Ny klimarapport: Tid for handling

Rajendra-PachauriIngen på denne planeten vil forbli uberørt av klimaendringene, sa leder for FNs klimapanel Rajenda Pachauri da han presenterte den nye gigantrapporten om «konsekvenser, tilpasning og sårbarhet». Global oppvarming skjer her og nå. Men hittil har ikke innsatsen stått i forhold til størrelsen på problemet. Verden kan stå overfor store utfordringer knyttet til bl.a. mat og vann for en økende befolkning. Et hovedpoeng i rapporten er at vi som lever i dag bestemmer hvor alvorlige endringene blir, og at vi må gjøre to ting samtidig: Vi må både redusere utslippene og tilpasse oss virkningene slik at konsekvensene blir mer håndterbare.

Klimapanelets femte hovedrapport

• Mer enn 800 eksperter fra 85 land har de siste tre årene jobbet med klimapanelets femte hovedrapport.
• Rapporten består av tre delrapporter og en synteserapport. Disse publiseres i etapper i 2013 og 2014.
• Delrapport 1 ble lagt fram i september 2013 og slår fast at vi mennesker fortsatt har muligheten til å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader.
• Delrapport 2 om virkninger, tilpasning og sårbarhet ble lagt fram denne uka.
• Den 13. april publiseres sammendraget av delrapport 3 om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Hele rapporten legges ut få dager senere.
• Siste del er synteserapporten, som ser alle delrapportene i sammenheng, skal ferdigstilles 31. november 2014.

2014

Rapportens hovedfunn

Økte skadevirkninger fra mer nedbør og flom
Antall mennesker som rammes av store elveflommer vil øke med stigende temperatur. I byer vil ekstrem nedbør og ras utgjøre en fare for bygninger, infrastruktur, liv og helse.

Økt CO2-konsentrasjon i lufta fører til havforsurning
Kombinert med  temperaturøkninger på mer enn 2 grader vil havforsuring utgjøre en vesentlig risiko for fisk og andre sjødyr, spesielt for polare økosystemer og korallrev. Dette vil forandre det økonomiske grunnlaget for mange kystsamfunn.

Naturmangfold kan gå tapt på land og i ferskvann
Blir det mer enn 2 grader varmere, vil mange arter ikke kunne forflytte seg til områder med egnet klima. De som ikke klarer å tilpasse seg raskt nok, vil minske i antall eller dø ut.

Mangel på mat og vann
Klimaendringer vil redusere tilgangen på ferskvann i mange land og svekke matsikkerheten. Avlinger av hvete, ris og mais vil bli redusert mange steder i verden, og virkningene vil samlet sett være negative selv om de kan være positive i enkeltområder.

Flere helseskader
Eksempel på virkninger på helse er økning i skade og død fra hetebølger og skogbranner, underernæring i fattige regioner som følge av redusert matproduksjon og sykdommer som smitter via vann, mat eller insekter

Økonomiske konsekvenser og økte forskjeller
Klimaendringene forventes å redusere økonomisk vekst, heve matprisene som følge av svekket matproduksjon og bremse reduksjonen i fattigdom.

Flere på flukt og økt fare for konflikter
Rapporten sier også at klimaendringene indirekte øker risikoen for voldelige konflikter som borgerkrig ved å forsterke virkningen av andre årsaker til slike konflikter, som fattigdom og økonomisk nedgang.

(Kilde: Miljødirektoratet)

 

Spre klimavett,
del denne saken!