Klimahandling 2021

steinar strekt
– Det er nå det må handles om vi skal nå klimamålene for 2030, sier leder i BKA, Steinar Winther Christensen.

På initiativ fra Framtiden i våre hender har et titalls organisasjoner fra fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre gått sammen om ti krav til de politiske partiene, som nå arbeider med hva de skal gå til valg på neste høst. Besteforeldrenes klimaaksjon støtter dette helhjertet, sier Steinar Winther Christensen. – Det er alvor nå. Tenk på våre barn og barnebarn! Stem klimavennlig!

Felles krav for en grønn omstart

I løpet av de neste ti årene skal Norges klimagassutslipp mer enn halveres. Norske klimagassutslipp går ned, men takten må økes betydelig for at vi skal nå målet om 55 prosent kutt innen 2030. Det tar tid fra tiltak blir iverksatt til det gir utslippskutt som monner. Samtidig må klimatiltakene gi grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting over hele landet. Arbeidsplasser i olje- og gassnæringen må erstattes av nye grønne jobber som følge av redusert oljeproduksjon i årene som kommer.

Undertegnede fagforeninger, miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner står samlet om de følgende kravene som vil bidra til utslippskutt og sysselsetting. Vi forventer at kravene innfris i løpet av neste regjeringsperiode.

 1. Grønn skatte- og avgiftsreform: Gjennomfør en grønn skatte- og avgiftsreform. Økningen i avgiftsinntekter skal gis tilbake til næringer og folk for å stimulere til klimavennlig næringsaktivitet og gjøre det enklere og billigere for folk å ta gode miljøvalg.
 2. Sirkulærøkonomi: Innfør krav og tiltak, deriblant støtteordninger, som forlenger produkters levetid, fremmer reparasjon og gjenbruk slik at Norges materielle fotavtrykk halveres innen 2030 og potensialet for utslippskutt, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien realiseres.
 3. Bærekraftige offentlige innkjøp: Bruk offentlige anskaffelser til å fremme produksjon av bærekraftige varer og tjenester ved å stille krav om blant annet levetid, sirkularitet, livsløpsanalyser for klimaavtrykk og at bærekraft skal vektes høyt ved offentlige anskaffelser.
 4. Norge i verden: Innrett Oljefondets investeringer i tråd med Parisavtalen.
 5. Grønn industri: Innfør støtteordninger og reguleringer som fremmer klimavennlige næringer og produkter som for eksempel energieffektivisering, grønn skipsfart og havvind, og gjennomfør en ansvarlig og hurtig nedtrapping av petroleumssektoren.
 6. Jordbruk: Prioritér økt produksjon og mangfold av grønnsaker, frukt og bær og korn i hele landet, utnytt gras- og beiteressursene våre bedre, og oppretthold små og mellomstore familiebruk over hele landet, for å sikre en mer bærekraftig matproduksjon.
 7. Fiskeri: Innfør støtteordninger og krav til grønn omstilling for fiskeri- og havbruksnæringen for å stimulere til utslippsfri og bærekraftig verdiskaping langs hele kysten.
 8. Transport: Prioritér samferdselsprosjekter som bidrar til klimavennlige transportløsninger og sysselsetting, som kollektivtransport, sykkel, gange, godstransport på sjø og bane samt tilrettelegging for elfly på ruter der det er teknisk mulig – framfor prosjekter som undergraver Norges klimamål.
 9. Bygg og anlegg: Lovfest at alle landets byggeplasser skal være utslippsfrie innen utgangen av 2025, og styrk tilskudd fra Enova for å sikre dette.
 10. Infrastruktur: Gjennomfør en helhetlig utbygging av ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy og oppgradering av nettdekning over hele landet.

Disse er med: Besteforeldrenes klimaaksjon | Fagforbundet | Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja | Forum for utvikling og miljø | Framtiden i våre hender | Greenpeace | Natur og Ungdom | Naturvernforbundet | Norsk Bonde- og Småbrukarlag | Norsk Tjenestemannslag

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

12 kommentarer

 1. Nina Weidemann | 15.09.2020

  Tusen takk til FIVH for et tydelig og godt gjennomarbeidet utspill. Fint å se at så mange organisasjoner har sluttet seg til. Kanskje kan det bli enda fler? Under punktet «grønn industri» kunne sol- og batteriteknologi vært nevnt.

 2. Bente Florelius | 15.09.2020

  Et fint innspill.
  Det bør også utredes hvordan grasroinitiativ kan støttes over hele landet, slik at vi alle kan utfordres og delta.
  I Norge jobber nå mange naboskap og nettverksorganisasjoner med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Det skaper både kunnskap, samarbeid og handling.
  Nye og ulike frivillighetsmidler bør utredes for å støtte – og gi fart i dette arbeidet.

 3. Brita Helleborg | 15.09.2020

  Veldig bra initiativ! Takk for det.

 4. Sidsel Korsvoll | 15.09.2020

  STØTTES 100 prosent.

 5. vidar Lillebo | 15.09.2020

  Støtter forslagene 100 %, men synes vi bør komme oss enda lenegr:
  Masse penger går inn i et forsvar som ikke kan hjelpe oss i kampen mot klimaendringenes virkninger. Alle våre helikoptre bør kunne benyttes i kampen mot skogbrannene. Masse veier er rasfarlige sommer som vinter har behov for maskiner og mannskap, for vi vet at nedbørsmengdene vil øke. Oppgavene er mange og tror dette vil tjene Norge bedre, enn kampen mot «fiktive fiender» verden rundt.

 6. Merethe P Holden | 15.09.2020

  Dere nevner ikke verstingen, vindkraftutbyggingen og dere går inn for vindkraft til havs. Får ikke min tilslutning og stemme. Tenk om igjen. Hva er bra med vindkraft? Finnes ikke et hodt svar mener jeg. Forurenser og dreper fugl til havs også. Ikke forsket nok på skadevirkninger for dyr i havet.

 7. Beate Messel Waarøe | 15.09.2020

  Her var mange gode tiltak, men ikke ett om forbruk. Det må da være lov å foreslå at partiene går inn for redusert forbruk og energiøkonomisering. Det galopperende forbruket som vesten forfekter, er kapitalismen svøpe, og er den som kommer til å knekke kloden. Andre land jobber iherdig med å komme på nivå med Europa og europeernes levestandard, og det sier seg selv at dette må gå galt.
  I tillegg må jeg si at ord som «grønt» og « bærekraftig», er begreper som begynner å bli så uthulede at de snart ikke betyr stort ifm å redde klimaet. Se bare på vindkraftproblematikken som påstås å være både grønn og bærekraftig. Det eneste som er grønt og bærekraftig med den, er vinden. Resten er naturvandalisme, forurensing og forsøpling. Å rasere naturen er det verste som skjer med tanke på å redde klima.
  Dette burde dere ha som et eget punkt.

 8. Guttorm Grundt | 15.09.2020

  Flott at våre foreninger har gått sammen om disse kravene! Savner bare ett krav: Full stans i all letevirksomhet etter fossile energikilder på norsk sokkel! I tillegg bør Equinor også stoppe sin kostbare letevirksomhet globalt!

 9. Anna Bjerre | 15.09.2020

  Takk for dette flotte samarbeidet på tvers.
  Jeg savner dog noe om all plastikk og emballasje. Tesco- den store matvarekjeden i England- kutter må massivt på plastikk emballasje og utfordrer og sine leverandører på dette. Hva med å utfordre de norske matvarekjedene på a bli best på å kutte plastikk på deres produkter?

  en annen ting er prisen på plastikk poser. Både i Sverige og i DK er det en høy pris og man tenker seg om før man ber om en pose. 50 øre er for lite.

  Lysforurensning er en annen ting som bør tas mere alvorlig. Vi vet hvilken påvirkning det har på våre insekter- hva med å kreve strammere regler for lys om natten , både i byer og på fjellet?

 10. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 16.09.2020

  Kjempebra!
  Men når det gjelder TRANSPORT synes jeg vi kunne være tydeligere på hva dette innebærer. Vi må slutte å bygge firefelts veger der hvor det ikke er behov, og vi må satse mye mer på miljøvennlig transport. Det betyr en massiv satsing på moderne jernbaner slik at vi kan få overført trafikk fra bil og fly, dette gjelder særlig på mellomdistansene i Sør Norge. Nord Norge banen må løftes opp. Og i byene våre mer kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for gang og sykkel.

 11. Britt M. Carlsson | 20.09.2020

  Klart jeg er med.

 12. Bjørnhild Josefsen Nykrem | 21.09.2020

  Eg ser at dokke har med bl.a. havvind som ei sak dokke vil fremme. Korleis kan dokke forsvare dette når vi no veit kva vindindustri gjer med naturen vår ? No er det rikelig med dokumentasjon på at dette ikkje er vegen å gå både pga. store tap av natur, som er den største trusselen mot klimaet, forureining, støy, fugle- og insektdrap, punktering av myr og det krev store ressursar å oppføre desse anlegga. Havvind, eller eg vil heller kalle det flo og fjørevind, har akkurat like store eller faktisk større skadevirkningar på omgivelsane som vindkraft på land. Havvind krev innstallasjonar i havbotnen enten det er flytande eller faste turbinar, dette vil ha stor innverknad på livet på sjøbotnen. Havet er framfor alt vårt viktigaste «matfat», korleis kan dokke meine at dette er naturvenleg i det i heile tatt ?! Denne fjerne og uvitande haldninga til naturen som blir framvist her skremmer meg !

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*