Klima og menneskeretter

nim

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i forening for miljørett uttalt at Nasjonal institusjon for menneskeretter (NIM) bør trekke tilbake sin rapport om klima. Det reagerer professor Mads Andenæs på. Han arbeider med internasjonal rett, og mener Sejersted prøver å underminere arbeidet for å styrke det uavhengige rettsvernet.

– Uavhengighet står sentralt
NIM-rapporten «Menneskeretter og klima» ble lagt fram i oktober, og handler om hvilke forpliktelser staten har til å avverge ytterligere klimaendringer, etter Grunnloven § 112, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8, samt FN-konvensjonene om menneskerettigheter.

Det var på dette grunnlag at NIM intervenerte mot Regjeringsadvokaten under Høyesteretts behandling av klimasøksmålet. Det er også bakgrunnen for at Sejerstad nå, på et møte som Norsk forening for miljørett holdt om høyesterettsdommen, kritiserte NIM for å være partiske, og for rettskildebruken. Rapporten bør trekkes tilbake eller korrigeres, mente han.

– Slike uttalelser kan virke som forsøk på å disiplinere NIM, sier Mads Andenæs. Men NIM inngår i et FN-system hvor uavhengighet av myndighetene står sentralt. Uten slik uavhengighet, ingen tillit. Jeg håper Sejersteds kritikk ikke hindrer NIM i å intervenere også i menneskerettsdomstolen (EMD), hvis det blir en aktuell problemstilling.

– Dette er en underlig, og betenkelig, tilnærming til en faglig debatt, legger Andenæs til. – Om regjeringsadvokaten er uenig med og kritisk til rettskildebruken, må han ta bryet med å gå inn i en faglig debatt på vanlig måte. Denne type generelle karakteristikker fra regjeringens advokat har ingen plass i den offentlige debatt.

– Regjeringsadvokaten skal ikke påta seg rollen som karaktersetter av faglige utredninger. Han skal holde seg til sin oppgave; å prosedere regjeringens standpunkt i rettssaker. Men dette er en side av en betenkelig praksis mer generelt. Regjeringsadvokaten har ofte opptrådt særdeles aktivt i menneskerettspolitiske spørsmål, for eksempel hevdet at Norge ikke bør slutte seg til  ulike menneskerettskonvensjoner/protokoller, og har dessuten i ulike sammenhenger vært en utpreget kritiker av Den europeiske menneskerettsdomstol hvis avgjørelser også norske domstoler legger til grunn. Han forsøker nå å diskreditere og undergrave NIMs uavhengige og kritiske virksomhet overfor norske statsinstitusjoner til vern om menneskerettene.

Om NIMs rapport sier professor Mads Andenæs at den holder et høyere faglig nivå enn noe annet han har sett i denne debatten, nasjonalt og internasjonalt. – Det er viktig at NIM kan fortsette å opptre fryktløst etter sitt mandat i NIM-loven og FN-systemet! Det er dette nasjonale menneskerettsinstitusjoner skal gjøre, og klimasøksmålet vil jeg si er vel egnet i denne sammenheng.

Et sammendrag av NIM-rapporten kan leses her.
Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*