Når klimaforskerne blir idioterklært

Avisa Nordland
Hans Martin Seip i Avisa Nordland 28. februar 2014

Leserbrevspaltene i Avisa Nordland har lenge vært en tumleplass for en gruppe klimafornektere, med tidligere høgskolelektor Nils  M. Nielsen i spissen. I foraktfulle vendinger blir klimaforskerne framstilt som deltakere i en sammensvergelse for å skaffe mer penger til seg selv, slik at de kan fortsette å lure folk til å tro på global oppvarming, osv. Nå reagerer professor i miljøkjemi, Hans Martin Seip.

Hans-MartinOm klima og idioter
Nils M. Nielsen har et usaklig innlegg 25 februar der han idioterklærer alle som er bekymret for menneskeskapte klimaendringer. Det ser ut til at han har mesteparten av sin kunnskap fra blogger supplert med enkelte andre artikler som i stor grad er tilbakevist. Der er ikke bare FNs klimapanel som hevder at menneskeskapte klimaendringer er en reell trussel. I 2011 skrev jeg en utredning for Det Norske Videnskaps-Akademi om hva andre akademier hadde uttalt om klimaendringer. Utredningen omfatter noen av verdens mest kjente akademier.

Jeg skrev at alle akademiuttalelsene konkluderte med at klimaet endrer seg, og at dette i stor grad skyldes menneskelig påvirkning. Hovedårsaken er utslipp av klimagasser med CO2 som den viktigste. USA National Academies slår fast: Selv om vi trenger å vite mye mer, har de viktigste forhold, vitenskapelige spørsmål og hypoteser blitt undersøkt omhyggelig og har stått fast under grundig vitenskapelig debatt og vurderinger av alternative forklaringer. Interesserte kan finne hele notatet kalt ”En orientering om andre vitenskapsakademiers uttalelser om klimaendring” på http://www.dnva.no/c48502/binfil/download.php?tid=49003 Mener Nielsen at medlemmene i disse akademiene er idioter?

Global oppvarming fortsetter
Selvsagt er det riktig at temperaturen på jorda har variert, og at dette ikke bare skyldes atmosfærens innhold av CO2. Men i mange perioder med høy global temperatur har også konsentrasjonen av klimagasser vært høy.

Nielsen skriver at ”i vel 17 år har tempera-turen vært noenlunde stabil eller svakt nedadgående”. Det er korrekt at kurvene vi vanligvis ser for global temperatur ikke stiger så mye i denne perioden, men en viss økning har det vært. I 1998 var det riktignok uvanlig høy temperatur, men det hang sammen med en meget kraftig El Niño periode. Dette er et fenomen med spesielle forhold for hav- og luftstrømmer i Stillehavet. Ser vi på midlene for global temperatur for tiårsperiodene fra og med 1970-tallet, er det en nokså jevn økning. Det er også mulig at angitte temperaturer i senere år er for lave fordi arktiske områder er tillagt for liten vekt.

Flere forhold har nok bidratt til den tilsynelatende utflatingen. Størst betydning har det sannsynligvis at mer varme har blitt lagret i havet, især ved dyp på mer enn 700 meter. De siste 40 år har mer enn 90 prosent av overskuddsvarmen jorda har mottatt, blitt tatt opp i havet. En nærmere diskusjon av den tilsynelatende utflatingen i temperaturstigningen er gitt i bladet KLIMA (Nr 1, 2014), se http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=10298

Ifølge Nielsen hevder en rekke forskere at endret solaktivitet vil føre til betydelig fall i temperaturen i det minste fram til 2040. Dette stemmer dårlig med mitt inntrykk etter å ha studert faglitteraturen. En meget velrenommert forskningsgruppe konkluderte for eksempel i en artikkel i Journal of Geophysical Research med at endret solaktivitet sannsynligvis isolert sett vil gi en redusert oppvarming innen 2100 på mellom 0,06 og 0,1 grader, som er en svært liten del av den beregnete menneskeskapte oppvarmingen.

Nielsen skryter av sin bakgrunn i fysikk og sitt kjennskap til faglitteraturen. Til tross for dette må han ha lært svært lite om kritisk lesning av naturfaglig stoff. For balansens skyld: Jeg har doktorgrad i kjemi og har vært professor i faget i mange år.

(Fra Avisa Nordland 28. februar 2014)

 

Spre klimavett,
del denne saken!