Venstre-forslag om helhetlig myrforvaltning

elvestuenStortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Raja har lagt fram et forslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge, der også klimahensyn er ivaretatt. Bakgrunn for forslaget er blant annet den pågående striden om Jødahlsmåsan (Nes og Ullensaker), der Besteforeldreaksjonen og flere andre organisasjoner har protestert mot planene for drenering og utgraving av store mengder torvmyr, uten at konsekvensene for biomangfold og klima er vurdert eller tatt hensyn til. – Boreale skoger og deres myrer er et av verdens største karbonlagre, og må forvaltes deretter, heter det i forslaget fra Venstre.

Økosystemtjenester i myr
I myrøkosystemene brytes plantemateriale brytes langsomt ned til et torvlag som kan bli flere meter tykt, og lagre betydelige mengder karbon. Norge har et særlig forvaltningsansvar for disse naturtypene, heter det i forslaget fra Venstre-representantene. Ifølge en offentlig utredning fra 2013 er myrarealet nå nede i ca. 19 000 km2. Over 1/3 er ødelagt på under 100 år, pga grøfting og nydyrking, torvuttak, skogplanting, nedbygging og veier.

Forslagsstillerne viser til at myrnaturen har stor betydning for landets biologiske mangfold, og er viktig for vannrensing, som vannmagasin og ved å dempe flom. De viser også til myrenes store karbonlagre, der karbon tilsvarende 300 000 tonn CO2 kan være lagret på bare én kvadratkilometer. Utslipp fra nydyrking av myrer utgjør i dag mer enn 4 pst. av de totale årlige CO2-utslippene i Norge.

Miljødirektoratet har fått oppdrag fra departementet å legge til rette for «restaurering av myr slik at det både blir et godt klimatiltak og gir bedring i økologisk status for lokalitetene som restaureres». Forslagsstillerne mener dette er et svært viktig tiltak som bør utvides. Det viser også at det er meningsløst å fortsette å tillate tiltak som ødelegger myrer, samtidig som man bruker offentlige ressurser på å restaurere andre myrer.

«Forslagsstillerne mener det er et særlig grelt eksempel at det er gitt tillatelse fra Ullensaker og Nes kommuner til høsting av store mengder torv fra den store og relativt intakte myra Jødahlsmåsan, samtidig som det skal brukes betydelige offentlige ressurser på å restaurere myra Aurstadmåsan like ved. Forslagsstillerne mener staten må gripe inn i en sak som dette, som er av nasjonal interesse.»

Se hele representantforslaget her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-078 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Høiback | 25.03.2015

    Her er det lett å være enig med forslagstillerene som sier staten må gripe inn da dette vil være av nasjonal interesse. Jødahlsmåsan er videre et veldig godt eksempel på hvorfor vi trenger en klimalov som direkte forplikter regjering og storting til å handle i slike klimasaker. Det blir galt når departementer og eller lokale myndigheter tar avgjørelser hvor klimaregnskap er fraværende, slik jeg har forstått tilfelle er med Jødahlsmåsan.

    En stor takk til alle som har drevet dette frem slik at stortingsmedlemmer tar saken videre inn i Stortinget. Må bare stortingsmedlemmene huske følgende: Klimautslippene lar seg ikke påvirke av politiske kompromisser, de lar seg kun påvirke av konkret handling. Men dette er bra jobbet folkens….so far so good

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*