Vil ha mer fornybar

demo stvg 1
Besteforeldrene demonstrerer utenfor Equinors generalforsamling. Stavanger 15. mai 2019.

Fem medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon har levert inn et felles aksjonærforslag til Equinors generalforsamling neste uke. De vil redusere internasjonal virksomhet, stoppe videre oljeleting i Barentshavet, og at selskapet holder seg til eksisterende oljefelt. Overskuddet skal benyttes til økt innsats for fornybar energi.


Fra Even Bakke, Bente Marie Bakke, Guttorm Grundt, Ketil Lund og Gro Nylander. Forslag til vedtak på Equinors generalforsamling 11. mai 2022: 

 1. Equinor erklærer den norske delen av Barentshavet som en frivillig eksklusjonssone. Ingen ytterligere leting eller prøveboring skal utføres i denne regionen av Equinor eller deres partnere.
 2. På lengre sikt skal Equinor prioritere sin meget lønnsomme innenlandske virksomhet i den norsk sektor (unntatt Barentshavet) og kraftig redusere sin marginalt lønnsomme eller tapsgivende internasjonale virksomhet i USA og utviklingsland.
 3. Equinor skal øke sin overgang til fornybar energi kraftig ved å utnytte sine enorme inntekter fra olje- og gas produksjon i norsk sektor, delvis som følge av de nåværende energi- og politiske kriser. 
Begrunnelse og bakgrunnsinformasjon:

Vedtak 1: Equinor erklærer den norske delen av Barentshavet som en frivillig eksklusjonssone av følgende grunner:

 1. Den norske regjeringen har gitt tillatelse til olje- og gasselskaper for leting og prøveboring i Barentshavet, som er en utfordrende region med ekstreme værforhold og et skjørt miljø med et høyt biologisk mangfold. Equinor har deltatt tungt i tidlig leting og er i ferd med å sette i gang drift av Johan Castberg produksjonsplattform, som ligger omtrent 200 km nord for Finnmark. I tillegg søker Equinor nå om tillatelse til også å bygge produksjonsplattformen Wisting, som ligger 300 km nord for Finnmark og ca. 200 km nordøst for den eksisterende Johan Castberg-plattformen. Wisting ligger nær den årlige vinteriskanten, den såkalte iskanten, som har en skjør og en svært aktiv biosfære (isbjørn, sel, fugler, fisk og plankton). Iskanten variere fra år til år fra 20 km til 230 km fra Wisting. Dette feltet har for lite naturgass til nødvendig energiproduksjon og må derfor elektrifiseres med en kostbar sjøkabel fra Hammerfest. Dette vil øke prosjektkostnadene betydelig og påvirke strømbehovet i Finnmarkregionen. Videre har beredskapskapasiteten for Barentshavet vist seg å være utilstrekkelig, noe som ble demonstrert av den katastrofale brannen ved Equinors produksjonsanlegg på Melkøya (nær Hammerfest by) i september 2020. Et stort oljeutslipp i Wisting regionen vil forårsake en miljøkatastrofe, og derved forårsake alvorlig skade på Equinors omdømme og finansielle stabilitet.
 2. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt ja til å dømme om den norske regjeringens rett til å gi tillatelser til leting og boring i Barentshavet. Virksomheten kan være i strid med § 112 i Grunnloven, som garanterer borgernes rettigheter til et helsefremmende miljø og til et naturmiljø der produktivitet og mangfold opprettholdes.
 3. EU har foreslått et forbud mot ny olje- og gassleting i Arktis, inkludert forbud mot kjøp av olje- og gassprodukter fra denne regionen. USAs president Joe Biden vil ha med seg alle landene i Arktisk Råd på et moratorium mot oljeboring i Arktis.

Avslutningsvis er Equinors aktiviteter i den norske delen av Barentshavet risikabelt fra et miljømessig, omdømmemessig og økonomisk perspektiv. De kan være i strid med den norske grunnloven ifølge en mulig dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Hvis EU forbyr olje- og gassleting i Arktis, ville Equinor ha strandet resurser i Barentshavet. Videre vil et stort oljeutslipp i denne regionen ha en katastrofal effekt på den skjøre biosfæren med høyt biologisk mangfold, der havet møter vinterhavisen. Videre er beredskapsevnen for Barentshavet utilstrekkelig, noe tidligere riksrevisor Per Kristian Foss har påpekt. Det er klart at dersom alt eller deler av ovenstående skulle gå i oppfyllelse, vil konsekvensene for Equinor være et langsiktig tap av omdømme og redusert aksjonærverdi, samt belaste selskapet med enorme kostnader og muligens strandede resurser. 

Vedtak 2: Fokuser på innenlandsk virksomhet og reduser høyrisiko, ulønnsom internasjonal virksomhet av følgende grunner:

 1. Som demonstrert av de store finansielle tap i USA og det faktum at Equinors aktiviteter utenfor Norge ikke har vist tilstrekkelig lønnsomhet, bør ytterligere salg av visse resurser gjennomføres. Equinor bør trekke seg ut av utviklingsland med politiske konflikter og høy korrupsjonsrisiko, som for eksempel Angola (pågående korrupsjonsetterforskning), Argentina (se nedenfor), Aserbajdsjan, Libya, Venezuela, Nigeria og Russland (fullført?) Equinor bør heller prioritere den svært lønnsomme olje- og gassvirksomheten i den veletablerte norske sektor (unntatt Barentshavet) og øke ytterligere fornybarvirksomheten innen vind- og solkraft.
 2. Equinor opplever for tiden sterke lokale protester i Argentina for sin seismiske havutforskning langs Atlanterhavskysten, i områder med et rikt sjøliv (hval og fisk). Denne situasjonen er sammenlignbar med de australske protestene mot letingen på sørkysten, som Equinor måtte stoppe i 2020.
 3. Som avslørt 12. mars 2022 i Dagens Næringsliv, har Equinor i løpet av de siste 20 årene hatt mangelfull due diligence, risikoanalyse og overholdelse av selskapets og norske myndigheters regler og forskrifter ved oppstart av virksomheter i USA og utviklingsland med påvist høy korrupsjonsrisiko.

Samlet sett kan disse problemene redusere Equinors langsiktige verdi for investorene, skadet sitt rykte som et selskap med uttalt «nulltoleranse for korrupsjon» og som et «miljøansvarlig» selskap, som engasjerer seg aktivt og konstruktivt for alle sine interessegrupper.

Vedtak 3: Fremskynd overgangen til fornybar energi av følgende grunner:

 1. For tiden utgjør Equinors investeringer i fornybar energi kun 4 % av de årlige investeringene, mens 96 % brukes til olje- og gassinvesteringer. Planen er å øke investeringen til 50 % innen 2030. For tiden har Equinor en installert fornybar energibase på ca. 0,8 GW. Innen 2030 er planen å ha en installert base mellom 12 og 16 GW. Dette er en utilstrekkelig vekstplan med tanke på den pågående og økende energiomstillingen til fornybar energi.
 2. Ørsted AS er en spin-out fra det danske olje- og gasselskapet. De har for tiden en installert fornybar energi base på 13 GW og planlegger å øke den til 30 GW (omtrent Norges nåværende kapasitet) innen 2030. I fjor foreslo vi at Equinor også skulle spinne ut sin fornybare energivirksomhet for å skape et mye mer verdifullt selskap, ikke belastet av olje- og gassvirksomhetene. Dette ble nedstemt av Equinors hovedaksjonær Staten på generalforsamlingen 2021. Dette har antagelig bidradd til at mens Equinor-aksjen for tiden er verd NOK 300, står Ørsted- aksjen nå i NOK 1 066.
 3. CO2 -utslippene som følge av Equinors salg av olje og gass er om lag 250 millioner tonn per år (Scope 3) og øker nå på grunn av energikrisen. Dette er omtrent 8 ganger det totale CO2-utslippet innen Norge. Så vidt vi kan se har Equinor ikke presentert en detaljert plan for «netto nullutslipp» i 2050. Ved å raskt øke investeringer i fornybar energi, og redusere investeringer i olje og gass, vil selskapet etter alt å dømme bevege seg mye raskere mot målet om «netto nullutslipp» innen 2050.

Ved å øke investeringer i fornybar energi kraftig, vil Equinor sikre langsiktig aksjeverdi for sine investorer, forbedre sin ESG-posisjon og nå målet om «netto nullutslipp» raskere. 

Vedtak 4: Nåværende styreleder Jon Erik Reinhardsen skal ikke gjenvelges.
Merk: Dette er ikke en sak for generalforsamlingen ifølge norsk aksjelov, og forslag til vedtak ble derfor tatt bort av Equinor.

 1. Reinhardsen har vært styreleder siden 2017, altså i perioden da Equinor rapporterte akkumulerte tap på 230 milliarder kroner (ca. USD 26 milliarder) i sin nordamerikanske virksomhet i de siste 20 årene. Det inkluderer grovt vanstyre og manglende tilsyn fra Equinors styre og seniorledelse. Styreleder Reinhardsen har vist utilstrekkelig åpenhet og besluttsomhet for å rette opp disse problemene i den amerikanske divisjonen. Videre la han tilsynelatende ikke press på Equinors toppledelse for en mer transparent og detaljert rapportering av Equinors lønnsomhet fra deres internasjonale forrentning, som anbefalt av norske myndigheter tilbake i 2017.
 2. Som rapportert 12. mars 2022 i Dagens Næringsliv, har Reinhardsen ikke reagert tilstrekkelig på gjentatte advarsler over mange år fra Equinors juridiske leder, Hans Henrik Klouman, om at Equinors evne til å utføre omfattende selskapsgjennomgang – due diligence – og risikoanalyser før de går inn i virksomheter i visse utviklingsland har vært svært utilfredsstillende. Reinhardsen deltok sammen med administrerende direktør i å fjerne Klouman fra sin stilling. Resultatet av dette kan gi ytterligere økonomiske tap i fremtiden.
 3. Reinhardsen er medlem av fire styrer i tillegg til at han er styreleder for Equinor. Vi mener at dette kan ha bidradd til hans tilsynelatende manglende kapasitet til å fungere som ansvarlig styreleder i Equinor.

Equinor bør velge en ny styreleder med betydelig internasjonal forretningserfaring, og som kan styre selskapets energiomstilling til et netto nullutslippsselskap innen 2050. 

Med vennlig hilsen 

Even Bakke, Ph.D.
Kjemiingeniør, University of Colorado, CO, USA
Konsulent for forretningsutvikling for fornybar energi og energieffektivitet
Tidligere leder for ABBs globale miljøvirksomhet,
– Leder for BankInvests venturekapitalinvesteringer i fornybar energi i USA og EU, Danmark
– Rådgiver til Aravis SA for investeringer i europeiske fornybar energiprosjekter, Sveits 

Bente Marie Bakke, politiker
Tidligere stortingsrepresentant for Høyre
– Bystyremedlem i Miljøpartiet De Grønne
– Journalist og redaktør
Forfatter av bøker om politisk analyse 

Ketil Lund, jurist
Tidligere Høyesterettsdommer i Norge
– Komissær for The International Commission of Jurists, ICJ
– Styremedlem i den norske seksjonen av ICJ

Guttorm Grundt arkitekt/planlegger, Oxford, Storbritannia
Tidligere – Miljøvernleder, Oslo kommune
– Styreleder i Stiftelsen Miljøfyrtårn
– Gruppeleder og kommunestyremedlem i Røyken kommune
– Seniorrådgiver i kommuneplanlegging og miljøspørsmål 

Gro Nylander, MD, Dr. Ph.D.
Spesialist i gynekologi, fødselshjelp og medisinsk genetikk
Tidligere overlege, Oslo universitetssykehus
 – Konsulent i Helsedirektoratet
Kommandør av St. Olavs Orden


Stavanger 15. mai 2019, før generalforsamlinga i Equinor: Fargerik protest mot manglende miljø- og framtidsansvar.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Gro Nylander | 05.05.2022

  «Det er håpløst – men vi gir oss ikke!» Så vinner vi nok til slutt! :-)) Gro
  Rogland-gruppa planlegger tilsvarende i år, og noen av oss fra Oslo++ håper å nå frem i tide. Da går altså en del av oss på talerstolen under generalforsamlingen og forteller den hva de bør gjøre….. :-/

 2. Pingback: Foreslår at Equinor frivillig avstår fra aktivitet i Barentshavet

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*