Prioritér sykling og gange!

sykling by
Norge er klar for det store gå- og sykkelløftet, mener mange organisasjoner.

21 organisasjoner har gått sammen om å kreve økt nasjonal satsing og tilrettelegging for sykling og gange — for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. I en felles uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP 2022—2033) viser de til at Stortinget har vedtatt et mål om 8 % sykkelandel, med 20 % i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Da må politikerne skjerpe seg!

Organisasjonene som stiller seg bak fellesuttalelsen, initiert av Syklistenes Landsforening:

Aktivitetsalliansen, Aktiv mot kreft, Astma- og Allergiforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Den Norske Turistforening, Folkehelseforeningen, FIVH, Friluftsrådenes Landsforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Miljøagentene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Naturvernforbundet, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Cykleforbund, Norsk Friluftsliv, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Norsk Sportsbransjeforening, Sykling uten alder, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk.

Oppsummering av hovedpunktene i fellesuttalelsen:

 1. NTP bør legge opp til at innsats og investeringer prioriterer tilrettelegging for sykling og gange foran privatbilisme i byer og tettsteder. De positive effektene av sykling og gange bør veie tungt når det prioriteres mellom prosjekter.
 2. NTP bør videreføre nullvekstmålet for personbiltrafikken i tilsvarende form som tidligere, men med mulighet for å forhandle fram et forsterket reduksjonsmål lokalt og at en større andel av fremtidig transportvekst bør tas av sykkel og gange mens personbiltrafikken reduseres.
 3. NTP bør sørge for at de samfunnsøkonomiske analysene fanger opp samfunnsnytten av tiltak for økt sykling og gange.
 4. NTP bør legge opp til at staten raskt inngår flere byvekstavtaler med aktuelle byområder med over 50 000 innbyggere.
 5. NTP bør videreføre de nasjonale målene for sykkelandel: 8 % på landsbasis, 20 % i byene og at 8 av 10 barn og unge går eller sykler til skolen.
 6. NTP bør omtale at staten går inn byvekstavtalene med en forventning til at målet om 20 % sykkelandel realiseres gjennom prosjektporteføljen. Fordelingen av investeringer mellom transportformene må sikre måloppnåelsen for sykkel og gange.
 7. NTP bør konkretisere hvordan nullvekstmålet og nullvisjonen skal kombineres i praksis gjennom en plan for investeringer og tiltak.
 8. NTP bør sikre rask utbygging av et sammenhengende nett av infrastruktur for syklende og gående som skiller trafikantgruppene fra hverandre i byer og tettsteder.
 9. NTP bør etablere trafikksikre og fremkommelige løsninger for syklister langs de nasjonale sykkelrutene.
 10. NTP bør legge opp til at statlige midler kan brukes på kommunalt og fylkeskommunalt sykkelveinett
 11. NTP bør videreføre Barnas transportplan og legge «8 og 80»-perspektivet til grunn for prioriteringene i byer og tettsteder.
 12. Gjennom NTP bør det bestilles en stortingsmelding om nasjonal satsing på sykling og gange.

Organisasjonene som står bak innspillet om sykkel og gange i Nasjonal Transportplan, støtter også oppropet for «Det store gå- og sykkelløftet», som Knut Arild Hareide fikk overlevert i mai. Foto: Mats Larsen

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Inger Øien | 01.07.2020

  Hei.

  Jeg er en ivrig og glad syklist og støtter selvsagt uttalelsen.
  MEN jeg synes det er uheldig at dere bruker et bilde med to damer UTEN hjelm. Jeg hørte et innslag om hjelmbruk for noen dager siden som stadfestet at for få bruker hjelm.

  Vennlig hilsen Inger

 2. Giske Guro | 01.07.2020

  Jeg er en helårs hverdagssyklist i Oslo i alle år. Hva som betyr noe? Når man har gjort seg avhengig av sykkel, er det viktig at tiltak fungerer tolv måneder i året. Rød asfalt på sykkelstier er ute av funksjon seks syv mndr, hele vinteren, man ser ikke fargen gr. mørke og de er fulle av livsfarlige issvuller fordi biler ikke kjører der. De er følgelig fullstendig uten nytte for hverdagssyklister i vårt klima. Det er viktig å ta lokale forhold på alvor, og ikke bare etterligne London og Amsterdam uten å ta vår geografiske virkelighet på alvor. For meg betyr det mye at jeg kan ta sykkelen på trikk og buss, og at det er gratis for sykkelen. Derfor er det viktig, når man skal anskaffe nye kollektive transportmidler, at man tilrettelegger for dette.

 3. Lisbeth Mathiesen | 05.07.2020

  Enig. Det må bli mye enklere å ta med sykkel på buss. Ingen busser i Bergen er beregnet for det, og det er mange strekninger som er farlig å sykle.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*