Besteforeldrene med på klimasøksmålet

Klimasøksmål Arktis

Besteforeldrenes klimaaksjon inntar nå en mer aktiv rolle i rettsaken om oljeleting i Barentshavet, som kommer opp i tingretten 14. – 21. november. Etter avtale med saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom vil BKA gå inn som såkalt juridisk partshjelper. Jussprofessor Mads Andenæs vil føre saken for organisasjonen, som han mener er som skapt for nettopp et slikt søksmål, med dens særlige vekt på generasjonsansvaret – slik det også er fastslått i Grunnloven.

Grundige avveininger nødvendig
 – Klimakrisen kommer vi bare ikke unna, sier Mads Andenæs. I Norge har vi utfordringen med utvinningen av olje- og gass. Den politiske prosessen har ikke trukket de nødvendige klima-konsekvensene for oljepolitikken. Vi har miljøparagrafen i Grunnloven og Paris-avtalen. Besteforeldrenes klimaaksjon tar eldres ansvar for fremtiden på alvor. Det er bare å lese vedtektene og det kan se ut som organisasjonen er dannet for denne saken!

– Dette er en sak som utfordrer store deler av vårt politiske system. Hva tenker du om mulighetene for å vinne fram?
– Bare å få saken inn for tingretten er en seier, etter mitt syn. Og så må vi huske at Norge bygger på at grunnlov og folkerett har et rettslig innhold som ikke kan skyves så lett til side. Føre var-prinsippet krever mer utredning og grundige avveininger. Gjennom rettssaken vil vi få dette belyst på en måte det ikke ble gjort i den politiske prosessen. Så da jeg ble spurt om å bidra, hadde jeg ikke noe valg. Jeg får heldigvis hjelp av andre professorer og jusstudenter som deler mitt syn på saken.

Viktig medarbeider for Andenæs blir advokat Ketil Lund. Den tidligere høgsterettsdommeren vil i tingretten bistå som Besteforeldreaksjonens partsrepresentant. Begge tar jobben på ideell basis og uten kostnader for organisasjonen. Les mer om partshjelperrollen i Store norske leksikon.

Pressemelding 30. juli 2017:
Besteforeldrenes klimaaksjon har meldt seg som partshjelper i saken Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten om gyldigheten av vedtak som åpner for olje- og gassvirksomhet i nye områder i Barentshavet. Miljøorganisasjonene hevder at tildelingene er i strid med Grunnloven og Parisavtalen. Saken kommer opp i Oslo tingrett i november i år.

Besteforeldrenes klimaaksjon stiller seg fullt og helt bak Greenpeace og Natur og Ungdom i saken. Staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for ny og massiv oljeutvinning. Grunnloven § 112 og folkeretten med klimaavtalen fra Paris i 2016 må tas på alvor. Det innebærer at domstolene må ta stilling til om de nye tillatelsene overhodet kan gis og om myndighetene har gjort dette etter tilstrekkelig utredning og med tilfredsstillende begrunnelse.

Besteforeldrenes klimaaksjon, www.besteforeldreaksjonen.no, er en tverrpolitisk organisasjon med formål å motvirke menneskeskapt global oppvarming. BKA ser den globale oppvarmingen som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden. Dette krever at vi reduserer avhengigheten av olje, gass og kull og legger om til redusert og mer klima- og miljøvennlig energibruk. Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. Rike land som Norge må gå foran i omleggingen. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst hos oss ved åpning av olje- og gassvirksomhet i mye områder, er uansvarlig og i strid med Grunnloven og Parisavtalen.

BKA bruker sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke og står for kritiske innspill, ulike former for aksjonering og en offensiv bruk av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler for å presse frem nødvendig handling. Grunnloven § 112 (miljøparagrafen) er en rettesnor for Besteforeldrenes klimaaksjon. Å motarbeide gjennomføringen av de vedtak søksmålet gjelder som partshjelper for de to miljøorganisasjonene som har saksøkt staten, er en naturlig del av BKAs virksomhet etter vedtektene. Professor Mads Andenæs er BKAs advokat («prosessfullmektig») i saken.

Fornøyd leder
Leder av Besteforeldreaksjonen, Steinar Høiback, er glad for organisasjonens nye rolle. – Som det står på nettsida vår er vi en bevegelse som kjenner oss forpliktet til å la våre stemmer bli hørt, for barnas skyld. Vi har en regjering som stadig forverrer situasjonen ved å gi olje- og gassnæringen frikort, til tross for klimaforskernes advarsler, og til tross for det vernet miljø og klima har i Grunnloven. Slik jeg ser det må vi bruke alle midler vi rår over, særlig når også de fleste folkevalgte svikter i å ta vare på livsgrunnlaget.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

10 kommentarer

 1. Kjempeflott at dere intervenerer! Argumentene som bygger på Grunnloven og på folkretten (både traktat og sedvane), er sterke! Hilsen Eirik

 2. Wenche Arff Gulseth | 01.08.2017

  Dette er jeg meget glad for at vi gjør!

 3. Torbjørn Endal | 01.08.2017

  Suverent!

 4. Alfhild Berg Johnsen, BKA Grenland lokallag | 01.08.2017

  Det er bra at BKA viser sitt engasjement og ansvar ved å bli aktivt med i klimasøksmålet mot staten. Med vår formålsparagraf, som bygger på Grunnloven §112, er det på sin plass at vi skal være med å passe på at den paragrafen etterleves. Det er flott at vi har så erfarne, dyktige og sterke personer til å representere Besteforeldrenes klimaaksjons ansvar for barnebarn og for deres etterkommere. Kloden vår er så rik og vidunderlig og vi må søke å dele godene mest mulig rettferdig i dag -og med framtida. Takk til alle som arbeider aktivt med saken.

 5. Inge Bakke | 01.08.2017

  Som støttemedlem er jeg svært glad for at Besteforeldrenes klimaaksjon går til dette skritt. Rent intuitivt reagerer jeg svært negativt til regjeringens og oljeselskapenes handlinger i dette spørsmålet. Men faglig støtte støtte for denne skepsisen finner vi i artikkelen «Three years to safeguard the climate» i Nature online 28. juni 2017. Artikkelen belyser med all ønskelig tydelighet hvor mye vanskeligere omleggingen til grønn energi vil bli for hvert år som går uten at de nødvendige grep blir tatt. Av alle nasjoner, selvfølgelig inkludert Norge.

 6. Gro Nylander | 01.08.2017

  Strålende at BKA nå er mere aktiv i prosessen! Mange av oss hadde jo helst sett at vi var med-saksøkere. Uansett utfall vil dette bidra til å synliggjøre folkets motstand mot oljeletingen i nord. Stor takk til Ketil Lund og Mads Andenæs for deres engasjement!

 7. Arne Willy Dahl | 01.08.2017

  Dette er et utmerket alternativ til å stå som medsaksøker. BKA har dessuten fått alliert seg med krefter på absolutt juridisk toppnivå, noe som gjør at man ikke kan avfeie BKAs engasjement i saken som juridisk dilettanteri.

 8. Bjørn Vilberg | 01.08.2017

  Jeg støtter fullt ut at saken belyses rettslig. Det er kjempefint at BKA stiller som partshjelper for miljøorganisasjonen og har fått med seg juss-ekspertise som kan matche regjeringsadvokatene på feltet. Jeg ser fram til en meget viktig avgjørelse med håp om et godt resultat for våre etterkommere.

 9. Steinar Høiback | 03.08.2017

  Stor takk til alle for støtte, både her på denne siden og i andre fora. Sammen skal vi gjøre det vi kan for stoppe denne galskapen og med det, bidra til at kommende slekter ikke får en for tung bør å bære, videreført fra vår generasjon.

 10. Vidar Lillebo | 16.08.2017

  Det er mer enn flott. Supert samkjør mellom ungdom og besteforeldre. Nå må også vi som eldre, sette «borepartiene H,Frp,Sp og Ap» på sidelinja og gi vår støtte til de partiene som er villig til å la resten av olja og gassen ligge urørt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*