Hvor demokratisk?

drammen stemme (2)
Deltaking og stemmerett på årsmøtene: Dette er prinsipielle spørsmål som drøftes i BKA, og der synspunktene er delte. Bilde fra landsmøtet i Drammen 2022.

Hva slags organisasjon skal BKA være? Hvordan tar vi best vare på medlemsdemokratiet når det kommer til landsmøter og årsmøter? Gjennom utsendinger fra lokallagene – eller gjennom et forsamlings-demokrati der alle frammøtte har stemmerett? Det er et spørsmål som blir reist på det ekstraordinære årsmøtet 2. november.

BAKGRUNN: Landsmøtet og årsmøtet er i BKA en stor begivenhet, for medlemmer fra hele landet. De siste årene har det jevnt over vært rundt 100 deltakere – på svært livlige og inspirerende møter. Siden oppstart som organisasjon i 2012 og fram til møtet i Drammen 2022 har det vært praktisert en ordning der alle oppmøtte stiller likt, med fulle rettigheter. I Drammen ble dette endret til et system der stemmerett under selve årsmøtet er forebeholdt utsendinger utpekt av lokallagene. Se vedtektenes § 10

ENDRINGSFORSLAG: Til det ekstraordinære årsmøtet 2. november foreligger to endringsforslag til § 10. Det ene tar sikte på å forbedre og utvide representasjonen på årsmøtet, slik at også medlemmer som ikke er tilknytta et lokallag blir gitt medbestemmelse. Det andre og mer radikale forslaget er å gå tilbake til den ordning som var tidligere, med stemmerett for alle som møter opp.
1. Forslag til utvidet representasjons- og delegatordning
2. Forslag til ordning med direkte deltakende demokrati

Styreleder Linda Parr begrunner forslag nr 1 slik:
BKA er en organisasjon som vokser, og som har ambisjoner om å vokse videre både i medlemstall og i antall lokallag. Lokallagene er bærebjelkene i vår organisasjon. Nåværende vedtekter legger opp til et system der alle lokallag blir representert i henhold til antall medlemmer. Dette gir en rettferdig og geografisk fordeling av representasjon blant medlemmene som tilhører et av våre lokallag. De som blir utpekt som utsendinger, representerer sine respektive lokallag og målbærer deres synspunkter. Dette betyr at det er enda flere medlemmer enn de som er til stede, som er representert.

Når vi nå foreslår å utvide representasjon, er det for å tilgodese medlemmer som ikke er registrert i noe lokallag. Omtrent 1 000 av de ca. 6 000 betalende medlemmer, hører ikke til noe lokallag. Forslaget legger opp til at også denne gruppen blir representert med 15 utsendinger. Vi har landet på et enkelt system for utvelgelse slik det er beskrevet i forslaget og med prioritering av medlemmer som ikke tilhører noe lokallag, og med vekt på geografisk bredde.

Landsmøtet er et møtested for alle våre medlemmer. De skal føle seg velkomne og opplever inspirasjon og følelse av felleskap om et felles mål. Dette mener vi lar seg kombinere med et representativt system under voteringene på selve årsmøtet.

BKA-medlem Halfdan Wiik begrunner forslag nr 2 slik:
For meg har dette å gjøre med BKAs egenart som organisasjon. Vi kaller oss en aksjon, og da gjelder det å involvere og engasjere og inspirere flest mulig – også på landsmøtene og årsmøtene. Ordninga som ble vedtatt i 2022 tenderer mot å dele medlemmer i et A- og B-lag, og er skadelig for det som en aksjonistisk organisasjon ikke kan klare seg uten: entusiasme og engasjement og samhold.

Dette har jeg begrunnet nærmere i forslaget, som jeg håper folk vil lese, sammen med støtteerklæringene fra flere som har lang fartstid i BKA. En av dem sier det slik: «Det er som om organisasjonen mister noe av sin sjel ved å bli formell og strukturert som andre større organisasjoner.»

I dag består BKA av 6-7000 medlemmer hvorav en liten prosentandel er for aktivister å regne. Behovet for et ordinært representativt system med utsendinger vil kunne melde seg om og når vi blir vesentlig større, med en god lokallagsstruktur over hele landet. Inntil videre er det min overbevisning at vi er mye bedre tjent med et direkte deltakende demokrati og en årlig møteplass der alle stiller på like fot. Det var aldri noe problem, tvert imot. Det var åpent og inkluderende og bidro det til å skape en godt sammensveisa gjeng – slik vi trenger å være.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 20.10.2023

    Takk for kloke forslag med gode begrunnelser som rydder opp i en litt forhastet vedtektsendring i 2022. Når medlemmer på landsmøtet og årsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon har vært samlet, har det vært en inspirerende og viktig læringsarena for medlemmene. Hvert år har nye medlemmer kommet til, blitt kjent med organisasjonen, fått nye kontakter og utvekslet erfaringer. BKA har framstått inkluderende og åpen. Det bør være slik framover også.
    En organisasjon som er i etablerings- og vekst-fasen bør vokte seg vel for å sende signaler som kan oppfattes som en inndeling i A- og B-lag der veletablerte lokallag har trukket stigen opp etter seg. Inntil videre vil BKA være i en utviklingsfase der alle på årsmøter kan målbære erfaringer som gjør at BKA kan vokse. Den må gi rom for medlemmer så vel fra små steder som fra store, etablerte lokallag, og må ikke bidra til at færre medlemmer finner det interessant å møte på landsmøtet/årsmøtet. Vi trenger stadig flere nye engasjerte medlemmer, og de bør føle seg velkommen til felles samling. Ut fra mitt syn vil Halfdans forslag ta best vare på slike hensyn.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*