig motstand mot de alvorlige feilgrep som våre samferdselspolitikere så altfor lett gjør seg skyldig i.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Ingen løsning uten flykutt

Det beste med Naturvernforbundets møte i Bergen bibliotek onsdag 1. mars – om flytrafikken: klimaverstingen som slipper unna – var at det var så godt besøkt (sjøl måtte jeg ta til takke med ståplass). Vi fikk også gode faglige foredrag som viste hvor undergravende den politisk villede økning i flytransporten er for ethvert fornuftig klimamål på transportsektoren. Det minst interessante var politikerdebatten, der representantene for de store partiene knapt greide å overbevise seg selv om at de er tilstrekkelig motivert/interessert/villige til å ta de omprioriteringer og tunge grep som må til for å gi oss en bærekraftig mobilitet.

Les mer…

1kommentar

Stanser rullebane

En domstol stanser byggingen av en tredje rullebane i Wien, av hensyn til klimaet, forteller Dagsavisen 27. februar. Saken var klaget inn av flere miljøorganisasjoner, og dommen slår fast at økningen i flytrafikken ville føre til en uakseptabel stor økning i utslippene av CO₂ i Østerrike. – Det som har skjedd i Wien viser at bygging av nye rullebaner er en sterk trussel mot kampen om å redusere klodens klimagassutslipp, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. Sammen med FIVH, Bondelaget, Besteforeldreaksjonen og andre protesterer forbundet mot planene om å bygge en tredje rullebane på Gardermoen.

Les mer…

2kommentarer

Ikke stykkevis og delt …

Nasjonal Transportplan har vært på høring og skal behandles av Stortinget før sommeren. I mellomtida foregår det en kampanje fra regjeringen for å få støttepartiene Venstre og KrF til å akseptere hovedlinjene i planen som er en bred satsing på nye motorveier over hele landet, mot lovnader om en begrenset jernbanesatsing på utvalgte strekninger. En slik stykkevis løsning må vi på det sterkeste advares mot, sier Otto Martens i Besteforeldreaksjonens transportgruppe. Det landet vårt og barnebarna våre trenger er helhetlig planlegging av en infrastruktur for lavutslippssamfunnet. Framtida går på skinner, ikke på hjul.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kampanje for jernbane-satsing

Initiativet fra Besteforeldrenes klimaaksjon til en felles jernbanekampanje er blitt godt mottatt. Aksjonsseminar planlegges, og flere andre organisasjoner ønsker å være med og markere motstand mot Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) som Stortinget skal behandle før sommeren. – Dette er i realiteten en plan for å øke utslippene fra transportsektoren i Norge, sier Otto Martens. NTP-forslaget har så alvorlige svakheter at det må stoppes og erstattes med en ny, helhetlig plan for en lavutslippsløsning fram mot 2030 og nullutslipp før 2050. Da er en storsatsing på moderne høghastighets jernbane ikke til å komme utenom.

Les mer…

!Skriv en kommentar