Arkiv for kategorien: "Torvmyr/Jødahlsmåsan"

Myra skal leve!

Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det som organisk karbon. I Norge har denne prosessen gjennom tusener av år dannet store karbonlagre, som slippes ut igjen og bidrar til global oppvarming når torvmyr dreneres og dyrkes, eller graves opp for å selges rundt om i hagesenter. Besteforeldrenes klimaaksjon krever tiltak og markerte det med en torvmyr-aksjon foran Stortinget sist fredag.

Spre klimavett,
del denne saken!

Torvprodukter på vei ut

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å utrede en utfasing av bruk av torv i Norge. Det kommer etter krav fra Venstre og er med som tiltak også i den nye klimameldinga. Bakgrunnen er ny kunnskap og forståelse av myrnaturens betydning for blant annet klima. Særlig oppmerksomhet har planene om utgraving av Jødahlsmåsan på Romerike fått. Besteforeldrene har gjennomført flere vellykka markeringer for bevaring av denne myra.

Spre klimavett,
del denne saken!

Myrforkjemperne på plass

Rundt 30 møtte opp for å delta under markeringa på Jødahlsmåsan søndag 15. mai, med naboene godt representert, og med et aldersspenn fra baby i barnevogn til 80 år, forteller besteforeldreaktivist Linda Parr. Gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz, la i sin appell vekt på torvmyras verdi og betydning for planter, dyr og mennesker. Hun takket Besteforeldrene for den utholdende innsatsen: – Takk for det store engasjementet, og for at dere aldri gir dere!

Spre klimavett,
del denne saken!

Godt nytt for myr og klima

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr», heter det i budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene. Det er en god nyhet og en seier, sier Astrid Sandvik i Besteforeldreaksjonen, som har stått i spissen for «Aksjon Jødahlsmåsan» for å hindre utgraving av et stort myrområde øst for Gardermoen. – Myrene våre er naturens karbonlagre. Å la være å utsette myr for drenering, nydyrking og torvuttak er et enkelt og godt klimatiltak. Nå får vi se hva som kan gjøres for også å stoppe vedtatte prosjekter som det vi har arbeidet med. Kommunene burde ta signalet og komme på banen sammen med oss.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Ny rettstenkning er nødvendig

ketil lundDommen fra Besteforeldrenes Torvtribunal på Jødahlsmåsan er nå ferdig skrevet. – Det var oppløftende for meg å være med på dette, sier tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som slår fast at Nes og Ullensaker kommuner i denne saken har handlet i strid med bestemmelser i så vel forvaltningsretten som jordloven og Grunnloven, da Felleskjøpet fikk konsesjon til å ta ut torv. – Rettssamfunnet må simpelthen venne seg til en ny rettstenkning i slike spørsmål. Myrene er landets viktigste CO2-lagre. De hensyn som taler for torvuttak, er svært lite tungtveiende, og står ikke i noe rimelig forhold til skadene for miljø- og naturvern.

Spre klimavett,
del denne saken!

Myra skal leve, grøftene må spaes igjen

Dommeren Ketil Lund var ikke i tvil! Nes og Ullensaker kommuner har handlet i strid med en rekke lover, inkludert Grunnlovens § 112 da de ga Felleskjøpet konsesjon til å ta ut torv fra Jødahlsmåsan. Saksbehandlingen har vært skjødesløs, erklærte han, og dømte kommunene til å spa igjen dreneringsgrøftene på myra. Dommen ble godt mottatt av de 40 fremmøtte. Talskvinne for Besteforeldreaksjonen, Astrid Sandvik, slår fast at det kommer ikke til å bli kjørt ut så mye som en kubikkmeter torv fra Jødalsmåsan. Myrtorva skal ligge der den er, til beste for klimaet og til glede for fugler, dyr og mennesker i området!

Spre klimavett,
del denne saken!

Torvtribunal på Jødahlsmåsan

ketil lundTirsdag 3. mai samles motstandere av de omfattende torvuttaksplanene på myra Jødahlsmåsan, der Felleskjøpet og kommunene Nes og Ullensaker settes under tiltale for å ha krenket Grunnloven § 112 som pålegger myndighetene et ansvar for å sikre oss og våre etterkommeres et bærekraftig miljø. Borgerne har også rett til å kjenne konsekvensene av planlagte naturinngrep. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund leder tribunalet. Som i gamle dager møtes vi på tingplassen for å avsi en rettferdig dom i saken. Det blir både skjemt og alvor, lover aktivistene fra Besteforeldrenes klimaaksjon, som står som arrangører av tribunalet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bevare myr – et effektivt klimatiltak

Besteforeldreaksjonen fornyer i år sin innsats for å stoppe dreneringen og planene om utgraving av dent store myrområdet Jødahlsmåsan øst for Gardermoen. En egen facebook-aksjon er lansert, og målet er å stoppe all slik bruk av torvjord, og bevare landets myrarealer som naturens karbonlagre. Å la være å utsette myrene for drenering, nydyrking og torvuttak er et meget kosteffektivt klimatiltak, skriver Harold Leffertstra, tidligere ansatt i klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Torvjord er i det store og hele et unødvendig produkt, som med få unntak kan en erstattes med kompost fra matrester og planterester fra hager, parker og jordbruk.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimabombe som må fases ut

hagejordDet er på tide med en plan for å fase ut bruk av torv fra myr. En god start vil være å forby torv i alle offentlige innkjøp, skriver fagrådgiver i Avfall Norge, Jens Måge, i nettmagasinet Energi og Klima. Nordmenn kjøper hagejord tilsvarende 4 millioner 50-litersekker i året. Med en torvandel på 86 prosent gir det et klimagassutslipp like stort som fra 15.000 personbiler. Dessuten ødelegges myras evne som naturlig flomvern, det biologiske mangfoldet forstyrres og arter forsvinner. Dette er det fullt mulig å få en slutt på, mener Måge. Avfall Norge har igangsatt prosjektet God Jord for å øke kunnskapen om og verdien av kompost som alternativ.

Spre klimavett,
del denne saken!

Stortinget om helhetlig forvaltning av myr

Besteforeldreaksjonen, FIVH og Sabima har denne våren satt den miljø- og klimafiendtlige bruken av myr og torvjord på dagsorden. I dag behandler Stortinget et forslag fra Venstre om helhetlig forvaltning av myr i Norge. Flertallet i Energi- og miljøkomiteen (AP, KrF, Venstre, SV, MDG) vil ha en innskjerping av lovverket, slik at klima og andre økologiske verdier blir bedre ivaretatt. Et mer tilbakeholdende komite-mindretall (H, FrP, SP) utgjør likevel et flertall i stortingssalen. Bare Venstre, SV og MDG går inn for å kalle tilbake konsesjonen som er gitt til utgraving av torv fra den store og relativt intakte myra Jødahlsmåsan i Nes og Ullensaker.

Spre klimavett,
del denne saken!