Klimatiltak kan øke utslippene

Den nylig framlagte klimameldinga varsler økt bruk av biodrivstoff for å få ned utslippene fra transportsektoren. Men dette er et tvilsomt virkemiddel, sier professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Isolert sett kan det slå positivt ut for de norske klimatallene, fordi SSB regner alt biodrivstoff som klimanøytralt – i tråd med internasjonale regler for slik statistikk. Men ser vi på det reelle klimaregnskapet, får vi et bilde som ikke er like hyggelig.

Les mer…

4kommentarer

Energipolitikk og realiteter

Det finnes naturlover som ingen politisk grønnvasking kan oppheve, skriver Hans Ebbing, magister i filosofi og debattant på norsk venstreside gjennom mange år. Han tar et oppgjør med det han mener er overforenkla forestillinger om foredling av skog til drivstoff. Han er også kritisk til at Norge skal eksportere mer av vår elektriske kraft og bli Europas «grønne batteri». Det kan bety at vi gir fra oss kontrollen over den evigvarende vannkrafta vår, frykter han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Biodrivstoff til besvær

Biodrivstoff til erstatning for bensin og diesel er blitt et hett tema i klimadebatten, etter at Venstre i desember fikk regjeringa med på et budsjettforlik med en kraftfull bio-opptrapping i løpet av de kommende år. Arbeiderpartiet ønsker å forsterke dette ytterligere. Samtidig viser det seg at de fleste miljøorganisasjoner er skeptiske og redd for at storproduksjon og bruk av biodrivstoff vil skape like store problemer som det løser. Det er bare mindre mengder som kan produseres bærekraftig, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz. Gunnar Kvåle i Besteforeldreaksjonen vil ha forskerne mer på banen.

Les mer…

1kommentar

Miljøorganisasjoner ut mot FAO

Mens diskusjonen her heime går høyt om biodrivstoff fra palmeolje, har 46 miljøorganisasjoner gått sammen om et brev til FAO – FNs organisasjon for ernæring og landbruk, som de beskylder for å villede om mulighetene for å bruke skog til energiproduksjon. FAO har valgt å fremme bruk av bioenergi, til tross for at dette i økende grad bidrar til ødeleggelse av skog, og biodrivstoff  ikke er bedre for klimaet enn fossilt brensel, skriver organisasjonene. FAO burde i stedet fokusere på miljø, helse, biologisk mangfold og livsgrunnlaget for mange urfolk. God og langsiktig skogforvaltning kan være et viktig klimatiltak, heter det. 

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hydrogen for framtida

Sigrid Amelia bur i Fusa sør for Bergen og har skrive eventyr i lokalavisa om «dei tre bilane som ville gjere seg reine». Dei får intallert elektrisk hydrogen-motor – og SNIPP SNAPP SNUTE! Tilfeldig? Neppe. Pappaen Sverre Heidal er engasjert i utvikling av småkraftverk og ser hydrogenproduksjon som eit mogleg satsingsområde framover. Begge blir applaudert av Vegard Frihammer, når han får høyre om dei. Han jobbar med berekraftig energi i selskapet Greenstat med utspring frå Christian Michelsen Research i Bergen, og har tru på hydrogen som ein viktig del av det grøne skiftet, seier han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Etterlyser mer kunnskap

biodrivstoff-pa-kannePolitiske partier konkurrerer nå om satsing på biodrivstoff. I budsjettforliket fikk Venstre inn et krav om 20 prosent innblanding i bensin og diesel innen 2020. Arbeiderpartiet vil øke dette ytterligere til 40 prosent innen 2030. Samtidig er usikkerheten stor og meningene delte om dette vil gi den ønskede effekt. Det er bakgrunnen for at Besteforeldreaksjonen nå utfordrer Cicero og andre forskningsinstitusjoner om å komme på banen. – Mange av dem som uttaler seg om disse tingene, har for sterke bindinger til næringsinteresser. Vi trenger å høre hva uavhengige forskere mener, sier tidligere BKA-leder Halfdan Wiik.

Les mer…

1kommentar

Fornybart og miljøskadelig

heggdalFlytende biodrivstoff til erstatning for vanlig bensin og diesel er i vinden som aldri før. De politiske partiene kappes om å demonstrere iver etter å hogge mer skog for å forsyne markedet med store mengder fornybar energi. Men som klimaløsning er dette for lettkjøpt, mener agronom og journalist Øystein Heggdal. At en energikilde er fornybar er ikke ensbetydende med at storskala beskatning av energikilden er fornuftig. Utregningene hans viser at de mest vidtgående planene vil kreve mer tømmer per år enn det som i dag er den totale tilvekst i skogene våre. Han håper at tallenes harde fakta vi sive inn etter hvert, sier han.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Biodrivstoff kan være blindvei

Arbeiderpartiet har lagt fram en plan med nye forslag til klimatiltak. Det er særlig i transportsektoren det skal skje mye, og hovedvirkemidlet er en kraftig økning i bruken av biodrivstoff. Men klimagevinsten er overdrevet, mener en gruppe besteforeldre som har skrevet brev til partiet om saken. Biodrivstoff fra saktevoksende norsk skog er klimanøytralt bare på svært lang sikt. «Å fylle skogen på tanken» kan i flere tiår framover komme til å øke mengden av klimagasser i atmosfæren, advarer brevskriverne. Hovedfokuset må derfor være å redusere energibruken og påskynde overgangen til elektriske transportløsninger.

Les mer…

7kommentarer

Lett å glemme biologien!

trude-myhreVi lurer oss selv hvis vi tror at bioenergi kan erstatte dagens enorme forbruk av fossil energi, sier Trude Myhre som er skogsbiolog og arbeider for WWF Norge. Hun har sett på de nye forslagene fra partiet Venstre om å trappe opp innblandingen av biodrivstoff i veitrafikken til 20 prosent innen 2030. – Dette kan bety en dramatisk vekst i uttaket av skog som vil ha en rekke negative konsekvenser, også for klima og CO2-utslippene faktisk. Det er fint å se at Venstre er så ambisiøse og kommer med en rekke konkrete forslag der klimaeffekten er beregnet. Vi trenger mer slikt. Men akkurat dette er nok ikke veien å gå.

Les mer…

2kommentarer

Energiskiftet er i gang: tid for handling

astrid brekken 2Vi treng nokre gode nyhende av og til, seier Astrid Brekken, styremedlem i Besteforeldreaksjonen. Ho finn gledelege fakta i den nye rapporten «15 signal som vitnar om at energiskiftet er i gang» frå WWF. Tal tyder på at global nyinvestering i fornybar energi var på 90 prosent i 2015, mot 50 prosent året før. Kolindustrien er i tilbakegang, også i Kina, som står for nesten halvparten av verdas kolforbruk.  Og i 2015 flata CO2-utslepp ut for andre år på rad. – Vi er inne i ein langvarig trend, og ser ein auke i bruken av fornybare varer. 8. mars i år leverte fornybare kjelder 87,6 prosent av Tysklands energibehov!

Les mer…

!Skriv en kommentar