Vil satse på jernbanen

Årsmøtet i LO i Oslo går inn for en større jernbanesatsing med høyhastighetstog over hele landet. De mener regjeringens framlegg til Nasjonal Transportplan er forhastet, og ikke forenlig med en ansvarlig klimapolitikk og en framtidsrettet transportpolitikk. Også i et sysselsettingsperspektiv er jernbanen det beste alternativet, mener de, og advarer mot konsekvensene av forsert satsing på firefelts motorveier og en tredje rullebane på Gardermoen.

Uttalelse vedtatt 27. mars 2017:
LO i OSLOs årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!

På samme måte som veksten i persontrafikken inn til byene våre skal være kollektivt, sykkel og gange – må vi også ta flere av luftreisene mellom storbyene våre ned på skinnegangen. Da må vi satse på høyhastighetstog, med «stor» InterCity som første steg.

LO i Oslo frykter at vedtatte mål om utslipp fra transportsektoren (halvering innen 2030 og være klimanøytral innen 2050), ikke oppnås. Hovedtrekkene i NTP er til hinder for en nødvendig og storstilt satsing på jernbaneutbygging i all overskuelig framtid. Vi ber derfor om en helhetlig NTP som prioriterer moderne jernbaneløsninger over hele landet.

Vi blir flere som reiser og handler mer. Langtransport med lastebil og persontrafikk med fly er økende. En av målsettingene er at mest mulig gods skal overføres fra vei til bane. I praksis, med Nye Veier AS, legger planen opp til at det blir firefelts motorveier mellom de største byene, side om side med jernbane.

Dette viser at en lenge påkrevet strategisk helhetlig transportplan er glemt og tilsidesatt av en rask politisk beslutning om at langdistanse transport av gods og passasjerer skal gå med bil og fly, og ikke med bane. Hvis Stortinget godkjenner dette nå, synes muligheten blokkert for at en moderne bane for gods og passasjerer på dobbeltspor, kan danne ryggraden for transport i vårt langstrakte land. I tillegg er trafikksikkerheten overlegent høyere for jernbane enn for veitransport, samtidig som trafikksystemet gir det beste grunnlag for verdiskaping i hele landet.

I dag er snittfarten på Dovrebana og Bergensbanen mellom 80 og 90 km per time. Hvis vi bygger baner med standard for minst 250 km/t blir jernbane et lettere valg. Klarer vi å holde skinnegangen åpen både sommer og vinter ved bedre rassikring og jevnt vedlikehold kunne vi flytte gods og folk fra vei til bane.

Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny rullebane gir økning i flytrafikken som gir økte klimagassutslipp, stikk i strid med det Paris-avtalen forplikter oss til. I tillegg vil en 3. rullebane gi mer støy, ødelegge store arealer med veldig god matjord. LO i Oslo mener at en ny 3. rullebane er et skritt i helt feil retning. Stortinget må ikke gi

Avinor fullmakt til å gå i gang med en tredje rullebane. Vårt ansvar er å kutte utslipp og dempe veksten i flytrafikken – og på sikt redusere den ved å satse på høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge, Stockholm og København. Det er det samme transportbehovet som skal betjenes og i et klima, miljø og sysselsettingsperspektiv er toget klart det beste alternativet. Bygges en tredje rullebane tas trafikkgrunnlaget bort for høyhastighetstog.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. sissel fangen ekern | 31.03.2017

    Jeg mener jernbanen er det beste alternativ.

  2. Christian F. Holst | 01.04.2017

    Veldig bra at LO i Oslo har vedtatt en slik klar uttalelse om manglene ved den fremlagte NTP og hva LO i Oslo mener det må satses på. Høyhastighets jernbane er meget viktig og vil gi mange nye grønne arbeidsplasser. Disse uttalelsene må også støttes av LO kongressen senere i År. Arbeiderpartiet må også »våkne» og ta ansvar slik at klimagassutslippene fra transport i Norge blir kraftig redusert.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*