Bruk pengene til noe mer fornuftig

bruDet er ny debatt om ferjefri E 39 fra Kr.sand til Trondheim, etter at forskere ved Transportøkonomisk Institutt har reist tvil om samfunnsnytten. Gigantprosjektet med en prislapp på 150 milliarder kroner ble lansert i mars, uten en eneste beregning av klimaeffekter, selv om Stortinget i klimaforliket fra 2008 var enig om at det skal utarbeides karbonbudsjett ved alle større veiprosjekter. Fem år etter var dette glemt. «Vi vet at beslutninger de nærmeste 10–20 år vil bli avgjørende for hvorvidt vi greier å begrense global oppvarming til 2 grader», het det i et brev til regjeringen fra Besteforeldreaksjonen og fem andre organisasjoner.

Brev til regjeringen 20.03.2013

FERJEFRI E39 – HAR DERE GLEMT NOE?

«Partene er enige om at regjeringen setter i gang arbeid for å utvikle gode verktøy som vurderer klimaeffekter av ulike tiltak. I forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan 2010–2019 skal det så langt det er mulig foreligge et karbonbudsjett knyttet opp til alle større prosjekter som synliggjør effektene prosjektene og planen som helhet vil ha på de nasjonale klimagassutslippene.» Klimaforliket 2008, pkt. 6.4

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og næringsminister Trond Giske kunngjorde 7. mars at det skal bygges ferjefri kyststamvei (E 39) fra Kristiansand til Trondheim i løpet av 20 år. Dette kunngjøres, til tross for at det ikke er gjennomført noen analyse som viser virkningene på klimagassutslipp av dette store veiprosjektet, som nå anslås å koste 150 mrd. kroner. Det er riktignok gjennomført en analyse for den søndre delen, Rogfast som skal krysse Boknafjorden. Statens vegvesens beregninger viser at utslippene vil øke med 23 500 tonn CO2-ekvivalenter årlig, som tilsvarer utslipp fra 10 000 personbiler, foruten betydelige utslipp fra byggeprosessen.

Vi vet at beslutninger de nærmeste 10–20 år vil bli avgjørende for hvorvidt vi greier å begrense global oppvarming til maksimum 2 grader C, og at infrastrukturen vi legger i disse årene vil være styrende for samfunnsutviklingen i mange tiår. Organisasjonene bak dette brevet ber derfor om at det snarest gjennomføres en fullstendig klimaanalyse av hele ferjefri-prosjektet, som omfatter utslipp både fra trafikk og infrastruktur, f.eks. etter samme metodikk som er gjort for høyhastighetsbaner.

Når det gjelder trafikkutvikling etter ferjeavløsning, har Statens vegvesen, i sin hovedrapport om ferjefri E 39 fra desember 2012 (side 39), oppsummert erfaringer fra tidligere prosjekter. Prosjektene har hatt en engangsvekst i i forhold til ferjetrafikken på 35–100 prosent, der de bynære prosjektene Sotra, Askøy og Nordhordlandsbrua er størst. Å regne med en engangsvekst på 30–40 prosent på slike prosjekt er et relativt konservativt anslag. Når vi fjerner bompengene får vi ny engangsvekst, men noe mindre enn engangseffekten ved etablering av sambandet. Et relativt konservativt anslag er på i størrelsesorden 30 prosent. Dette må ses i sammenheng med Stortingets mål fra klimaforliket i 2012, om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Med vennlig hilsen
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Halfdan Wiik, Besteforeldrenes Klimaaksjon
Beate Sjåfjell , Concerned Scientists
Arild Hermstad, Framtiden i våre hender
Silje Lundberg, Natur og Ungdom
Harald Sakarias B. Hansen, Spire

Svar fra regjeringen

I svaret til de fem organisasjonene, 24.05.2013, bekreftes det at vegtrafikken er en stor bidragsyter til det samlede C02-utslippet. «Det er også konstatert at bedre transportløsninger ofte fører til en økning i trafikkmengdene, som igjen gir større utslipp.»

«Avsenderne stiller krav om at det snarest må gjøres en fullstendig klimaanalyse av hele ferjefri-prosjektet. Det er dessverre ikke mulig nå. Årsaken til at det ikke er mulig å lage en samlet analyse nå er at de ulike delprosjektene er på vidt forskjellig stadium planmessig. Grunnlag for å beregne klimaeffekter foreligger ikke før planleggingen er kommet godt i gang. For enkelte av fjordkryssingsprosjektene, som ligger langt fram i tid, vil ikke trafikkberegninger foreligge før om flere år. Det gjennomføres allerede nå en rekke prosjekter på E39, mellom fjordkryssingene. Her foreligger det beregninger av klimaeffekter, som del av konsekvensutredninger.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!