Kampanje for jernbane-satsing

Initiativet fra Besteforeldrenes klimaaksjon til en felles jernbanekampanje er blitt godt mottatt. Aksjonsseminar planlegges, og flere andre organisasjoner ønsker å være med og markere motstand mot Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029) som Stortinget skal behandle før sommeren. – Dette er i realiteten en plan for å øke utslippene fra transportsektoren i Norge, sier Otto Martens. NTP-forslaget har så alvorlige svakheter at det må stoppes og erstattes med en ny, helhetlig plan for en lavutslippsløsning fram mot 2030 og nullutslipp før 2050. Da er en storsatsing på moderne høghastighets jernbane ikke til å komme utenom.

Opprør mot forelda tenkning
Nasjonal Transportplan har som et av sine premisser behovet for å redusere klimagassutslippene, hevdes det. I virkeligheten er det meste av planen basert på en forelda tenkning, mener Otto Martens. Forslaget om å bruke 1100 milliarder kroner til høyhastighets motorveger og til flyplassinvesteringer – for en dobling av vår allerede skyhøye flytrafikk, er ikke i tråd med våre klimaforpliktelser. I stedet for langtransport av folk med fly og av gods med trailere på stadig flere motorveger, kreves det en nasjonal satsing på jernbanetransport mellom de større byene, som knytter landsdelene sammen og vil gi en helt ny kapasitet og kvalitet på transportarbeidet.

Oppslutningen om aksjonsseminaret som er planlagt i Oslo 6 mars tegner til til å bli bra, sier Otto Martens. Der vil kritikken av NTP bli utdypet. Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundeter vil vise at teknologioptimismen knyttet til blant annet biodrivstoff, ikke er særlig realistisk. Jørg Westermann fra Norsk Bane viser hvordan en moderne jernbaneløsning for hele landet kan se ut. – Det aller viktigste er å komme i gang med en felles kampanje fram mot stortingsbehandlinga, sier Martens. Vi har dårlig tid, men må likevel ha tro på at det er mulig å få våre politikere til å innse at her må det tenkes nytt og friskt!

UTKAST TIL PLATTFORM FOR KAMPANJEN (Besteforeldreaksjonens transportgruppe)

  • NTP er en plan der det ikke er samsvar mellom mål og tiltak/virkemidler
    Samferdselsdepartementet har gitt rammevilkår som er direkte i motstrid til målet. NTP er nå ingen overordnet transportplan for hele landet, men en prioritering innen hver enkelt sektor.
  • Klimatiltakene i planen baserer seg på urealistiske forutsetninger når det gjelder innføring av ny teknologi og bruk av biodiesel som en «ren» energikilde. En utbygging av motorveger parallelt med jernbanen slik NTP viser, vil undergrave jernbanens konkurransekraft og vil sannsynligvis hindre storsatsing på jernbanen i all overskuelig framtid.
  • En klimavennlig transportplan må baseres på et moderne dobbeltsporet jernbane-nett med høy hastighet som ryggraden i nasjonens transportsystem på lange distanser. Med en moderne jernbane kan det overføres store godsmengder fra veg til bane. Det samme gjelder persontrafikk med fly- og bil, spesielt over lange distanser – også ut mot nabolandene våre. Det forutsettes et nært samspill mellom alle transportformer.
  • En storsatsing på jernbanen vil kunne gi grunnlag for mange nye arbeidsplasser – både innen industri og anlegg. Samtidig som det vil styrke eksisterende næringsliv, vil det åpnes muligheter for nye, «grønne» arbeidsplasser innen matproduksjon og turisme.

Fra Adresseavisen 6. februar

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*