En mer klimavennlig transportpolitikk

bybanenFramtiden i våre hender (FIVH) ber den nye regjeringen ta initiativer til en mer miljø- og klimavennlig transportpolitikk. Transportsektoren står i dag for nærmere en tredel av de norske CO2-utslippene. Norge ligger på topp i vei- og flytrafikk, og på bunn i kollektivtrafikk og sykkelbruk. Det hjelper lite at det enkelte kjøretøy bruker mindre drivstoff, så lenge volumet i veitrafikken øker desto mer. Nasjonal transportplan har ambisiøse mål for utslippskutt, men få konkrete tiltak. Det vil FIVH hjelpe myndighetene med, og lister opp 10 punkter for å få fart på omleggingen mot et lavutslippssamfunn.

Framtiden i våre henders anbefalinger til en ny regjering

  1. En ny regjering må innføre virkemidler for å redusere veksten i transporten. Først da vil tiltak for å flytte passasjerer og gods fra mer til mindre forurensende transportmiddel, og forbedringer av effekten til de enkelte transportmidlene, slå ut i faktiske utslippskutt.

  2. Engangsavgiften må fortsatt differensieres for å sikre at kjøp og bruk av klimabiler alltid skal være billigere enn det fossile alternativet. Det gjennomsnittlige nivået for andre enn helelektriske biler bør heves.

  3. Det må gjennomføres et nasjonalt krafttak for kollektivtrafikken, både i de store byene og i distriktene.

  4. Det må bygges sammenhengende sykkelveinett i de store byene.

  5. Vri samferdselsmidlene fra store veiutbygginger til jernbane og annen kollektivtransport.

  6. Hindre ytterligere vekst i kapasiteten til de store flyplassene og oppheve Avinors bonusordning overfor flyselskap som oppnår trafikkvekst.

  7. Arbeide for konkrete løsninger for supplerende finansiering av jernbaneutbygging, som bompenger fra vei til jernbane og klimaavgifter på flytrafikken.

  8. Gjennomføre konkrete tiltak som bedrer driftsstabiliteten for jernbanen både kort og lang sikt.

  9. Utarbeide en plan for konkurransedyktig person- og godstrafikk på jernbanen mellom landsdelene og til Sverige/kontinentet samt gjennomføre korridorvise utredninger i tråd med denne.

  10. Presentere en forpliktende framdriftsplan for utbygging av intercity-strekningene (inkludert ny tunnel gjennom Oslo), som første etappe av nye høyhastighetsbaner for person- og godstrafikk mellom landsdelene og til Sverige/kontinentet.

 

Spre klimavett,
del denne saken!