Rådsmøte i Trondheim

Pilegrimsgarden

Besteforeldreaksjonen var samlet til rådsmøte i Trondheim 27-28. april. Møtet vedtok en uttalelse om «Klimameldingen og våre barnebarn» der vi sier oss glad for at målet om at to tredeler av utslippskuttene skal tas i Norge. Men utslippsmålene som er angitt i meldingen er for svake og innebærer en stø kurs mot 3-4 graders global oppvarming, ikke 2 grader som regjeringen hevder.

Rådsmøtet fastsatte Vedtekter for Besteforeldreaksjonen, som i løpet av året skal etableres som en selvstendig forening basert på medlemskap og kontingent. Fortsatt skal alt arbeid være frivillig og ubetalt og med et tydelig aksjonrettet preg.

Vandring

Møtet begynte med vandring langs pilegrimsleden fra Sverresborg til Domkirken. Ved Utsikten stoppet forsamlingen og så utover byen, og varaordfører Knut Fagerbakke redegjorde for Miljøpakke II som nettopp er vedtatt i bystyret i Trondheim. Ved Ila kirke ble vi møtt av representant for Trondheim kommunes miljøavdeling som fortalte om miljøsamarbeidet mellom Trondheim, Østersund og Sundsvall, som skal gjøre det mulig å kjøre karbonfritt mellom de tre byene.

Møtestart

Ivar Sandvik, 11 år, ga oss en musikalsk introduksjon, og stolt bestemor Astrid Sandvik ønsket velkommen på vegne av Trondheimsgruppa.

Økonomi og økologi – professor Anders Skonhoft, NTNU

Skontoft var opptatt av at samfunnsbehovene ofte ble tatt dårlig vare på i kalkylene rundt mange store utbyggingsprosjekter. Bedriftenes snevre egeninteresser dominerer, mens miljøkostnader som for eksempel visuell forurensing og tap av biodiversitet, ikke blir vurdert. I en livlig debatt etter foredraget påpekte Per Bjørn Foros at tall og tallmagi ikke duger for å redde natur og klima, men at vi må hente fram magefølelsen – vår feller bekymring  og våge å ha et etisk fokus. Per Aunet viste til kampen om vern av Forra som eksempel på motsetning mellom lokale interesser og samfunnsverdier. Viktige avgjørelser må tas på et tilstrekkelig høyt nivå, understreket han.

Appell fra NU

Fylkesleder Erik Øien i Natur og ungdom i Sør-Trøndelag til rådsmøtet. Av saker som NU jobber med, nevnte han kollektivtransport, energisparing og -effektivisering. NU engasjerer seg også mot oljeboring i Lofoten, ivrer for elektrifisering av sokkelen og er opptatt av den ferske klimameldinga.

Klimavalg 2013

Svein Tveitdal, som skisserte det faglige grunnlaget for aksjonen: Globale klimaendringer – siste status fra Klimapanelet: De siste rapportene fra ICCP blir mer og mer alvorlige. Eksempler på virkninger av klimaendringer er økende smelting i Arktis, havstigning og  økning i innhold av CO2 i havet. Faren øker for at permafrosten forsvinner og frigjør metangass til atmosfæren.

Selv ved to graders oppvarming er virkningene for livsvilkårene på jorda svært omfattende. Dersom denne grensen ikke skal overskrides, skulle de globale utslippene ha begynt å minske mellom 2000 og 2015. I stedet har vi rekorder i økning av utslipp. Om klimarettferdighet: OECD-landene har bidratt med 64% av alle utslipp fram til i dag. Dersom fattige landene skal kunne øke sin levestandard, må de rike landene ta de mest drastiske kuttene hjemme, selv med et effektivt kvotesystem.

Klimameldinga har ikke noen tall om effekten av de tiltakene som er foreslått og sier ikke hva som er målsetting for norske utslipp i 2020. Tiltakene er ikke tilstrekkelige til å nå målene i klimaforliket. Det foregår også en triksing med tall: Regjeringa gir inntrykk av at de vil redusere utslippene med 30 % i forhold til 1990 (50 mill tonn) og at 2/3 av dette skal tas på hjemmebane. Imidlertid regnes kuttene hjemme i forhold til en referansebane som er beregnet til 59 mill tonn i 2020. Det betyr at regjeringa legger opp til at vi kan oppfylle klimaforliket ved å kutte maks 12 % av utslippene fra 1990- 2020, mens tall fra ICCP tilsier at vi bør redusere utslippene med 25-40 %.

Kampanjen Klimavalg 2013:

32 organisasjoner (så langt); Brev til Stoltenberg sendt; Kampanje- kick off 15. september; Faglig grunnlag fastsatt; Enighet om krav til politikerne; Grønne arbeidsplasser viktig; Rettferdig fordeling/klimarettferdighet

Innspill fra salen:

 • Vi må slutte å snakke om togradersmålet, det høres jo nesten positivt ut! Kanskje togradersgrensen er en mer presis betegnelse?
 • Forslag om at  «Klimavalg 2013» sender ut spørsmål til kandidater ved valget 2013, som kan besvares med ja/nei til våre krav, og at resultatet offentliggjøres.
 • Det faglige grunnlaget for kampanjen må omarbeides med utgangspunkt i klimameldingen.
 • Vi må ikke bare kutte utslippene, men også redusere vårt høye forbruk av varer som er årsak til utslipp i andre land (som for eksempel Kina)

Og så var det middag – med sang. Noen ble hese …

Lørdag 28. april

Tanker til inspirasjon – Finn Wagle

Mye gledelig har skjedd: Vi har fått  «De brede alliansers kamp» for klimaet, og  BKA har vært et nav som har sørget for at mange gode krefter har funnet sammen.  Gledelig er også midtveisrapporten «Skaperverk og bærekraft» fra kirkemøtet 2012, som blant annet gir støtte til Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd i kravet om at norske myndigheter sørger for at Statoil trekker seg ut av de omstridte oljesandprosjektene i Canada.

Wagle trakk fram moralfilosofen Hans Jonas (1903–1993), som avviser en pessimistisk tro på at mennesket ikke er i stand til å planegge på lengre sikt: Vi er morask pliktige til å være på jorda. Vår tid har radikalt forandrede rammebetingelser, og nærhetsetikk må suppleres med avstandsansvar – et nytt moralsk imperativ: Handle slik at virkningen av din handling er forenlig med en permanent menneskelig tilstedeværelse på jorden.

Forslag til uttalelse fra Rådsmøtet om klimameldingen

Halfdan Wiik la fram forslaget, som blant annet peker på at de utslippsmålene som er angitt i meldingen er for svake  og innebærer en stø kurs mot 3-4 graders global oppvarming. BKA understreker at utviklingstakten i oljeutvinninga må dempes, at tjæresandproduksjonen må avvikles og at det må satses på grønne arbeidsplasser. Politikken må hvile på en grunnleggende selvforståelse av oss som mennesker, ikke bare på økonomisk og teknologisk vekst.

Handlingsplan for Besteforeldreaksjonen

Forslaget til handlingsplan ble godt mottatt av forsamlingen:

 • Videreføring av klimavalgkampanjen i samarbeid med andre organisasjoner
 • Videreutvikle tjæresandaksjonen i samarbeid med andre organisasjoner
 • Få på plass et månedlig elektronisk nyhetsbrev
 • Sette i verk en vervekampanje
 • Etablere lokale grupper i Oslo og Stavanger og andre byer slik som i Bergen og Trondheim

Innspill fra salen:

 • Kurs for journalister, eventuelt finansiert av Klimaløftet.
 • BKA markerer seg ved samlinger i andre aksjoner f.eks. Lofotaksjonen, og lager foredragsturneer, f.eks. i samarbeid med senioruniversiteter, etc.
 • Vi må være synlige på gata  Aktiv jobbing for å etablere flere lokale grupper. Her kan Kirken mobiliseres. Stavanger kommer!
 • Lokale grupper kan også invitere de 32 organisasjonene i Klimavalg 2013 til tiltak på sine hjemsteder.

Organisasjonsform for BKA

Halfdan Wiik refererte forslag til vedtekter og skisserte den historiske bakgrunnen: en tidlig kontakt med FIVH som resulterte i en ad hoc-samarbeidsavtale. Når det har vist seg at vi sannsynligvis blir en varig gruppering, må vi organisere oss på en bedre måte. En gruppe ble nedsatt på forrige rådsmøte for å utforme forslag til organisasjonsform for BKA: Per Aunet, Kirsten Limstrand og Guttorm Grundt. To i gruppa gikk inn for fristilling fra FIVH, en var mot.

Møtet vedtok:

 • Forslag til vedtekter godkjennes, men en tilføyelse om at de lokale gruppene konstituerer seg selv.
 • Målsettingen er at BKA skal ende opp som en selvstendig organisasjon. Styringsgruppa får fullmakt til å løse organisatoriske spørsmål knyttet til løsrivingsprosessen fra FIVH. I brosjyren skal det stå en sum for medlemskontigent – kr 200, slik at den kan brukes til verving.
 • Styringsgruppa utvides med Birgitte Grimstad og en representant fra Stavanger.
 • Wenche Frogn Sellæg, Gunnar Kvåle og Gerd Wahlstrøm er valgkomite når ny styringsgruppe skal velges.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!