Biskopene: Vi vil mer!

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 18. jun 2012
  • AV:
    Redaksjonen

Bispemøtet har 11.-15. juni vært samlet på Svalbard. Med sysselmannens båt var biskopene på tur til Billefjorden og Nordenskiøldbreen. På Norsk polarinstitutt holdt forskningsdirektør Kim Holmèn foredrag om lokale og globale følger av et klima i endring. Bispemøtet vedtok følgende uttalelse om klima- og miljøspørsmål: Vi vil mer!

Om klimautfordringen – uttalelse fra Bispemøtet samlet på Svalbard:

Kilde: kirken.no (Foto: Torbjørn Johnsen)

Bispemøtet har vært på Svalbard og opplevd naturens storhet og sårbarhet. Arktis er et barometer for klimaet på hele kloden.  De dramatiske klimaendringene er tydelige. På denne reisen har vi fått bekreftet en bred faglig enighet om at menneskenes forbruk av fossilt brennstoff er medvirkende årsak til disse endringene. Det haster med å redusere verdens samlede klimagassutslipp. Klimaendring-ene rammer verdens fattigste hardest. De mest utsatte har minst ansvar for dagens situasjon. Kampen mot klimaendringer må balanseres med retten til et verdig liv. Klimakrisen og energimangelen må løses parallelt. De industrialiserte landene må ta ansvar for å få utslippene drastisk ned.

En ny internasjonal klimaavtale må på plass. Mens vi venter på en slik avtale må Norge bruke sine økonomiske og teknologiske muligheter til å være et foregangsland.

Regjeringens klimamelding, Norsk klimapolitikk, bekrefter alvoret i situasjonen. Det var viktig at Stortinget 7. juni vedtok et klimaforlik med en forpliktende og konkret tiltakspakke. Bispemøtet mener at målsettingene er for lite ambisiøse, og er kritisk til at Norge ikke tar en større del av utslippskuttene hjemme. Kortsiktige, nasjonale vinningshensyn overskygger de langsiktige og globale perspektivene. Vi må ta modigere skritt enn det klimameldingen og klimaforliket legger opp til, selv om det koster.

Skaperverket er en gave fra Gud. Det skal forvaltes og ikke forbrukes. Bibelen advarer oss mot grådighet og selvopptatthet.  Som del av skaperverket utgjør vi mennesker et felleskap der alle har rett til et trygt og verdig liv. Det er vår moralske plikt å arbeide for rettferdig fordeling.

Situasjonen er utfordrende. Vår kristne tro gir oss håp for framtida og mot og kraft til å kjempe. Bibelens Gud er håpets Gud. Kunnskapen om klimakrisen bærer i seg kimen til forandring. Vi har ressurser til å finne alternativer hvis vi vil. Sammen med alle mennesker av god vilje må vi søke nye og dristige løsninger. Det nytter.

Vi avsluttet vår reise med å feire gudstjeneste i håpets tegn og sang Svalbard-salmen:

Naturen roper sårbar som mennesket, på vakt

mot alt som truer livet i all Guds skaperprakt.

-Hav og himmel, fjell og vidde

Gud er stor i alt han gjør.

Lys og mørke, storm og stille,

Gud er hos oss nå som før.

Spre klimavett,
del denne saken!