Vekker harme

Lågendeltaet (Naturvernforbundet)
Lågendeltaet naturreservat ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv". Bilde fra Naturverforbundet.

Det er ikke lov å bygge i naturreservater. Det er noe av poenget med naturreservater. Likevel har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye Veier AS dispensasjon til å bygge en firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Saken vekker stor harme, og engasjerer også mange i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Torstein Fjeld fra Skien har et langvarig engasjement både i Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon – der han er aktiv i den nyoppretta jernbanegruppa. Etter å ha deltatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar nylig, hadde han den tvilsomme gleden av å være med på en ekskursjon til Lågendeltaet. – Det er et flott område, og vi så først og fremst på de alvorlige inngrepene i verneområdet, – som er helt uakseptable, vil jeg si. I tillegg kommer de økte klimautslippene, der myndighetene skjuler seg bak elbilpolitikken, og ikke vil erkjenne at den enorme veitrafikkveksten de planlegger står i klar motstrid til forpliktelsene i Parisavtalen.

Torsteins avisinnlegg om saken fokuserer på jernbaneutbygging som miljøvennlig alternativ. Det har bl.a. vært trykt i Hamar Arbeiderblad:


Torstein Fjeld
Besteforeldrenes klimaaksjon

Naturvernforbundet (NVF) har gjennom sin nye utredning om Behov for en grønnere veipolitikk vurdert 23 ulike 4-felts motorveiplaner for 110 km/t. Disse planene må nedskaleres til 2/3-felsveier for 90 km/t. NVF har stipulert kostnadsbesparelsene til over 200 mrd. kroner.

En av disse strekningene er E6 Moelv – Øyer, 43 km 4-felts motorvei til 12 mrd. kroner, inklusiv ny Mjøsbru, videre til Lillehammer og Storhove (gjennom Lågendeltaet) og fram til Øyer, 10 km lenger nord. Statsforvalteren har gitt dispensasjon for å legge veien gjennom naturreservatet. Lågendeltaets venner samler penger og forbereder rettssak mot staten for å få stoppet prosjektet.

I stedet for å bygge ny kontroversiell motorvei gjennom naturreservatet, bør det bygges ny høyhastighets jernbane uten at naturreservatet blir berørt forbi Lillehammer og videre til Trondheim. 

Dagens E6 bru over Lågendeltaet fra Vingrom til Lillehammer by vil da få uendret eller minkende trafikk og behovet for ny bru/utvidet veikapasitet blir borte. Ny 4-felts motorvei videre opp gjennom Gudbrandsdalen og videre nordover må nedskaleres til en 2/3-felts vei for 90 km/t.

Landet og landsdelene må bindes sammen med høyhastighets jernbaner ikke med 4-felts motorveier. Høyhastighets jernbaner er raskere enn både motorveier og fly, gir klimanøytral person og varetransport, ingen dekk- og veislitasje, mindre støy, færre ulykker og er langt smalere med langt mindre arealbruk enn 4-felts motorveier.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 står det i langsiktig del (siste 6 års periode) at: «Regjeringen vil gjennomføre en høyhastighetsutredning for strekningen Oslo – Trondheim». Besteforeldrenes klimaaksjon mener dette arbeidet haster og må framskyndes.

Innsparte motorveipenger kan bidra til å finansiere denne banen, en bane som vil overføre både flytrafikk og store deler av trailer og biltrafikken mellom Oslo og Trondheim. Flytrafikken mellom Oslo og Trondheim var i 2019 (før Covid) over 2 mill. passasjerer årlig, med 32 fly daglig i hver retning. Med en kjøretid på 2,5 timer viser erfaringer at 80 % velger tog framfor fly. I tillegg kommer biltrafikken. Dette kan gi markedsgrunnlag for ca. to avganger i timen mellom Oslo og Trondheim.

Derfor foreslår BKA jernbanegruppa at vi straks starter utredning av flerbruksbane mellom Oslo og Trondheim, og med stopper det kontroversielle motorveiprosjektet forbi Lillehammer. Det foreligger alt en utredning fra Deutsche Bahn International på oppdrag fra Norsk Bane i perioden 2008 til 2012, som kan danne et godt utgangspunkt for rask framdrift.

En slik jernbanesatsing bidrar også til næringsutvikling underveis i de distriktene banen går gjennom og bidrar til å dempe den sentraliseringen som en følge av en stadig økende flytrafikk. Framfor alt, vil dette løse de presserende transportutfordringene i områdene rundt Mjøsa og Lågendeltaet.

For Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa
Torstein Fjeld

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Bjørghild des Bouvrie | 18.05.2022

  Det er viktig å komme med et alternativ til monstervegene (slik jeg velger å kalle 4-felts-motorveger for høy fart). Høyfartstog er da det mest attraktive, når man tenker på kort reisetid og stor kapasitet.

  Samtidig er det viktig å peke på klimaskaden som fossil bil- og trailertrafikk på monstervegene for høy fart forårsaker. I sammenligning er høyfartstog et svært utslippsfattig transportmiddel, og også derfor å foretrekke.

  Ved å konkurrerere med fly og bil/trailer og på den måten ‘overføre’ store antall personer og store volum gods til tog, kan den ‘inntjene’ store mengder utslipp som resulterer fra ny togbanebygging.

  Og ikke minst er høyfartstogbaner arealbesparende sammenlignet med monstervegene, og togene ekstremt energifattige i drift.

  Alle disse vinklinger gjør det fornuftig å se disse alternativer i sammenheng, med høyfartstog som den klare klima- og miljøvinneren.

  Og husk visdomsordet fra Otto Martens, BKA-medlem i Trondheim: » . . .det blir aldri noe høyfarts jernbanenett i Norge når firefelts riksveier skal bygges først.»

 2. Jon Arne Strand | 18.05.2022

  For ikke å snakke om når togene elektrifiseres!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*