Forenlig med togradersmålet?

Kristoffer-Rypdal-n-rBør alle olje- og gassreserver utvinnes når rimelige miljøhensyn skal ivaretas? Finnes det grenser for lovligheten av slik utvinning, og er leting og utvinning i Arktis økonomisk lønnsomt i et globalt perspektiv? Mandag 12. september arrangeres et stort seminar om disse spørsmåla ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Initiativtaker, professor i matematikk Kristoffer Rypdal, er en aktiv deltaker i energi- og klimadebatten, og har i forbindelse med seminaret skrevet to tankevekkende kronikker i avisa Nordlys. «Problemet er å enes om hvor grensene går, og lite er vunnet hvis enighet oppnås først når grensene er overskredet.»

Rypdal tar opp de store og langsiktige sammenhengene som menneskenes forbruk av fossile ressurser inngår i, og ser denne virksomheten i et utviklingshistorisk perspektiv. Se kronikkene her: 

«Det moderne menneskets historie, fra vi vandret ut fra Afrika til Eurasia og Australia for om lag femti tusen år siden, er en sammenhengende fortelling om utryddelse av andre arter, økosystemkollaps og utarming av naturgrunnlaget for våre sivilisasjoner.»

«I realiteten er menneskeartens overlevelsesstrategi den samme som den alltid har vært – å presse yttergrensene for vår eksistens gjennom utforsking av nytt land, nye kyster og nye naturressurser. I vår historiefortelling hviler det en heroisk aura over dette å utfordre territorielle yttergrenser. Fra Leiv Eriksson til Roald Amundsen. Fra Statfjord til Goliat. Men kunnskapen vi nå har om menneskets evolusjon gir overbevisende vitnesbyrd om at heroisme sjelden er paret med fornuft. Planeten vi lever på har sine absolutte grenser. Vi vet nå at det er klokere å lære seg å leve innenfor disse grensene enn å stadig presse dem.»

«Vår velferd kommer i et konkurranseforhold  til velferden til framtidige generasjoner og til folk i den fattige verden. I debattklimaet som oppstår i et slikt spenningsfelt har vitenskapelig basert kunnskap dårlige kår.  Problematikken er svært kompleks og går på tvers av tradisjonelle vitenskapsdisipliner. Her må naturvitere, matematikere, økonomer, statsvitere, jurister og etikkeksperter jobbe sammen for å gi beslutningstakerne muligheter til å velge en kurs som ikke sprenger planetens grenser.»

Der det førindustrielle mennesket overforbrukte ressurser som i prinsippet var fornybare, tapper industrisamfunnet i tillegg planeten for råmaterialer som finnes i begrensete mengder. Bildet viser Goliat-plattformen på vei mot Hammerfest.

Der det førindustrielle mennesket overforbrukte ressurser som i prinsippet var fornybare, tapper industrisamfunnet i tillegg planeten for råmaterialer som finnes i begrensete mengder. Bildet viser Goliat-plattformen på vei mot Hammerfest.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*