Vil ha høyere ambisjoner for jernbanen

tog parisNasjonal Transportplan (NTP 2018 – 2029) er på høring, og har som et av sine viktige premisser behovet for å redusere klimagassutslippene. Da er det synd at ambisjonene på vegne av jernbanen som den i særklasse mest klimavennlige transportformen, ikke har en mer framskutt plass, mener Besteforeldreaksjonen. Vi ønsker oss vesentlig mer energisk og modig tenkning på vegne av jernbanens muligheter enn det vi finner i NTP. Effektiv og tidsriktig jernbanetransport rundt sentrale byområder er vel og bra. Men vi trenger også en gjennomførbar langsiktig plan for moderne fjerntogsatsing, inkludert forlenging av Nord-Norge-banen.

Fra høringssvaret:

– Det er selvfølgelig positivt at det legges opp til en mer tidsriktig og raskere jernbanetrafikk rundt sentrale byområder. Departementets bestilling har likevel et for kort tidsperspektiv der det ikke i vesentlig grad gis tilstrekkelig rom for utrednings- og utviklingsprosjekter ut over 2030. Dette svekker muligheten for jernbanesektoren til å løfte fram og planlegge nye prosjekter.

– All transport har, som NTP peker på, større eller mindre klima- og miljømessige ulemper. Det er imidlertid godt dokumentert at jernbanen er i en klasse for seg når det gjelder klimavennlig transport, og det er grunn til å anta at dette vil gjelde i overskuelig framtid.

– En betydelig større del av gods- og persontransport må over på bane, slik det i NTP antydes i generelle vendinger. Dels dreier det seg om innsatsen for å forsterke jernbanetransport i eksisterende nett, og dels er spørsmålet om hvilke nye muligheter som står fram for jernbaneutbygging i Norge. Det er grunn til å etterlyse flere konkrete skritt i denne sammenheng.

– BKA er enig i at det er et betydelig potensiale for å styrke bl.a. arbeidsreiser rundt de bysentra som er trukket fram. Forslaget er mer utydelig når det gjelder fjerntog. Her henvises det til samordning med godstogstrategien uten at det kommer forslag som tidfester etapper i denne strategien. Dette er ikke godt nok i en situasjonen der vi har klimaendringer som det haster å motvirke.

– I NTP-avsnittet om godstransport og bane pekes det på at slik transport er særlig egnet i Norge. BKA vil hevde at det også gjelder persontransport (…) Problemet er at det som skisseres er alt for lite og alt for seint. En hastighet på togene på samme nivå i 2016 og 2050 viser en nesten pinlig mangel på ambisjoner. BKA ønsker å peke på at selv om planperioden fram til 2029 neppe gir tid og rom for å bygge baner for fjerntog med høyhastighet, bør det være svært aktuelt å komme i gang med utrednings- og planprosesser med dette for øye.

– Utvikling av krysningsspor, nye terminaler og effektivisering av godshåndtering og turneringstid på terminaler bør en heller ikke vente med til fram mot 2050. På det tidspunktet har resignasjonen allerede vunnet over Norges bidrag i kampen for å redde klimaet.

Les hele høringssvaret fra Besteforeldrene her: Nasjonal transportplan høring BKA

Finn Bjørnar Lund og Linda Parr klar til å gå ombord i Klimatoget til Paris i desember 2015.

Høringsuttalelsen fra BKA er skrevet av Finn Bjørnar Lund. Her er han og Linda Parr klar til å gå ombord i Klimatoget til Paris i desember 2015.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. åke bjørke | 26.06.2016

    Det er korte flyturer som forurenser mest. Turer under 500 kilometer bør i fremtiden tas med raske intercitytog. Turen Oslo-Trondheim bør kunne gjøres unna på fire timer med tog – fra bysentrum til bysentrum.

  2. Kristian Frederik Brandt | 09.07.2016

    Ingen tvil om at jernbane er klimavennlig. Men vi må reise mer med tog hvis en utbygging av mer jernbane skal være realistisk politikk. For en som er opptatt av klimaet, er det deprimerende å se at bruken av fly øker, jfr. foreslått utbygging av Gardermoen.

  3. Johannes Sollid | 05.12.2016

    Enten høghastighetstog, eller kanskje hyperloop. Då kan me leggje ned flytrafikken mellom dei 3 store byane. Me kan også frakte laks frå Noreg til Europa .

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*