Nye toner fra Statoil

Guttorm Statoil talerOgså dette året troppet aksjonær Guttorm Grundt opp på Statoils generalforsamling, der han holdt et innlegg på vegne av Besteforeldreaksjonen. – Denne gangen sto ikke tjæresand så mye i fokus for oss, forteller han. Ikke fordi tjæresand er mindre kritikkverdig enn tidligere. Men fordi alt tyder på at det bare er et spørsmål om tid før Statoil er ute av den håpløse virksomheten, der de taper både penger og anseelse. Selv valgte jeg å legge vekt på at skiftet i toppledelse bør være en gunstig anledning for selskapet til å legge om fra Helge Lunds risikopregete strategi og over i en mer bærekraftig retning, med stopp i letevirksomhet og satsing på fornybar energi..

Kommer urbefolkning i  møte
På sikt er jeg optimist, sier Guttorm. Han synes det var positivt å oppleve hvordan protestene fra maoriene mot Statoil aktiviteter på New Zealand ble tatt imot. Tidligere år, da urbefolkningsrepresentanter fra Canada var her for å fortelle om ødeleggelsene av naturgrunnlaget deres, reagerte Helge Lund og styret med taushet og de velkjente steinansikter. Nå svarte den nye konsernsjefen Eldar Sætre på kritikken ved å invitere til dialog med maoriene.

Utenfor møtesalen: Besteforeldrene i Stavanger sammen med maorienes talsmann.

Utenfor møtesalen: Besteforeldrene i Stavanger sammen med maorienes talsmann.

Greenpeace og WWF, som begge er aksjonærerer, foreslo en såkalt «stresstesting» av Statoils portefølje mot målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Dette fikk de gjennomslag for. Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, tror stresstestingen vil få konsekvener og vise et sterkt behov for omstilling av Statoil. Det vil bety at Arktis, tjæresand og boring i dypvannsområder må ut.

Innlegg av Guttorm Grundt, Besteforeldrenes klimaaksjon

Guttorm Statoil

Statoils utslipp av klimagasser (CO2, CH4 og GHG) fortsatte å stige i 2014. Skiftet i Statoils toppledelse gir en gunstig anledning for selskapet til å legge tidligere års feilinvesteringer og tap bak seg, og legge om selskapets nåværende risikopregete strategi i mer bærekraftig retning. Feilinvesteringen i tjæresand i Canada er nå bekreftet av Statoils egen klimasjef John Knight, som i et intervju med Dagens Næringsliv 20 januar i år innrømmet at dersom ledelsen «hadde visst det man vet i dag, hadde vi kanskje ikke gått inn i prosjektet». Statoil bør følgelig ta konsekvensen av dette ved snarest å selge seg ut av denne klimafellen. Knight uttalte også at det må kunne la seg gjøre for Statoil «å kombinere målet om å tjene penger for aksjonærene med å ta en lederrolle innen klima- og energiteknologi». Dette er nye og lovende toner fra Statoils ledere. Statoil bør følgelig snarest realitetsorientere sin nye strategi i forhold til, og samsvar med, Stortinget og FN’s mål om å begrense de menneskepåvirkete CO2 utslippene i verden tilsvarende en fremtidig temperaturstigning til maksimum + 2 grader Celsius, og helst under dette. Produksjon og forbrenning av olje og gass utgjør en vesentlig del av disse utslippene, og for å unngå at 2 gradersgrensen skal bli overskredet, må størstedelen av alle kjente og ukjente olje- og gassreserver bli liggende urørt ut dette århundre. Det vil ikke være en bærekraftig strategi for Statoil å utfordre nasjonale og internasjonale klimamål i strid med interessene til kommende generasjoner og aksjonærer.

«Styret utarbeider en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og virksomhet. Strategien skal reflektere selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål.

Styret bør i denne sammenheng vurdere muligheter og konsekvenser ved følgende aktuelle delstrategier:

  • Terminere letevirksomheten etter nye olje- og gasskilder nasjonalt og global.
  • Minimalisere utslippene av CO2 fra produksjonsfelt og prosesseringsanlegg i størst mulig grad, inklusive fangst og lagring av CO2.
  • Diversifisere virksomheten med en fornyet og sterk satsing på produksjon av fornybar energi, nasjonalt og globalt, basert på vind og eventuelt bølgekraft.

Frigjorte investeringsmidler fra terminering av leting og utvikling av nye olje- og gassfelt forutsettes disponert til finansiering av utslippsreduksjoner i eksisterende virksomhet, og nyinvesteringer i fornybar energiproduksjon. Resultatet av strategiarbeidet presenteres i årsrapportene for 2015/16.»

Jeg og Besteforeldres klimaaksjon ber om aksjonærenes støtte til vårt forslag til en omlegging av Statoils mål og strategier i mer bærekraftig retning.

(Forslaget falt med 0, 24 % av stemmene.)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*