Transportpolitikken er ikke bærekraftig

klimabudetDersom globale oppvarming ikke skal overstige to grader, må klimautslippene reduseres med 85 prosent innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? I så fall må vi forlate tanken om at transporten skal fortsette å vokse, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. Med en rask overgang til batteri- og hydrogenbiler er det mulig å tenke seg at persontransporten kan bli radikalt mer klimavennlig. Problemet er godstransporten og den store volumveksten det legges opp til. Selv med en 80 prosent utslippsreduksjon for lastebil og 35 prosent for skip vil samlet utslippsreduksjon i 2050 bli på beskjedne 20 prosent.

«På godssiden er hodepinen at norske myndigheter ganske enkelt mangler kraftige virkemidler. I beste fall vil den internasjonale tekno­logiske utvikling føre til vesentlig mer utslippsfattige kjøretøy og skip. Bruk av LNG, biogass og annet biodrivstoff kan bidra til å redusere utslippene i skipsfart, og etter hvert også i vegtransport. Men det er grenser for hvor mye myndighetene i et lite land som Norge kan gjøre for å påskynde en slik utvikling. Overføring av gods fra vei til bane forutsetter at jernbane- og terminalinfrastrukturen blir vesentlig mer effektiv og pålitelig, noe som vil ta lang tid, og i beste fall berøre en begrenset del av godstransportmarkedene. Dersom en skal nå togradersmålet, er det ikke nok å tegne heroiske scenarier. Det er en viss fare for at slike kan virke mer som soveputer enn som politiske og moralske imperativ.» (fra Fridstrøms artikkel)

logo  tempoTransportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning samarbeider om forskningsprosjektet TEMPO for å framskaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å skape et mer miljøvennlig transportsystem. Se mer på prosjektets hjemmesider.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!