Bygg den banen!

Jernbanemarsjen 20.08.2023.jpg 3
I august 2023 gikk den store jernbanemarsjen i Troms, 100 km fra Storsteinnes til Setermoen. Mange fra BKA var med, og nå tar de med seg engasjementet til Eidsvolls plass og Stortinget.

Mandag 22. april blir det stormønstring på Eidsvolls plass, ved Folkeaksjonen for Nord-Norgebanen. Landsdelen har venta lenge nok, mener BKA Troms og de andre arrangørene, som krever at prosjektet skal inn i Nasjonal Transportplan. – Stortinget må ta framtidas utfordringer på alvor og komme i gang med å realisere banen. Nå!

Et klimaprosjekt

Nord-Norgebanen har en lang historie. Da Nordlandsbanen ble fullført til Bodø i 1962, ble det lovet forlengelse videre nordover etter 10 år. Deretter har lite skjedd. Men 70 prosent av folk i nord er for, og det er stor forståelse for banen også på landsbasis. Et viktig argument som ikke fantes tidligere, gjelder klima. I 2050 skal 90-95 % av alle norske utslipp være fjerna.
–  Dagens transportvalg er for framtida og avgjør om dette er mulig, sier Synnøve des Bouvrie, som er leder for jernbanegruppa til BKA i Troms. – I dag går nesten all varefrakt på vei, herunder enorme mengder sjømat. Det går 160 000 digre vogntog gjennom Narvik hvert år. Antallet flypassasjerer fra/til Nord-Norge er hele 4,7 millioner. Det kan ikke fortsette slik, vi må over på robuste alternativer med lave eller ingen utslipp. Og da er jernbanen helt overlegen, slik bl.a. SSB har vist. Problemet er likevel tidsbruken og konkurransesituasjonen. Hvis vi velger å bygge en tradisjonell bane, kan den være foreldet før den står ferdig. En moderne Nord-Norgebane, derimot, bygd for høy fart, kan få reisetida Tromsø–Oslo ned i 6,5 timer – og bli folks og næringslivets førstevalg.
– Men Jernbanedirektoratet konkluderer med at Nord-Norgebanen ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, og vil ha negative følger for natur og miljø, klimagassutslipp og reindrift. Din kommentar?
– Det er en utredning som det stilles store spørsmålstegn ved. Det er lagt ‘mange gale premisser til grunn’, og det ‘mangler en helhetlig tankegang for samferdsel’, som vi i BKA har sagt i vår høringsuttalelse. Når det gjelder urfolksrettigheter, er det en forutsetning at traséen fra start av planlegges slik at den ikke blir til hinder for utøving av samisk kultur og næringer. Alt i alt vil en overgang fra omfattende veitransport til jernbane kunne redusere skadene på både rein og vilt. 

En viktig stormønstring

På Eidsvolls plass 22. april står Besteforeldrene sammen med Tromskomiteen for jernbane, Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Jernbane NORD AS, For Jernbane – og alle som ønsker å vise at de støtter det rettferdige kravet fra folk i nord om en storsatsing på utslippsfri person- og godstransport. Markeringen vil vare i tre hele timer, fra kl 12 til 15. Det blir appeller, innlegg fra stortingspolitikere, musikk m.m. Synnøve des Bouvrie og flere andre fra Tromsø vil være der, – og håper BKA-ere i hovedstaden vil støtte opp og farge Eidsvolls plass med våre røde luer!
– Det er viktig å forstå at Nord-Norgebanen ikke er noe isolert prosjekt, men et ledd i en omfattende nasjonal strategi for en bærekraftig utvikling. En slik bane vil styrke nasjonens inntekter fra fisk- og sjømateksport, som ikke lenger vil bli bremset av saktegående veitransport, men komme raskt til markedene. Fra 2030 vil dessuten fossil transport møte høye gebyrer ved grensen til EU. Det gjelder å være proaktiv og tenke nytt og langsiktig!
– Målsettingen for oss i Besteforeldrenes klimaaksjon er av en høyere orden; å stoppe global oppvarming og hindre en framtidig katastrofe er det viktigste. At regjeringen skal skyve en så opplagt storgevinst for klimaet ut i det blå er ikke bare uakseptabelt for oss her nord, men også uetisk sett fra vårt overordnete standpunkt og vår kamp for barnebarnas framtid!

Fra Tromsø 1. mai 2023: Fulle gater under dagens feiring i Ishavsbyen. BKA-erne marsjerte mot oljeleting og for Nord-Norgebanen. Synnøve des Bouvrie foran til venstre. Foto: Ingunn Elstad

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Arne Bertheussen | 15.04.2024

  Ikke bare uakseptabelt for folk der nord, men også uetisk sett fra vårt overordnete standpunkt og vår kamp for barnebarnas framtid!

 2. Finn Bjørnar Lund | 15.04.2024

  Takk for et viktig initiativ! BKA sin høringskommentar til KVU’en om NN-banen er vel verdt å få med seg som bakgrunn for markeringa.

 3. Bjørghild des Bouvrie | 15.04.2024

  Enig med deg, Finn Bjørnar.

  Og nå kan vi sitere den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), når den gir medhold til Verein KlimaSeniorinnen Schweiz sin sak (sied 5.):
  » States need to put in place the necessary regulations and measures aimed at preventing an increase in GHG concentrations in the Earth’s atmosphere and a rise in global average temperature beyond levels capable of producing serious and irreversible adverse effects on human rights under Article 8.»

  Da er moderne jernbaner med nullutslippstog superiøre for å kutte utslipp i transport og mobilitet.
  Klimautvalg2050 nevner problemet med et voksende behov for ny drivkraft (side 159*), men nevner ikke løsningen! Den har vi! TOG!

  * «Videre viser direktoratet at dersom vekstantagelsene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) legges til grunn, vil en utslippsfri transportsektor trenge hele 60 TWh med kraft i 2050, i tillegg til 750 millioner liter biodrivstoff. Med nullvekst i transportmengden reduseres behovet til 45 TWh kraft og 550 millioner liter biodrivstoff (Miljødirektoratet, 2022c).

 4. Tor Anvik | 17.04.2024

  Takk for veldig godt initiativ og for sterke argumenter.
  Ved siden av KVU-en om NordNorge-banen har Jernbaneverket også bestilt en KVU om utslippsreduksjoner i jernbanesektoren. Denne ble sluppet 3.10.2023 og konkluderer med at av alle de tre gjenværende fossildrevne jernbanestrekningene – Røros/Solør, Rauma og Nordlandsbanen – bør den eksisterende Nordlandsbanen prioriteres for elektrifisering.
  Kunne det være noen BFA-medlemmer og/eller -sympatisører i Bodø/Salten regionen som kjenner seg klar for å lage en lokal markering i vårt område den 22. april til støtte for kravet om elektrifisert jernbane til Bodø, Harstad, Tromsø og Kirkenes? I det minste kunne vi kanskje lage en sak for lokalaviser og NRK lokalt?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*