«Den Norske Stat har rettsstridig brutt Grunnloven § 112»

PALOSom norske borgere er vi gjennom Grunnloven sikret retten til «et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Ikke minst skal denne retten sikres for «etterslekten». Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen har nå tatt ut en tenkt stevning mot Staten, på vegne av Kari og Ola Nordmann, for manglende oppfølging av det vi vet om menneskeskapt global oppvarming. Den ble fremført på Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet den 17. september i år. «Norsk opinion villedes ved at landets regjering utad skaper inntrykk av at det arbeides aktivt for et bærekraftig mål på 2°C», heter det bl.a. i stevningen.

«DET FAKTISKE GRUNNLAGET FOR SØKSMÅLET»
Den Norske Stat, representert v/Regjeringen, har over en årrekke innehatt første hånds kjennskap til det klimaforskningen forteller oss, ikke minst gjennom landets deltakelse i internasjonal klimaforskning og norske forskeres aktive bidrag til IPCC-rapportene.

Utad skaper Staten et inntrykk av at Norge arbeider aktivt for en klimautvikling innenfor en 2°C-bane, mens premissene for Regjeringens energipolitikk er at dette målet ikke nås. Det legges i dag i praksis ingen begrensning på utvikling, produksjon og forbruk av fossile energikilder. Tvert imot stimuleres virksomheten, der nye, til dels meget kostbare prosjekter på den norske sokkel igangsettes med tanke på fremtidig oljeproduksjon. Alt dette får merkbare konsekvenser for utslippene av klimagasser. Samtidig uteblir effektive tiltak på andre samfunnsområder.

De samlede utslipp i 2013 var på 52,8 mill. tonn CO2, en liten økning fra året før; over flere år ser man liten samlet nedgang. Klimaforliket i Stortinget i 2008 legger opp til et øvre tak på 45 mill. tonn i 2020, et mål som ikke er bærekraftig i forhold til den utvikling jorden nå er inne i.

Norsk opinion villedes ved at landets regjering utad skaper inntrykk av at det arbeides aktivt for et bærekraftig mål på 2°C, uten at det opplyses at dette mål slett ikke er bærekraftig og uten å opplyse den reelle status i klimautviklingen – og hvilke vidtrekkende og umiddelbare tiltak som reelt er påkrevet for å redde situasjonen for kommende generasjoner.

PalI internasjonal sammenheng er Norge, isolert sett, en liten utslippsnasjon. Hensyntas olje og gass som eksporteres og forbrennes andre steder, er bildet et helt annet.

Saksøker vil gjennom et eget prosesskriv, dokumentasjon og sakkyndige forklaringer utdype det ovenstående faktum.

P Å S T A N D:
Den Norske Stat har rettsstridig brutt Grunnloven § 112, første og tredje ledd, jf Grunnloven § 98, Den Europeiske Menneskerettskonvensjon Art. 2 og 8, jf Grunnlovens § 93, første ledd og § 102, første ledd.
* * *
Stavanger, den 17. september 2014
Kari Nordmann          Ola Nordmann

Se hele stevningen på nettsida til magasinet Energi og Klima

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Christian F. Holst | 01.10.2014

    Ser frem til at et slikt søksmål blir fremmet mot staten på ordentlig. Det vil bli meget interessant å se hva som da vil skje både i retten og også politisk. Anklagene er jo meget alvorlige.
    Jeg mener Grunnlovens §112 også kan brukes til å stoppe den planlagte utslipstillatelsen for den omtalte gruvevirksomheten som man vil starte i en av Vestlandsfjordene (dumpe gruveslam i fjorden). Tjæresandprosjektet er også en forbrytelse mot §112.
    For meg som bestefar er det viktig at §112 for alvor må tas i bruk for alt den er verd.

  2. Sverre Stub | 18.11.2014

    Stortingets mangelfulle respekt for den grunnlovsparagraf det selv har vedtatt undergraver muligheten for at Norge kan nå klimamålene, inkl. bidrag til togradersmålet. Det er også alvorlig at landets fremste tilltsvalgte kvinner og menn derved også undergraver respekten for våre folkevalgte og vårt politiske system. Jeg er overbevist om at de fleste på Stortinget innerst inne erkjenner at mye mer må gjøres, raskt, for å legge om til en mer bærekraftig utvikling. Mange av dem har trolig stor sympati for Kari og Ola Nordmanns tenkte søksmål mot staten. Desto mer tragisk blir det å se at egne kortsiktige politiske interesser går foran hensynet til en ansvarlig langsiktig politikk.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*