Veien mot 2050

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 15. okt 2014
  • AV:
    Redaksjonen

ellenhambro_liteMiljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Målet om å begrense global temperaturøkning til maksimum 2 grader, krever at utslipp per verdensborger reduseres med 40–70 prosent innen 2050. Dette betyr et utslipp per person på mellom 1,5 og 3 tonn CO2-ekvivalenter. Norges utslipp av er i dag mer enn 10 tonn per innbygger, mens verdensgjennomsnittet er om lag sju. – Vår analyse illustrerer at det vil være mulig for Norge å redusere sine utslipp til mellom ett og to tonn CO2 per innbygger i 2050, sier miljødirektør Ellen Hambro. Med det krever kraftfulle tiltak allerede nå.

Taktskifte nødvendig
Omstillingen forutsetter store gjennombrudd knyttet til teknologiutvikling innen prosessindustrien, karbonfangst- og lagring i industrien, at så godt som alle offshorefelt som fortsatt produserer i 2050 er elektrifisert, storskala innfasing av lavutslippskjøretøy og storstilt utbygging av kollektivnettet. Vi må også ha fokus på hvordan vi produserer og forbruker mat.

Det er krevende å se 35 år fram i tid. For få år siden fantes det bare et fåtall elbiler i Norge. Nå er det snart 36 000 på norske veier. I 2010 var solenergi en sjeldenhet, mens vi nå ser eksempler på at sol og vind kan konkurrere med fossil kraftproduksjon. – Teknologiskift kan skje raskt, og utløse store utslippsreduksjoner vi ikke klarer å forutse i dag, sier Ellen Hambro.

Samtidig står mye av infrastrukturen vi bygget for 35 år siden der fremdeles. – Dersom vi utsetter taktskiftet som er nødvendig for å nå lavutslippssamfunnet, risikerer vi å låse oss inne i infrastruktur som gir vedvarende høye utslipp. Derfor må klimahensyn gjennomsyre alle langsiktige beslutninger, sier Hambro.

Se mer på Miljødirektoratets nettside

Figuren fra Miljødirektoraget viser historiske utslipp av klimagasser, framskrivninger uten nye tiltak og mulige utslippsbaner fra 1990, via 2020 og 2030 til 2050. Stortingets klimaforlik har altfor lave ambisjoner.

Figuren fra Miljødirektoraget viser historiske utslipp av klimagasser, framskrivninger uten nye tiltak og mulige utslippsbaner fra 1990, via 2020 og 2030 til 2050. Stortingets klimaforlik har altfor lave ambisjoner.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!