Dyrka mark må vernes!

jordvern_orig
Fra Spire

I Norge er over en million dekar dyrka og dyrkbar mark blitt bygget ned siden annen verdenskrig. Fortsatt nedbygging setter matsikkerheten for fremtidige generasjoner i fare, mener Besteforeldrene i Horten. Nå protesterer de mot at matjord omreguleres til mindre viktige formål, og mot kommunens manglende vilje til grønn tenking.

Øyvind Wistrøm er leder av Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold, og forteller om bakgrunnen for saken. – Det begynte med jernbanen utenfor Horten, i Skoppum. Etter at den nye stasjonen har tatt mye skog og matjord, så foreslo kommunen at et 16 dekar stort jordbruksområde som blir liggende inntil den nye P-plassen skal omreguleres til næringsområde. Kommunestyret gikk heldigvis imot dette, men isteden pekte de på skogområdet på andre siden av jernbanen som potensielt næringsområde. Det var jo «bare skog og kratt» … Dette jordbruksområdet er bare ett av flere som «er under vurdering» omregulert fra landbruk/friluftsliv/vern til næring, i strid med fylkesmannens innstilling og jordvernloven.

Skoppums matjord må reddes

Ragnhild Trosby, Naturvernforbundet i Horten,
Øyvind Wistrøm, Bestforeldrenes klimaaksjon

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon beklager sterkt at Horten kommunes administrasjon nærmest gir blaffen i Stortingets skjerpede vern av matjord.

Forslaget om å bygge ut to områder ved ny stasjon på Skoppum vest er direkte i strid med den nasjonale jordvernstrategien og Vestfolds plan for bærekraftig arealbruk.

Horten kommune har hatt god tid til å forberede en kommunedelplan for Skoppum, basert på bærekraftige prinsipper. Dessverre mangler kommunen kunnskap, kreativitet og vilje til grønn tenkning. Mangel på næringsarealer brukes som et kynisk argument for at vi skal bygge ned enda mer av den jorda som er vårt felles livsgrunnlag. Kommunen fremstår uten etisk og moralsk refleksjoner om hvilke verdier som det er avgjørende å bevare for kommende generasjoner.

Dyrket mark er faktisk et næringsområde med betydelig verdiskaping i overskuelig fremtidig. Horten kommune må forholde seg til at matproduksjon også er næringsvirksomhet med et betydelig antall arbeidsplasser, blant annet innenfor næringsmiddelindustrien.

Horten kommune har en betydelig matproduksjon takket være særlig gode klimatiske vilkår, jord av god kvalitet og dyktige bønder som driver vekselbruk og kunnskapsbasert utviklingsarbeid. De gunstige vilkårene for matproduksjon gjør at gjenværende landbruksområder i hele Horten må sikres for fremtidige generasjoner. Ett dekar dyrket mark i Horten gir langt større og bedre avling enn de aller fleste andre steder i Norge.

Gjennom flere tiår er mange hundre dekar av Horten og Borres beste matjord blitt bygget ned på grunn av nye veier, jernbane og nye boliger eller næringsbygg. Denne utviklingen kan ikke lenger fortsette fordi den setter vår evne til matproduksjon for fremtidige generasjoner og nasjonal matvaresikkerhet i fare. Hortens gjenværende dyrkede og dyrkbare arealer må gis varig vern. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon mener tiden er inne for å vedta en nullvisjon for jordvernpolitikken. Det betyr at dyrket mark ikke lenger skal omreguleres til andre samfunnsformål.

Horten kommunes administrasjon og politikere må nå erkjenne at kommunen har et meget begrenset areal som gjør at det er grenser for vekst. Vi kan ikke lenger fortsette å bygge ned landets beste dyrkbare jord og skogen som er grunnlaget for det biologiske mangfoldet og menneskets trivsel. Kommunen må få langt større bevissthet om at ytterligere nedbygging av landbruks- og skogområder vil ha sterkt negative konsekvenser på mange samfunnsfelt, og særlig for våre etterkommere.

Alternativet til ytterligere forbruk av arealer må være grenser for vekst, fortetting i byer og tettsteder og arealplanlegging i et større regionalt perspektiv.

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon mener Horten kommune må ta statlig jordvernpolitikk på alvor. Det betyr at kommunen bør vurdere om planlagte utbyggingsområder kan tilbakeføres til matproduksjon. Målet om 20 prosent vekst i Norges matproduksjon gjør at Horten kommune bør stimulere til nydyrking. Vi kan gi viktige bidrag til økt matproduksjon i Horten fordi vi har gunstig klima og dyktige bønder med kjennskap til biologiske metoder og jordforbedring.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Torun Katarina Linge | 01.03.2021

    Denne artikkelen knyttet til Horten kommune kunne vært skrevet om mange kommuner i Norge. Det er vondt å se på hvordan naturen, jord og skog forsvinner i raskt tempo. Små og store områder av uberørt natur med alt det inneholder av mangfold og liv forsvinner og blir erstattet med ørken : asfalt, betong og lagerbygninger. Hver gang jeg er på vei til jobb kjører jeg igjennom områder som er ødelagt for alltid. Der hvor elgen ofte sto og beitet, den vakre solsikkeengen eller det myke fine kulturlandskapet. Nå er det som å kjøre gjennom krigssoner. Alt er revet opp, sprengt i filler. Hver gang må jeg forholde meg til en sorg. Som en kjærlighetssorg over det som en gang var….

  2. Grethe Wang | 06.10.2023

    Tusen takk for at jeg blir informert om denne foreningen. Det er vondt å se natur må vike for motorveier. Det er ingen tvil om at jernbane er løsningen på mange forurensende og ødeleggende alternativ. De små områdene der det finnes matjord må tas vare på. Vestfold og telemark har en super matjord vi absolutt trenger. Siden jeg er klinisk ernæringsfysiolog har jeg alltid vært opptatt av bærekraftig og næringsrik mat, som også innebærer mest mulig selvforsyning som samtidig er kortreist. Jeg har flyttet fra Oslo til Sandefjord og tenker en ren fjord også er viktig. Jeg har lenge ønsket å gjøre noe for sjøen vår i samarbeid med andre. Det ville vært supert å bli kanalisert til en slik del av organisasjonen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*