Hva skjer i havet?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 5. mai 2023
  • AV:
    Redaksjonen
arneberg mange
Mange kom for å høre hva som skjer med havet og klimaet. Foto: John Cumming

Tilstanden i økosystemene i norske havområder har nylig blitt vurdert, og siste uka i april ble resultatene vist på et åpent møte arrangert av BKA på Sortland. Mange var møtt opp for å høre, og presentasjonen ble gjort av Per Arneberg fra Havforskningsinstituttet. Han har ledet arbeidet med vurderingene, og er medlem av BKA Tromsø.

Tilstanden for havmiljø
Oppsummering ved Per Arneberg

Vurderingene omfatter Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, som til sammen er flere ganger større enn Norges landareal.

En av hovedkonklusjonene er at klimaendringer er noe av det som påvirker havmiljøet mest. I alle tre havområdene har temperaturen økt betydelig siden systematiske målinger startet i begynnelsen av 1950-tallet (Nordsjøen og Norskehavet) og 1970-tallet (Barentshavet). I Nordsjøen begynte også overvåking av økosystemet tidlig nok til at vi kan vurdere hvilken effekt temperaturøkningen har hatt på miljøet.

Dyreplankton utgjør bindeleddet mellom planteplankton (havets planter) og fisk, sjøfugl, sjøpattedyr og en rekke andre artsgrupper i økosystemet. På grunn av oppvarmingen har det blitt mindre av noen viktige grupper av dyreplankton som blant annet er mat for larver og ungfisk av de tradisjonelt viktige fiskeslagene i Nordsjøen, som torsk og sild. Disse fiskebestandene er derfor på lave nivåer, og med fortsatt oppvarming kan torsk forsvinne fra økosystemet. Endringene gjør også at den totale produksjonen av dyreplankton har gått ned. Vi har derfor fått et mindre produktivt økosystem og som i fremtiden vil være dominert av andre arter.

Med fortsatt oppvarming kan endringene som vi har sett for dyreplankton i Nordsjøen spres nordover langs kysten. Områdene rundt Lofoten og Vesterålen er viktige, siden rundt 70 % av all fisk som fanges i norske fiskerier enten er klekket her eller driver gjennom området som larver. En endring for dyreplankton kan derfor få store konsekvenser for fiskeriene i norske havområder. Slike endringer er likevel neppe aktuelle før om flere tiår.

Vi vet mindre om hvilke konsekvenser oppvarmingen har hatt i Norskehavet og Barentshavet, fordi den systematiske overvåkingen av økosystemene ble satt i gang senere, etter at mye av oppvarmingen hadde skjedd. Fra forskning vet vi likevel at mange av artene antagelig kan påvirkes betydelig av klimaendringer. Mye tyder på at oppvarmingen allerede har hatt effekter, og ikke minst at vi med fortsatt oppvarming kan komme til å se endringer i økosystemene i tiårene som kommer. Noen endringer er også observert allerede, som en økning i mengde torsk i de nordlige delene av Barentshavet, hvor utbredelsen av havis har avtatt betydelig. Vi ser også at noen artsgrupper endrer seg i takt med variasjon i temperatur fra år til år, som styrker ideen om at videre oppvarming vil føre til videre endringer.

Også fiskeriene kan påvirke havmiljøet betydelig. Tidligere har det vært omfattende overfiske i alle de norske havområdene. I Barentshavet og Nordsjøen har vi fått god kontroll over fisket, og i Barentshavet er det tegn på at dette bidrar til bedring i tilstanden i økosystemet. I Norskehavet har det vært fisket over anbefalte kvoter etter at en internasjonal avtale om deling av kvoter brøt sammen i 2013. Dette har gitt nedgang i bestandene av makrell og sild de siste årene, og særlig for sild kan situasjonen bli bekymringsverdig om utviklingen fortsetter.

Det er nedgang for sjøfuglbestander i alle havområdene. Det er ikke helt klart hva dette skyldes, men klimaendringer, fiskerier og predasjon fra en økende bestand av havørn er mulige årsaker.

Rapportene kan lastes ned fra hi.no på disse lenkene:

Nordsjøen: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2023-17
Norskehavet: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2023-16
Barentshavet: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2023-14

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 10.05.2023

    Her kommer det fram at den globale oppvarminga, les: fossile utslipp, påvirker mest livet i havet, og hvordan havet videre vil greie å ta opp CO2. Dvs at klimaendringene fronter/påvirker/utvikler natur- og miljøkrise. Derfor er det viktigst å få bukt med klimaet, redusert de fossile utslipp!!.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*