Hetebølger – et alvorlig problem

hetebølge
Hetebølge i Montreal 2011.

Om 50 år kan nær 3 milliarder mennesker komme til å måtte migrere eller leve under utålelige forhold med hetebølger og midlere årstemperatur på 29 grader eller mer. Beregningen gjelder for et utslippsscenario mange mener er urealistisk høgt, men selv med store reduksjoner i utslipp vil antallet bli omtrent en milliard. Professor Hans Martin Seip karakteriserer det som skremmende utsikter.

Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, skriver for nettsida om faglige spørsmål. Han har i mange år arbeidet med forskning og formidling for Cicero Senter for klimaforskning.

Helseskadelige forhold allerede i dag
Ekstremvær er en svært alvorlig konsekvens av global oppvarming, og flere og kraftigere hetebølger er kanskje det en ser tydeligst. Det har vært alvorlige hetebølger over store områder i senere år, for eksempel i store deler av Europa og i Kina i 2003, i Russland i 2010, i Sør-Europa i 2017 og i store deler av Europa i 2019. Høy temperatur, spesielt sammen med høy luftfuktighet, medfører helseskader, eventuelt død. Uten dramatiske tiltak for å redusere utslipp av klimagasser ser fremtiden dyster ut.

Colin Raymond og medarbeidere studerte virkninger av kombinasjonen av temperatur og luftfuktighet (Science Advances, 8 May 2020). De benytter den såkalte «våtkuletemperaturen» (wet-bulb temperature, TW). Dette er temperaturen som måles dersom temperaturføleren dekkes av vått tøy. Hvis luftfuktigheten er 100% vil dette termometeret vise samme temperatur som et vanlig termometer. Ved lavere luftfuktighet vil fordamping føre til at termometeret viser lavere temperatur, og forskjellen øker med avtakende luftfuktighet. Våtkuletemperaturen viser derfor en kombinasjon av lufttemperatur og -fuktighet. Dersom denne er 35°C eller mer inntrer såkalt hypertermi, det vil si kroppstemperaturen øker fordi kroppen ikke klarer å regulere varmen. Raymond og medarbeidere understreker at det vil være betydelige helseskader også ved lavere TW.

Ved å studere utviklingen ved stasjoner med pålitelige data finner de mange steder der TW er over 31°C. For 14 stasjoner finner de 3 eller flere episoder med TW 33°C eller mer på 3 forskjellige dager. To stasjoner har rapportert TW over 35°C flere ganger. Mest utsatt er områder rundt Persiabukta, i Pakistan og i Mexico. Generelt er det en økning i slike observasjoner i den studerte perioden (1979 – 2017), men «super El Nino» forhold i 1998 resulterte i mange observasjoner det året. Episodene varer sjelden mer enn 3 – 4 timer.

Skremmende utsikter
Allerede i 2017 publiserte C. Mora og medarbeidere et arbeid i Nature Climate Change der de studerte global risiko for dødelige hetebølger. De gikk gjennom publiserte studier og fant 783 tilfeller med overdødelighet på grunn av varmebølger. Ut fra dette konstruerte de kombinasjoner mellom temperatur og luftfuktighet som kunne føre til overdødelighet. De fant at omtrent 30% av jordens befolkning er utsatt for det de mente var potensielt dødelige kombinasjoner av temperatur og fuktighet i mer enn 20 døgn per år. De beregnet at dette ville øke til 48% under et moderat utslippsscenario (RCP4.5), og til hele 74% under det svært pessimistiske scenariet (RCP8.5) ved slutten av århundret.

Chi Xu og medarbeidere påpeker i et arbeid i Proc. National Academy of Sciences 4 May 2020 at i tusener av år har mennesker stort sett levd under forhold der midlere årstemperatur er i et relativt smalt område, omtrent 11°C til 15°C. Jordbruk og annen økonomisk aktivitet ser ut til å være optimalt i denne temperaturnisjen. De aller fleste mennesker lever nå i områder der den årlige middeltemperaturen er mellom 6°C og 28°C, bare 0,8% lever der midlere årstemperatur er 29°C eller mer, de fleste i Sahara. Xu og medarbeidere anser dette som en grense for hva mennesker tåler. De beregner hvor stor del av jorden og hvor stor del av befolkningen som vil være i områder der denne verdien er overskredet om 50 år. I selve artikkelen er det mest sett på resultater for det svært pessimistiske utslippsscenariet RCP8.5. En del forskere har ment at dette ikke bør brukes da det er nokså urealistisk. I supplementet til artikkelen finnes imidlertid resultater for det mer realistiske scenariet RCP4,5, og for det optimistiske scenariet RCP2,6.  Dersom de antar en forholdsvis beskjeden befolkningsvekst på omtrent en milliard, finner de at omtrent 2,7 milliarder mennesker vil måtte flytte eller leve under utålelige klimatiske forhold om 50 år ved utslippsscenariet RCP8.5. Tilsvarende tall for RCP4.5 og RCP2.6 er 1,8 milliarder og 1,2 milliarder.

Tim Lenton, mest kjent for studier av vippepunkter, er en av forskerne bak studien. Han uttaler til The Guardian at han var forbløffet over resultatene. Funnene om vippepunkter blir vanligvis oppfattet som apokalyptiske, sier han, men dette treffer hardere. Det viser direkte hvilken trussel menneskeheten står overfor.

Xu og medarbeidere påpeker at tallene ikke må tolkes som en beregning av fremtidig migrasjon siden det er mange andre faktorer som er med å bestemme dette blant annet i hvilken grad menneskene kan tilpasse seg.


Xu et al. – Future of the human climate niche. PNAS, 4 May 2020
https://www.pnas.org/content/early/2020/04/28/1910114117

Raymond et al., The emergence of heat and humidity too severe for human tolerance, Science  Advances 2020; 6, 8 May. https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eaaw1838?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Mora et al. 2017.  Global risk of deadly heat. Nature Climate Change volume 7, pages, 501–506.
https://www.nature.com/articles/nclimate3322?dom=prime&src=syn

The Guardian 5 May 2020. One billion people will live in insufferable heat within 50 years – study
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/05/one-billion-people-will-live-in-insufferable-heat-within-50-years-study

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Rundhaug | 22.05.2020

    I mars i år var jeg i Zagora i Marokko. Der hadde de i 2018 målt 61 grader. I fjor var der 57 grader.

  2. Steinar Winther Christensen | 22.05.2020

    Takk Hans Martin for nok en tankevekkende artikkel fra din hånd! De konsekvenser ditt materiale bygger på er (dessverre) bunnsolid. Men å få dette ut til og inn i befolkningen virker veldig krevende, men avgjørende. Vi står på!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*