Hvor stor skade?

flyfart
Fra Unsplash

I Vårt Land går det en debatt om norsk misjon og utslipp denne virksomheten står for ved å bruke fly over lange avstander. Der har professor og klimaaktivist Sigbjørn Grønås deltatt, med noen fakta om hvor klimaskadelig flytransporten faktisk er. Det dreier seg om mye mer enn de to prosentene på den norske utslippsstatistikken.

Av Sigbjørn Grønås
professor emeritus meteorologi og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Misjonen arbeider for å spre evangeliet om Guds frelse, mens klimautslippene kan føre til et helvete for mange på jorda, spesielt de fattige som misjonen samarbeider med. Jeg skal ikke bidra til å løse dette teologiske dilemma, men peke på hvordan klimaeffekten av utslipp fra fly forsterkes når det dannes kondensstriper bak jetfly.

Flyprodusentene preges av høy ingeniørkompetanse for å minimalisere bruken av drivstoff. Derfor foregår det aller meste av flytrafikken over lange avstander i store høyder (mer enn 10 km over havet) der luftens tetthet er liten. Videre preges jetflyene av lette materialer og aerodynamisk perfeksjon. Klimautslippene utgjør cirka to prosent av totale utslipp, eller omtrent det norsk produksjon av olje og gass står for.

All bruk av fossilt drivstoff må utfases om vi skal nå klimamålene. Er det mulig for jetfly? Det er vanskelig å elektrifisere jetmotorene, mest fordi batterier er tunge. Det pekes på biodrivstoff, men å nå klimamålene krever at vegetasjonen tar opp og holder på så mye CO2 som mulig. Eksperter mener det er svært lite som kan gjøres for jetfly.

Atmosfæren er en viktig del av den jorda Gud skapte, en visdom er representert i drivhuseffekten som sikrer oss et klima for liv. Utslippene øker drivhuseffekten noe, men forsterkes videre av flere effekter, først og fremst ved at fuktigheten – en effektiv drivhusgass – økes når temperaturen øker. Det mest usikre er hvordan endinger i skyene kan øke oppvarmingen. Nyere forskning tyder på at slike endringer vil forsterke krisa.

I høydene jetflyene ferdes i er det stort sett veldig tørt. Men skyer kan dannes og kalles da cirrusskyer. De består av iskrystaller og gir en stor drivhuseffekt, dvs sollyset forstyrres lite, samtidig som strålingen fra jorda absorberes effektivt. Jetmotorene gir ekstra vann og partikler til atmosfæren. I de store høydene resulterer dette i kondensstriper, dvs ekstra cirrusskyer som øker drivhuseffekten. Slik øker effekten av utslippene av CO2. Partiklene som tilføres kan ha en effekt i motsatt retning. Det er fremdeles usikkert hvor store alle effektene er, FNs klimapanel finner at forsterkningen kan være fra to til fire ganger.

Å bruke lufthavet som søppeldynge er for meg en miljøkriminalitet som ikke straffes, det samme gjelder det å tilføre ekstra skyer i store høyder fra vann fra jetmotorer. Det er den rike mann som flyr mest. Bill Gates flyr åtte ganger rundt jorda hvert år. Den rikeste en prosent av verdens befolkning står for 26 prosent av klimautslippene. Kristne må ikke leve med den rike mann, sa min mor som var enke uten arbeid utenfor hjemmet.

Et ønske jeg har er at misjonsselskapene og Kirkens nødhjelp hjelper fattige land til å saksøke dem som har hovedskylden for deres klimalidelser, de som etter alt å dømme vil øke mye i framtiden. Uten tvil er det produsentene av fossilt drivstoff som har hovedskylden. Tidligere observerte en ikke tropiske sykloner på sørlige halvkule. Men i dag opplever det lutfattige landet Madagaskar slike sykloner, tyfoner, nesten hvert år. Og ødeleggelsene er allerede store. Og landet er uten skyld.


Professor Sigbjørn Grønås er veteran i Besteforeldrenes klimaaksjon. Her holder han appell under en klimademonstrasjon i Bergen 2014.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Torstein Fjeld | 25.09.2023

    Vi lukker dessverre øynene for flytrafikkens påvirkning av den globale oppvarmingen. Temperatur-pådrivet fra flytrafikken er mye større enn utslippet av CO2 tilsier, nettopp slik Grønås beskriver i artikkelen. Vi leser at utslippene av CO2 fra flytrafikken utgjør bare 2 % av de totale utslippene. Dette er misvisende da internasjonal luftfart ikke blir tatt med i de enkelte lands oversikter av utslipp. Nordmenns store utenlandstrafikk med fly bidrar til at utslippet fra fly er mye større enn de to prosentene som er offisielle. I tillegg kommer utslipp av vanndamp og andre gasser i store høyder som driver temperaturen ytterligere opp. Likevel har vi ikke kommet lenger enn at det er jubel hver gang tallet på flypassasjerer går opp! BKA ønsker at både flypassasjerer og bilister i langt større grad bør over på tog der det er jernbane og der det kan bygges jernbane. Det betyr også at kortreist turisme og kortreist misjon burde ha mye for seg, i stedet for at alle må krysse halve kloden for å komme fram til sitt bestemmelsessted!

  2. Elisabeth Tveter Briseid | 27.09.2023

    Takk, Sigbjørn Grønås, for at du retter søkelyset mot et tema som vi nesten ikke tør å snakke høyt om i vennekretsen – av frykt for … ja, av frykt for hva?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*