Inhabil pga miljøengasjement

høyesterett

To høyesterettsdommere er kjent inhabile i klimarettssaken. Grunnen? Én er med i styret i en internasjonal klimaorganisasjon, den andre var i sin tid med å utrede forslag til revisjon av Grunnloven for å styrke menneskerettighetene og dermed miljøretten. – En besynderlig og meget uheldig avgjørelse, mener Steinar Winther Christensen, leder Besteforeldrenes klimaaksjon.

4. november begynner den viktigste miljøsaken som noen gang er kommet til behandling i Høyesteretts plenum. For å styrke statens aksjer reiste Regjeringsadvokaten nylig spørsmål om habiliteten til dommerne Hilde Indreberg, Ragnhild Noer og Kine Steinsvik.

Ved Høyesteretts kjennelse 28. oktober kom retten (ti mot fem dommere) etter en skjønnsmessig vurdering til at det forelå inhabilitet for Indreberg og Noer. De hadde hver for seg vært engasjert i menneskerettsspørsmål og i natur og miljøvern. Retten mente ikke at deres engasjement ville påvirke deres syn på søksmålets ulike sider, men at det utad – av hensyn til deg og meg – ikke ville ta seg bra ut om de deltok.

Allmennheten ville kunne tro de hadde tatt forhåndsstandpunkt til saken. Det er denne begrunnelse jeg reagerer sterkt på.

Dommer Kine Steinsvik ble ansett habil. Hennes svigerfar var bare medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Det var for fjernt for inhabilitet.

Jeg finner Høyesteretts begrunnelse om inhabilitet for dommerne Indreberg og Noer besynderlig og meget uheldig. Skal ikke Høyesterett kunne settes med dommere som åpent har vist en samfunnsinteresse som er relevant for saken? Er ikke ulikt samfunns- og verdisyn en del av et demokratisk samfunn? Også i en domstol? Og hva med de andre dommerne som i sitt stille sinn sitter med sine verdisyn? Er disse andre dommere bare «hele og rene» og utelukkende utstyrt med knusktørr juss?

Og hva så med det faktum at sju av dommerne i Høyesterett har arbeidet hos Regjeringsadvokaten? Hva slags inntrykk gir det for allmennheten? Eller at førstvoterende i Høyesterett er sønn av en kjent Høyrepolitiker som satt 15 år på Stortinget?

La meg være klar: Jeg har verken mistillit til de sju fra Regjeringsadvokaten eller til førstvoterende. Men Høyesterett bør være varsom med å inhabilisere på det grunnlag av det vi ser her, nemlig hensynet til befolkningens tillit til domstolen. I så fall kunne noen hver dommer blitt inhabil. Indirekte betyr begrunnelsen for inhabilitet en uheldig politisering av domstolen og som ingen er tjent med.

Høyesteretts status beror på tillit. Inhabiliseringen av Hilde Indreberg og Ragnhild Noer hviler på en misforståelse av hvilke tillitshensyn offentligheten er opptatt av.

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Tone Toft | 31.10.2020

  Jeg deler ditt syn Steinar. Så til de grader. Slik denne saken fremstår – burde samtlige Høyesterettsdommere få gransket sitt verdisyn. Jeg er enig i at dette var en veldig merkelig avgjørelse – og særlig sett i lys av at de er redd for kritikk fra befolkningen. Er det noe mer som kan gjøres i saken for å få vedtaket om inhabilitet ugyldiggjort? Jeg er så utrolig skuffa over dette vedtaket…

 2. Oddbjørg Langset | 31.10.2020

  Ja, dette forundret også meg. Godt Besteforeldrenes klimaaksjon ledes av jurister som greier faglig klart å si i fra/sette ting på plass! Følg med fra 4.november Klimasøksmål Arktis i Høyesterett! Viktig å dele på FB….!

 3. Rune Sævre | 01.11.2020

  Dette er et grovt maktpolitisk innspill hvor juristene tror de lever og fungerer i en fristilt objektiv verden der juss ikke blir politikk! Det er leder i dette juridiske fagmiljøet som opplever juss som noe som ikke har politiske toner. Så når de sidestiller andre jurister som har vært aktive i miljøvernorganisasjoner er dette så grovt at de må vurdere sin egen stilling. Klima er en miljøvernsak som henger mye mer truende enn konservative fagmiljø kan ha ensidig syn på. Dette kan ikke besteforeldeaksjon godta!!!

 4. Kari Tuseth | 01.11.2020

  Jeg synes Høyesteretts vedtak om inhabilitet er trist for vårt demokrati. Det svekker i alle fall min tillit til domstolen.

 5. Rolf Bjerke Larssen | 01.11.2020

  Veldig godt at du fremmer denne kritikken, Steinar. Kanskje en relevant sammenligning kunne være: at en dommer som som tidligere har arbeidete med FNs menneskerettighetserklæring, eller ved den europeriske menneskerettsdomsstolen blir vurdert inhabil i en sak hvor staten er saksøkt for brudd på menneskerettighetene. I en slik situasjon ville vel de fleste tenkt at den dommeren er spesielt kompetent fordi vedkommende har ekstra gode forutsetninger for å vurdere saken. Altså sterkt beklagelig at Høyesterett avstår fra å benytte de mest kompetente på saksområdet. Ulogisk, farlig og trist.

 6. Tone Toft | 02.11.2020

  Jeg håper at det juridiske miljøet i Norge vil reagere.. at denne inhabiliteten ikke kan aksepteres.. Jeg er skremt av det som har skjedd og presset som Høyesterett har gitt etter for. Er de virkelig så redde for kritikk…jeg håper det som har skjedd vil gi massive reaksjoner og kritikk fra fagetatene og andre engasjerte. Demokratiet er i fare. Jeg ville tro at den kompetansen som de to inhabile har…er svært verdifull. Høyestrettsdommere er mennesker med ulik bakgrunn og erfaring..dette spennet er verdifullt. At noen har engasjement innen miljø og menneskerettigheter er helt nødvendig og avspeiler også den tiden vi lever i. At akkurat disse to kvinnene er tatt ut er neppe tilfeldig og kan ikke godtas.

 7. bjørn | 02.11.2020

  De burde få være høyesterettsdommere selv om de forstår verdien av å ta vare på kloden.

 8. Synnøve Torgersen | 05.11.2020

  Å gi inhabilitet på disse grunnlag synes jeg er en meget selsom avgjørelse fra Høyesterett og virker uforståelig for meg og er en lite demokratisk tenkemåte. Jeg støtter alle kommentarer og argumenter som er gitt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*