Transportplanen må stoppes!

ntp 2
Nasjonal Transportplan er en plan for å øke utslippene på lang sikt, mener Otto Martens og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Nasjonal Transportplan (NTP 2018 – 2029) har som et premiss behovet for å redusere klimagassutslippene, heter det. Desto merkeligere er det å se hva som faktisk blir foreslått, og hva som blir utelatt og oversett, sier Otto Martens. Slik jeg opplever det er planen direkte til hinder for at vedtatte klimamål kan bli oppfylt! Sammen med Finn Bjørnar Lund som har hatt ansvaret for Besteforeldreaksjonens høringsuttalelse til NTP, etterlyser han et initiativ for å få klimabevegelsen til å gå mer offensivt ut i denne saken. – Vi må kunne kreve av våre klimaopptatte politikere at de ser at dette ganske enkelt ikke holder mål.

Uten helhetlig strategi
Det er etatene for sjø-, vei-, bane- og lufttransport som står bak forslaget til NTP 2018-2029. Målet har vært å lage forslag til «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Utslipp av klimagasser skal reduseres til det halve av dagens utslipp innen 2030. Dette skal sees i sammenheng med enda mer ambisiøse mål fram mot 2050.

Men en helhetlig samferdselsstrategi glimrer med sitt fravær, sier Otto Martens. Budsjettrammene prioriterer i sterk grad veitrafikk framfor jernbane. Oppdaterte beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke benyttet, og fører dermed til feilprioriteringer. Det nylig dannede selskapet Nye Veier AS er tildelt ressurser og frie hender til å sørge for at firefelts motorvei fortsatt skal bygges side om side med jernbanen. Høyhastighetsbaner for gods og passasjerer mellom de største byene er utsatt på ubestemt tid, fordi den saken ble «lagt på is» i 2008.

Må satse på jernbane
Manglene ved NTP 2018-2029 kommer fram i høringsuttalelsene fra Besteforeldreaksjonen, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet og flere andre. Men her må det sterkere lut til, sier Otto. Det må arbeides aktivt for at flertallet på Stortinget sørger for at planen blir avvist i sin nåværende form. Vi er nok litt seint ute, det er klart. Allerede til våren legger departementet fram stortingsmelding om saken. Men jeg tenker at begrunnelsene er så enkle og nærmest selvinnlysende, at det burde være mulig å nå fram. Det trengs ikke omfattende utredninger for å fatte at dette går i feil retning.

Med hensyn til sikkerhet, kan veitrafikk aldri komme opp på samme nivå som jernbane. Verdiskaping i et grønnere næringsliv må inkludere potensielle vekstområder, med bosetning i hele vårt langstrakte land og behov for et effektivt og utslippsfritt transportsystem. Altså høyhastighets bane på dobbeltspor for gods og passasjerer, med effektive omlastingsknutepunkt til lavutslipp lokaltransport. Det forutsettes da at begrepet «verdi» defineres som realverdi i form av samfunnsnytte, framfor bare salgbar verdi!

At NTP legger til rette for effektive og miljøvennlige arbeidsreiser til en del sentrale byområder, er prisverdig. Men helt andre grep må til når det gjelder omstilling til lavutslippssamfunnet. Mest mulig gods og passasjertrafikk må over fra bil og fly til bane. Realistisk sett vil det være vanskelig å halvere utslippene innen 2030. Men det viktigste er å legge opp til en strategi som ser lengre fram, med systematisk satsing på høyhastighetsbane som ryggraden i systemet. Mye godt planarbeid er for øvrig allerede gjort av Norsk Bane.

Nå må det handles!
Otto Martens vil at Besteforeldrenes klimaaksjon snarest skal ta initiativ for å se på muligheten for å samle flere av organisasjonene i klimabevegelsen til en felles kampanje «For en mer miljø- og klimavennlig NTP 2018-2029». Følgende punkter bør ligge til grunn – som et forslag som kan endres og forbedres, men som angir retningen:

  • Det foreliggende NTP–forslaget 2018-2029 må erstattes av en ny utredning, basert på en helhetlig transportstrategi, og uten innbyrdes motstridende rammebetingelser. Planarbeidet må ta sikte på en raskest mulig lavutslippsløsning fram mot 2030 og dernest en nullutslippsløsning før 2050.
  • Arbeider med motorvei side om side med jernbane og utvidelse av hovedflyplasser er sløsing med ressurser og muligheter, og bør termineres snarest. Arealkrevende motorvei blokkerer for kommende høyhastighetsbane fordi det ikke er trafikkgrunnlag for begge deler i vårt langstrakte og tynt befolkede land.
  • NTP benytter tradisjonelle kost/nytteberegninger med overdrevet fokus på kortsiktige kostnader. Dette fører til feil prioriteringer. Beregningsmodellene må oppdateres for at statens bruk av kapitalressurser skal ivareta fundamentale samfunnsverdier, som langsiktige hensyn til helse, miljø og klima.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*