Store klimaendringer i Europa

temp change
Figuren viser temperaturendring (venstre del) og nedbørendringer (høyre del) i Europa når den globale temperaturøkningen er 2 °C. Endringene beregnet for vinteren er vist øverst og for sommeren nederst.

Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med to grader, vil temperaturen i de fleste områder i Europa stige enda mer. Det vil være tydeligst i Nord-Europa og Øst-Europa om vinteren og i Sør-Europa om sommeren. I Nord-Europa blir det våtere både sommer og vinter, mens Sør-Europa blir tørrere om sommeren. Det er essensen i resultatene av nye omfattende beregninger fra et internasjonalt team av forskere. Professor i miljøkjemi Hans Martin Seip mener det er viktig at vi forstår hvor ujevnt oppvarmingen kan slå ut, og hvordan det vil kunne forsterke de regionale klimautfordringene vi allerede sliter med.

Hans-Martin«Togradersmålet» er et tilbakevendende begrep i klimadebatten. Det uttrykker et mål om at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke skal stige mer enn to grader i forhold til før-industriell tid (1850), og angir det som blir oppfattet som en smerteterskel for globale klimaendringer. Men allerede ved en oppvarming på dette nivå må vi regne med alvorlige konsekvenser for miljø og helse. 

Det vil dessuten være områder der oppvarmingen vil være større, og virkningene av klimaendringene dermed blir mer alvorlige enn gjennomsnittet. 

Professor Seip trekker fram et nytt arbeid publisert i Environmental Research Letters av et internasjonalt team av klimaforskere. Der har man sett nærmere på hvilke endringer som kan forventes i Europa. Som grunnlag ble 6 globale klimamodeller kjørt med samme utslippsscenario. Disse gir noe forskjellige resultater. To-graders grensen vil mest sannsynlig nås mellom 2028 og 2052.  Ved kombinasjon med regionale modeller, fikk en 15 sett regionale resultater. For at en beregnet endring skulle betegnes «robust», måtte minst 12 av de 15 regionale beregningene i det minste gi samme fortegn.

De viktigste resultatene var:  

  • Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med 2 °C, vil temperaturen i de fleste områder i Europa stige mer. Dette vil være tydeligst i Nord- og Øst-Europa om vinteren og i Sør-Europa om sommeren. På De britiske øyer og i Frankrike beregnes økningen å bli litt mindre enn det globale gjennomsnittet.
  • Det vil bli flere og kraftigere hetebølger. Ser vi på den høyeste maksimumstemperatur om sommeren som i dag inntreffer i gjennomsnitt med 20 års mellomrom, beregnes den å øke med 4 grader eller mer.  For kaldeste minimumstemperatur om vinteren er stigningen enda større, opptil over 6 grader i Skandinavia.
  • Nedbøren over Sentral- og Nord-Europa vil øke om vinteren og i Nord-Europa også om sommeren. I store deler av Sentral- og Sør-Europa blir det mindre nedbør om sommeren, noe som kan gi alvorlige følger for landbruket. Episoder med intens nedbør vil øke alle steder og i alle årstider med unntak av Sør-Europa om sommeren.

 

Spre klimavett,
del denne saken!