På sporet av en utslippsfri transport

Framtidens transportsektor, hvordan vil den se ut? Det var tema for flere møter under Arendalsuka mandag. NSB hadde invitert et panel til å diskutere jernbanens framtid, men brukte vel så mye tid på å diskutere visjoner for veitransporten. På et annet møte var overgangen fra fossildrevne biler til elbiler hovedsaken. Der ble det understreket at Norge er et foregangsland på dette området, og at bilindustrien nå følger spent med på hva vi får til her i landet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vil kjempe videre for jernbanen

Før sommeren vedtok Stortinget en ny nasjonal transportplan som skal gjelde i ti år framover. I denne perioden skal Norge asfalteres i et høyere tempo enn noen gang, med fortsatt tilrettelegging for flere personbiler og mer godstransport på veiene. I tillegg kommer økt flytrafikk. Med andre ord nøyaktig det motsatte av det vi trenger for framtida, sier Otto Martens. Han er forkjemper for en nasjonal jernbanesatsing og mener vedtaket er gjort på sviktende faglig grunnlag.

Les mer…

1kommentar

Skivebom om jernbane

Initativtaker til «Jernbanekampanjen 2017», Otto Martens, er djupt skuffet over rapporten «Klimavalg 2017» fra Cicero Senter for klimaforskning. Det som står om togtransport undergraver arbeidet for moderne høghastighetsbaner i Norge, sier han. – Cicero har ukritisk gjengitt ting som står i Jernbaneverkets rapport fra 2012, en politisk styrt desinformasjon som dessverre har blitt godtatt som faktagrunnlag i årevis, på fullstendig sviktende grunnlag.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Tog i vårt lille land

Vi har meir enn nok trafikk for eit nytt, landsdekkjande jernbanenett, skriv Jørg Westermann i ein kronikk i Dagsavisen. Han reagerer på utsegna til Erna Solberg då ho var på vitjing i Kina og reiste med moderne høgfartstog. På spørsmål om slike tog kunne vere aktuelle for Noreg, svara ho at «dessverre, vi er ikke så mange mennesker». Jørg Westermann og selskapet hans Norsk Bane har prosjektert jernbaneløysinger for heile Sør-Noreg, og veit at dette ikkje stemmer.

Les mer…

2kommentarer

Urolige for planer om ny rullebane

Avinors samfunnsoppdrag må endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst, sier Naturvernforbundet i sin uttalelse til stortingsmeldinga om «Verksemda til Avinor AS». De viser til at flyreiser allerede står for over halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Besteforeldrenes klimaaksjon samarbeider med Naturvernforbundet i denne saken, og har sendt et brev til transportkomitén med påminning om Grunnlovens miljøparagraf.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Transportpolitikken ut av silo-tenkinga

Tirsdag 25 april var Besteforeldrenes klimaaksjon invitert til åpen høring i Stortinget om Nasjonal Transportplan. Nestleder Finn Bjørnar Lund la vekt på behovet for helhetlige transportløsninger innen rammene av Paris-avtalen. NTP er preget av etatenes mangel på helhetssyn – de sitter nede i hver sin etat-silo og planlegger framtida, sier han. Spillets taper blir de overordna spørsmål om hvordan de mest klimaskadelige transportformene kan fases ut og erstattes.

Les mer…

5kommentarer

Togsatsing er klimasatsing

Internasjonalt er lyntog sett på som eit viktig klimatiltak. Men i den norske debatten kjem det stadig påstandar om det motsette. Ein av dei påståelege er journalist i Dag og Tid, Jon Hustad som nyleg hevda at partia Venstre og MDG tek heilt feil når dei vil ha auka satsing på lyntog. «Det er dokumentert bortanfor all tvil at snøggtog har ein negativ klimaeffekt.» Han får svar frå Thor W Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, som er tilslutta «Jernbanekampanjen 2017».

Les mer…

1kommentar

Jernbanekampanje på banen

Nasjonal Transportplan 2018-29 er kommet til Stortinget. Samtidig går det brev til politikerne fra en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner som har gått sammen om «Jernbanekampanjen 2017». Sentrale tiltak og virkemidler i NTP er i motstrid til nasjonale mål om verdiskapning i et lavutslippsperspektiv. Satsingen på moderne jernbane for hele landet må få en betydelig større budsjettandel, og prioriteres fram i tid, heter det i brevet fra organisasjonene,

Les mer…

5kommentarer

Vil satse på jernbanen

Årsmøtet i LO i Oslo går inn for en større jernbanesatsing med høyhastighetstog over hele landet. De mener regjeringens framlegg til Nasjonal Transportplan er forhastet, og ikke forenlig med en ansvarlig klimapolitikk og en framtidsrettet transportpolitikk. Også i et sysselsettingsperspektiv er jernbanen det beste alternativet, mener de, og advarer mot konsekvensene av forsert satsing på firefelts motorveier og en tredje rullebane på Gardermoen.

Les mer…

2kommentarer

Tysk grundighet på norsk

Den tyske jernbaneeksperten Jørg Westerman har ledet selskapet Norsk Bane siden 1991, og har iherdig arbeidet for utbygging og modernisering av det norske jernbanenettet. Han vil ikke bare bygge ut høyhastighetsbane rundt storbyene, han vil også avskaffe store deler av flytrafikken i Sør-Norge ved å bygge et lyntognett. Westermann hevder at et slikt lyntognett vil gå med overskudd, og kunne ta over store deler av både person- og godstransporten. Om han får det som han vil, kan et nytt norsk jernbanenett stå klar om et par tiår, kutte klimagassutslipp og gi oss tusenvis av nye grønne arbeidsplasser.

Les mer…

!Skriv en kommentar