Modige politikere etterlyses

klimahandling

Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til stortingskandidatene i fylket. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken. «I en utfordrende tid for menneskeheten trenger vi politikere med mot og vilje til nødvendig handling i en sak med avgjørende betydning for liv og levekår.»

Åpent brev til stortingskandidater ved valget 2017 i anledning Verdens miljødag 5. juni.

Dere kjenner utfordringene. Ambisjoner om utslippskutt har ikke gitt resultater som monner, verken i Norge eller globalt. Utslippskutt meldt inn etter klimatoppmøtet i Paris i 2015 vil gi en global temperaturstigning på hele 3 grader med katastrofale konsekvenser for store deler av verden. Det kan bli svært vanskelig å begrense oppvarmingen til under 2 grader, slik Paris-avtalen krever. For 1,5 grad må energirelaterte utslipp være nær null innen 2040. Hensynet til våre barn krever et taktskifte i klimapolitikken.

Det er sterke grunner for at nettopp Norge bør gå foran. Oljeinntektene er brukt for å sikre egen velstand. Regningen etter oss er bidrag til klimaendringer som først og kraftigst rammer fattige i andre land og i neste omgang våre egne barn. Fortsatt satsing på olje og gass er svært risikofylt, både klimamessig og økonomisk. Fornybar energi og bærekraftig ny teknologi for ulike sektorer i samfunnet blir stadig billigere.

Vi vil peke på 3 hovedsaker som norske politikere kan og bør gjøre noe med i kommende stortingsperiode.

  • Sørge for at langt det meste av fossile ressurser som fossilindustrien planlegger å utvinne blir værende i grunnen. Norge må avstå fra utvinning av kull på Svalbard, olje og gass fra Arktis og andre sårbare områder, samt utvinning av olje og gass med ukonvensjonelle metoder.
  • Dreie bruken av oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.
  • Ta internasjonalt lederskap ved en ambisiøs nasjonal klima- og energipolitikk som oppfyller målene fra Paris. Norges og EUs mål om 40 % kutt innen 2030 er for lave. For å kunne begrense global temperaturøkning til under to grader, tyder beregninger på at rike land må kutte utslippene med rundt 80 prosent innen 2030.

Det er fortsatt mulig å bremse klimaendringene og skape et bærekraftig samfunn med gode levekår. Ansvaret ligger på dagens politikere og kan ikke overlates til våre barn når de etter hvert vil overta styringen.

Øystein Lunde Heggebø, styreleder, Naturvernforbundet i Hordaland
Reidun Brundtland, Greenpeace – Bergen
Ingrid Kvia Reime, Framtiden i våre hender – Bergen
Arve Hansen Haugland, Bjørgvin bispedømmes miljø- og skaperverksgruppe
Peter M. Haugan, Concerned Scientists – Norway
Gunnar Kartveit, Kirkens Nødhjelp
Gunnar Kvåle, Klimavalgalliansen Hordaland og Besteforeldrene klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*