Barns rettigheter overkjøres

du har ett
– Barneombudet viser særlig til artikkel 12, som forplikter staten til å lytte til barns stemmer.

Barneombudet mener Barnekonvensjonen blir ignorert og barn overkjørt i spørsmål om miljø og klima. Det framgår av et brev til Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon, etter at de to organisasjonene har vendt seg til partiene og bedt dem respektere faglige råd om iskanten. Bare Rødt, SV og MDG har sagt seg enige i dette. Ingen av regjeringspartiene har så langt svart på henvendelsen.

«Det er i dag vanskelig å se om myndighetene i det hele tatt vurderer konsekvensene for barns rettigheter når politiske beslutninger fattes i saker med betydning for klima. Et minstekrav må være at regjeringen gjør det synlig for alle hvordan de vurderer forholdet til barns rettigheter når de tar beslutninger som handler om barns fremtid,» heter det i brevet fra Barneombudet.

Barneombudet anbefaler de to organisasjonene å skrive til statsministeren med spørsmål om hva regjeringen gjør for å oppfylle barns rett til å bli hørt i klimaspørsmål.


Henvendelse til politikere om iskanten

Til: Gruppelederne på Stortinget, medlemmer av energi- og miljøkomitéen
Fra: Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon

Barnas rett til å bli hørt i miljøsaker av prinsipiell betydning

Stortinget behandler Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Meldingen definerer en ny grense for iskanten. For kommende generasjoner er saken både viktig og prinsipiell fordi det har betydning langt fram i tid. Vi i Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon har forstått hvor sårbar sonen langs iskanten er, og hvilken betydning det har for biologisk mangfold. Vi har også forstått at iskanten blir en grense for hvor langt nord man kan lete etter olje og gass i en tid der verden må trappe ned utvinning av fossil energi.

Det vi ikke forstår, er regjeringens forslag om å definere iskanten der hvor det i gjennomsnitt fins havis 15 % av dagene i april måned. Anbefalingene fra fagmyndighetene, som vi støtter, er at iskanten skal ligge der det er 0,5 % av dagene i april med havis i snitt, altså lenger syd. Vi mener at føre-var-prinsippet bør gjelde for å sikre kommende generasjoner et levelig miljø også i framtiden, slik det er nedfelt i Grunnlovens § 112.

Barnas rett til å uttale seg i miljøsaker av prinsipiell betydning, er også nedfelt i Barnekonvensjonen. Vi viser til vedlagte brev datert 13.05.20 som regjeringen ved Statsminister og Klima- og miljøminister har fått fra 14 unge miljøaktivister fra land rundt hele kloden (Environmental Youth Activists). De støtter vår vurdering om at barn som er godt informert om saken, bør bli hørt om deres syn på iskanten som del av forvaltningsplanen. Miljøagentene har et eget klimapanel av godt skolerte barn som er valgt til å uttale seg på vegne av de unge i klimasaker.

Besteforeldrenes klimaaksjon mener at Barnas klimapanel oppfyller kravene til godt informerte barn. Vi støtter kravet om at Barnas klimapanel blir hørt og at føre-var-prinsippet og anbefalingene fra fagmyndighetene, bør veie tungt i vurderingen av hvor iskanten skal ligge.

Framtiden og konsekvenser av dagens klimapolitikk hører barna til.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Are Olaussen | 15.06.2020

    Dessverre ser det ut til at vi også i år kommer til å få noen varmerekorder i Europa og verden forøvrig. Skremmende

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*