15 ting forskerne er enige om

2 graderFor et halvt år siden kom første del av FNs klimapanels femte hovedrapport. Den slår fast at fortsatte utslipp av drivhusgasser ubønnhørlig vil gi økt global oppvarming. Fortsatt er det mulig å begrense temperaturøkningen til 2 grader over førindustriell tid, men det blir stadig mer krevende. En rapportoppsumering i 15 punkter ble presentert i klimamagasinet 2°C, som årlig utgis av Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk klimastiftelse. Omfattende og varige kutt i utslippene er nødvendig, viser de. Forsiktige kutt holder ikke, for CO2 holder seg i atmosfæren i lang tid, og klimaeffektene av det som nå gjøres vil fortsette i hundrevis av år.

1. JORDEN VARMES OPP
Forskerne er ikke i tvil om at jorden er blitt varmere. I perioden etter 1950 har forandringen vært markant, og hvert av de siste tiår har vært varmere enn noen tidligere tiår siden 1850. Perioden fra 1983 til 2012 var trolig den varmeste 30-årsperioden de siste 1400 år.

2. HAVET TAR OPP MESTEPARTEN AV ENERGIEN
Forskerne har fått større forståelse for havets rolle i klimasystemet. 90 % av varmeenergien som er tilført klimasystemet er tatt opp av havet i perioden 1971 og 2010. Det er regnet som helt sikkert at den øvre delen av havet (0-700 meter) er blitt varmere i samme periode. 

3. ISEN SMELTER
De siste to tiårene har Grønlandsisen og Antarktis mistet masse, og breer over hele verden har gått tilbake. Både arktisk sjøis og vårsnø på den nordlige halvkule har fått mindre utstrekning i samme periode.

4. HAVET STIGER FORTERE ENN FØR
Havnivået har steget fortere siden midten av den nittende århundre enn snitthastigheten over de to siste tusenårene. I perioden 1901-2010 har havnivået steget med rundt 19 centimenter, og end- ringene stemmer overens med andre observasjoner (varmere hav og bresmeltning).

5. MER CO2 I ATMOSFÆRE OG HAV
Andelen av CO2, metan og nitrogenoksyd i atmosfæren har økt til nivåer langt høyere enn det vi har hatt de siste 800.000 årene. CO2-konsentrasjonen har økt med 40 % siden tiden før vi begynte å brenne kull, olje og gass i stor skala. Havet har absorbert rundt 20-30 prosent av utslippene, noe som skaper havforsuring.

6. DRIVHUSEFFEKTEN ER BLITT STERKERE
Det er større lagring av varme i jordens klimasystem. Denne økningen kan knyttes til økning av drivhusgasser i atmosfæren fra menneskelige utslipp og økt drivhuseffekt. Endringer i solinnstråling eller andre faktorer kan ikke forklare denne utviklingen.

7. MENNESKEHETEN FORSTERKER DRIVHUSEFFEKTEN
Menneskehetens klimapåvirkning er nå godt dokumentert. Denne sammenhengen registreres gjennom utslipp, CO2-opphopning i atmosfæren og varig temperaturøkning i atmosfæren, på landjorden, i havet og en lang rekke andre indikatorer. Flere og bedre målinger, samt økende forståelse av prosessene som styrer klimaet, har forsterket vissheten om menneskelig påvirkning.

8. KLIMAMODELLENE ER BLITT BEDRE
Klimamodellene er blitt langt bedre siden forrige klimarapport. Modellene gjenskaper i dag utvikling trender over flere tiår, og flere av modellene klarer nå å gjenskape endringene i sjøis, i havtemperatur, sykliske værfenomener og klimaendringer i fortiden bedre enn tidligere. I kombinasjon med langt bedre observasjoner og styrket kunnskap om fortidens klima, vet vi nå mer om sannsynlige konsekvenser.

9. UTSLIPPENE MÅ REDUSERES FOR Å NÅ TOGRADERSMÅLET
Vi har brukt opp minst halvparten av de utslippene vi kan tillate oss om vi vil holde oss under to graders oppvarming sammenliknet med middeltemperaturen for perioden 1850-1900. Kun dersom vi reduserer utslippene kraftig og umiddelbart vil vi kunne unngå å overstige 1,5 grader temperaturøkning. Også med moderate utslippsreduksjoner vil vi trolig passere 2 grader.

10. SELV TO GRADER GIR STORE KONSEKVENSER
Klimaendringene vil påvirke nedbør og fordampning, men endringene vil ikke være like over hele kloden. Forskningen viser at kontrasten vil bli større mellom våte og tørre områder, og mellom våte og tørre perioder. Det vil være store lokale forskjeller i hvordan klimaendringene rammer. Områder som allerede har utfordringer med matvaresikkerhet og fattigdom er blant dem som rammes hardest.

11. BREER OG SNØDEKKET VIL REDUSERES
Mengden is i verdens isbreer (iskappene ikke medregnet) vil bli redusert. Samlet reduksjon i 2100 vil kunne bli 15-55 prosent innenfor den utviklingsbanen der vi reduserer utslippene kraftig, og 35-85 prosent om vi fortsatt øker utslippene. Vårsnødekket vil også bli redusert på den nordlige halvkule.

12. FORTSATT UTSLIPP VIL FÅ STORE KONSEKVENSER
Fortsatt utslipp av drivhusgasser vil medføre ytterligere oppvarming. Denne oppvarmingen vil bidra til endringer på alle nivå i klimasystemet. Å begrense endringene vil kreve omfattende og varige kutt i utslippene av drivhusgasser.

13. HAVET VIL STIGE
Selv dersom vi klarer å redusere utslippene kraftig vil havnivåstigningen bli på 0,26-0,54 meter i perioden 2081-2100. Dersom vi fortsetter å øke utslippene vil stigningen bli fra 0,45-0,81 meter i samme periode og opptil 0,98 meter i 2100. Havnivået vil fortsette å stige i flere århundrer, selv om vi skulle lykkes med å begrense global oppvarming i tråd med togradersmålet.

14. NATURENS EVNE TIL Å TA OPP CO2 SVEKKES GRADVIS
Havet og vegetasjon og jordsmonnet på landjorda tar opp CO2 fra atmosfæren og bidrar dermed til å dempe den globale oppvarmingen. Men forskerne tror nå at naturens evne til å ta opp CO2 svekkes gradvis når jordens klima blir varmere. Dette kan bety at drivhuseffekten forsterkes, og at det blir vanskeligere å stabilisere klimaet under 2 grader.

15. UTSLIPPENE VIL FÅ KONSEKVENSER I MANGE GENERASJONER
Klima- effektene vil fortsette i mange hundre år, selv om vi fjerner utslippene helt. Dette skyldes dels at en femtedel av CO2-utslippene blir værende lenge i atmosfæren, dels at havet lagrer varmen lenge. Dette gjør klimautfordringen til en helt spesiell utfordring, som kan få konsekvenser i mange generasjoner fremover.

 

Spre klimavett,
del denne saken!