Maraton om samferdsel

NTP 2022

Denne uka hadde Stortingets transportkomité en maraton-høring om Nasjonal Transportplan. Rundt 100 ulike aktører var invitert. – Det er ikke mye du får sagt i en sånn sammenheng, sier BKAs talsperson Svein Skartsæterhagen. – Men det var interessant å se hva som engasjerer politikerne mest. Det var dessverre ikke miljø og klima.

Svein valgte i sitt innlegg å legge vekt på jernbanens framtid. Vår mest klimavennlige transportform er blitt liggende langt etter i utviklinga, sier han. – Det var viktig for meg å få sagt at det faktisk er mulig å gjøre noe med dette, hvis målet er en grønn kursendring i samferdselspolitikken. Det holder ikke å satse på elbiler, og ellers bygge ned landet med nye, landskapsknusende motorveier.

– Hva slags inntrykk fikk du ellers av jernbane- og miljøengasjementet?
– Veldig blandet. Men flere framhevet viktigheten av jernbanen. Og ikke bare miljøorganisasjonene, og Norsk Bane selvsagt. Flere kommuner og fylkeskommuner var opptatt av jernbanesatsing. Østlandsfylkene tok opp utsettelsen av ytre IC, særlig fra Østfold var det mange innlegg. Men også dobbeltspor Jærbanen og Vossebanen, samt forbedret tilbud på Trønderbanen ble tatt opp.
– Det nye storfylket Viken overrasket positivt ved å snakke mye om jernbane og tilsvarende lite om veg. Follo og Indre Østfold var opptatt av muligheten for hurtigtog Oslo–Stockholm, og ville ha liknende opplegg for «Skagerakbanen» til Gøteborg. Regjeringens utsettelse av ny Oslo-tunnel ble for øvrig kritisert av flere.
– Noen ord om gods på bane: Mange – både organisasjoner og fylker/kommuner – tok opp og beklaget at godspakka fra forrige NTP er strekt redusert. Godsalliansen roste samtidig regjeringen for å satse på kryssingsspor som gir rask effekt, og gjør at de taper mindre tid.
– Et par små lyspunkter fra bil-siden må forresten også nevnes: Lastebileierforbundet vil utsette fergefri E39 i «en generasjon». NAF hadde en undersøkelse blant sine medlemmer hvor det framgikk at flertallet vil prioritere vedlikehold av eksisterende veger framfor nye motorveger.

– Og engasjementet hos medlemmene av transportkomitéen, hva tenker du om dét?
– I de dagsaktuelle jernbanesakene var komitéen rimelig aktiv, og interessert i høre de enkeltes prioriteringer. Men når det kommer til mer generell jernbanesatsing,  har vi åpenbart et stykke vei å gå for å få politikerne til å se potensialet.
– Vi må huske på at de tre små partiene som kom best ut i BKAs vurdering, bare har til sammen én representant i denne komiteen. Fra vår side gjorde vi oppmerksom på EUs jernbaneår og jernbanesatsing, men heller ikke dette virket å gjøre særlig inntrykk. Utslippsproblemene ansees løst med satsinga på elbil og biodrivstoff.
– Opposisjonens medlemmer var naturligvis aktive i å finne ting de vil prioritere annerledes enn regjeringen. Men de store linjene er det enighet om, slik jeg opplever det. Interessen for miljøspørsmål er liten, med unntak av Arne Nævra fra SV. Dette illustreres ved at vår bolk, der til sammen ti organisasjoner slapp til, bare fikk tre spørsmål. Jeg tror faktisk det var eneste bolken hvor spørretiden ikke ble brukt fullt ut.
– En nesten litt fornøyelig illustrasjon fikk vi da selveste NHO etterlyste sterkere satsing på kollektiv, sykkel og gange. Representanten Tor André Johnsen (FrP) syntes det var rart at NHO ikke heller prioriterte bedre veg for yrkestransportene? Hvorpå NHO svarte kontant at de støtter nullvekstmålet både pga. klima, og fordi varetransporten får bedre framkommelighet når persontransporten går kollektivt!

– Etter høringa har du sendt inn noen personlige innspill til komitéen. Hva dreier det seg om?
– Det var først og fremst en oppfølging av svaret mitt på Arne Nævras spørsmål om vårt syn på de samfunnsøkonomiske beregningene. Jeg svarte at dagens beregningsgrunnlag er lite egna til grønn omstilling, og fører med seg at veiprosjekter prioriteres framfor jernbaneprosjekter.
– Ut fra det som står i NTP er det dessuten vanskelig å sammenlikne hvor mye som brukes på vegsektoren og jernbanesektoren. Det vises samlet sum for alle tiltak til jernbaneformål, siden all bevilgning til jernbane går gjennom NTP. Men til vegformål går det store summer gjennom andre kanaler. Det er vanskelig å få oversikt over total pengebruk, og lett å tro at jernbaneformål får nesten like mye som vegformål. Det er på ingen måte tilfelle, og det ønsket jeg å utdype.

– Jeg tviler ærlig talt på at vi når fram med våre synspunkter, men synes likevel det er rett av oss å benytte anledningen til å prøve. Det er også en anledning til å vise fram at BKA besitter kompetanse, sier den gamle jernbaneplanleggeren Svein Skartsæterhagen.

Svein Skartsæterhagen bor i Fetsund. Her er han på togtur 2016.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Susan Renshaw | 18.04.2021

    Hvorfor er ikke ferjer nevnt? Ferjer kan anløpe alle små steder langs kysten og transporterer både mennesker og varer. Ingen utgift til vei eller bane, kun vedlikehold av ferjekaier 😊

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*