Klimavalg 2013: Kirken tar ansvar

gronn kirke

Kirkemøtet 2012 vedtok å utfordre bispedømmeråd, fellesråd og menigheter til deltaking i «Klimavalg 2013». Nå oppfordrer Mellomkirkelig Råd samtlige medlemsorganisasjoner i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn om å slutte seg til kampanjen – «for å bidra til at den får den tyngde som må til for å løfte den truende klimakrisen fram for velgere og politikere».

I brev (8. juni 2012) til medlemmene i STL, undertegnet av Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, og Halfdan Wiik, leder av Besteforeldreaksjonen, oppfordres medlemsorganisasjonene om å slutte seg til kampanjen. «Klimaendringene vi ser i vår tid utgjør en alvorlig trussel for mennesker og livet på jorda. Dette fordrer et felles krafttak (…) Etter årtier med forsømmelser er situasjonen blitt stadig mer krevende. Vi er glade for det nye klimaforliket som angir noen gode retninger framover, men det er ikke tilstrekkelig og kan fort bli en sovepute i årene som kommer De utfordringer vi står overfor, er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. Det handler om verdier som respekt for menneskeverdet og vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.« Les hele brevet. 

Tidligere i år vedtok Kirkemøtet å utfordre bispedømmeråd, fellesråd og menigheter:

  • Antall grønne menigheter dobles innen utgangen av 2013.
  • «Grønne» prostikontakter etableres i alle prostier, arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering av kirkelige fellesråd fremskyndes, og «grønne» kontaktpersoner oppnevnes av alle menighetsråd.
  • «Grønne» fagdager for kirkelige ansatte i bispedømmene arrangeres innen utgangen av 2013.
  • Deltakelse i samarbeidet rundt «Klimavalg 2013».

Kirkemøtet forutsetter at Regjeringen legger frem den nye klimameldingen før sommeren uten å senke ambisjonsnivået i klimaforliket. Den må legge til rette for en handlekraftig klimapolitikk som gir raske resultater i form av klimagassreduksjoner, samtidig som den sikrer fattige land utviklingsmuligheter. Kirkemøtet mener at Norge har de beste forutsetninger for en offensiv satsing på fornybar energi og bærekraftig samfunnsplanlegging.

KM oppfordrer Stortinget og regjeringen til å prioritere betydelige kutt i klimagassutslipp i Norge samt å ta nye initiativ på den internasjonale arenaen.

Klimarettferdighet kan bare oppnås når industrialiserte land bidrar til å finansiere fattige lands behov for klimatilpasning og fattigdomsbekjempelse. Finansiering av klimarelaterte tiltak må komme i tillegg til allerede vedtatte bistandsforpliktelser.

Alle politiske aktører må fornye sin forpliktelse på å gi klima- og miljøspørsmål høy prioritet.

Kirkemøtet krever at det foretas en gjennomgang og opprydding i offentlige norske investeringer. Det må legges overordnet vekt på etiske retningslinjer basert på hensyn til miljø, forbruk og rettferd, og investeringsprofilen må være gjennomsiktig.

Kirkemøtet støtter Samisk kirkeråds og Mellomkirkelig Råds krav om at norske myndigheter sørger for at Statoil trekker seg ut av de omstridte oljesand-prosjektene i Canada. Dette er nødvendig både ut fra klima- og miljøhensyn, og hensyn til urfolks rettigheter.

Spre klimavett,
del denne saken!