Ignorerer miljø

de intern
Foto: Sigmund Hanslien

Sannheten er konkret. Politikerne våre kan ikke fortsette å snakke om klima og miljø – og samtidig prioritere hensyn til lokale utbyggerinteresser, slik det gjøres i Indre Østfold, der myr blir forvalta som om den var verdiløs. I Smaalenenes Avis har det lokale BKA-laget gitt kommunestyreflertallet en leksjon i å tenke globalt.

Av Besteforeldrenes klimaaksjon Indre Østfold ved Sigmund Hanslien, Bente Marie Bakke, Ole Christian Aartun, Sylvi Grythe og Inger-Else Fridholm.

Arealplanen for Indre Østfold kommune var nylig til høring og skal vedtas i løpet av høsten. Denne 10-års planen er kanskje det viktigste verktøyet som kommunen har til å påvirke klima og natur.

Politikerne har plusset på med 15 tiltak, mot kommunedirektørens innstilling, med spesiell relevans for klimautslipp og naturmangfold.

Ikke uventet kom både Viken fylkeskommune og Statsforvalteren med sterke innsigelser mot det meste av det politikerne har lagt inn i arealplanen.

Jørgentvedt et grelt eksempel

Det grelleste eksemplet på vedtak som ignorerer våre klima- og naturforpliktelser er Jørgentvedt, en arv fra tidligere Trøgstad kommune. I 2018 ble dette skog- og myrområdet ved riksvei 22 mellom Momarken og Skjønhaug omregulert fra LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv) til sport og anlegg. Planen var å bygge et motorsenter i regi av Motorpark Indre Østfold AS.

Kommunedirektøren i Indre Østfold kommune innstilte i forslag til ny arealplan å tilbakeføre området til LNF. Et flertall fra Sp, Høyre og Frp stemte nei. Jørgentvedt, eller Jørentvetmåsan som den heter på kommunens kart, er et område på cirka 300 dekar med myr og skog. Flertallsvedtaket i kommunestyret betyr at et stort karbonlager står i fare for å ødelegges. Over tusenvis av år, helt siden havet trakk seg tilbake her i Indre Østfold for mer enn 9500 år siden, har organisk materiale blitt akkumulert i oksygenfattig våtmark. Norske myrer inneholder karbon som tilsvarer Norges totale klimagassutslipp i 66 år. Så lenge myra får ligge i fred, lagrer den karbon. Men når ei myr blir ødelagt, kommer karbonet i kontakt med luft, forråtner og slipper ut store mengder CO2.

CO2-utslippene er ikke utredet

Hvor mye CO2 som vil slippes ut ved utbygging på Jørgentvedt vet ingen. Det er ikke utredet i den forenklede konsekvensutredningen (KU), som Trøgstad kommune bestilte fra konsulentselskapet COWI i 2017. Rapporten nevner ikke klimagassutslipp som følge av nedbygging av myr- og skogsarealet på Jørgentvedt med ett eneste ord, selv om dette, ved siden av støy, må være den viktigste negative konsekvensen av prosjektet.

Politikerne i Trøgstad som stemte for omreguleringen var ikke klar over konsekvensene av vedtaket sitt. Vedtaket var dessuten imot den klare anbefalingen i den forenklede KU-rapporten, og imot innstillingen fra daværende rådmann i Trøgstad.

Flertallet i Indre Østfold kommunestyre som sa nei til tilbakeføring, ignorerte også sine egne retningslinjer for arealplanarbeidet som sier: «På svært karbonrike arealer er tiltak som medfører klimagassutslipp av karbonet under bakken og i vegetasjonen ikke tillatt» (punkt 4.12.1).

Forenklet KU møter ikke kravene

Konsekvensutredningen fra COWI betegner seg selv som en «forenklet KU». Den er «en forenklet utredning, og gir derfor en overordnet redegjørelse for temaene som anses spesielt relevant». Videre er den «basert på opplysninger gitt av tiltakshaver og oppdragsgiver», altså Motorpark Indre Østfold og Trøgstad kommune, og ellers informasjon som er hentet fra offentlige databaser.

Rapporten beskriver klart sine begrensninger. For eksempel at området «ikke har registreringer av verneverdige eller sårbare arter» bygger ikke på feltundersøkelser, «dvs. at konklusjonen baseres på et begrenset grunnlag.»

Rapporten gjør det også helt klart at «reguleringsplaner som inneholder tiltak» der planområdet er på mer enn 15 dekar, som Jørgentvedt, må konsekvensutredes i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1. Å videreføre prosjektet, uten en fullverdig konsekvensutredning, er et brudd på denne loven.

Regjeringen vil forby nedbygging av myr

I motsetning til flertallet i kommunestyret, erkjenner Ap/Sp-regjeringen at å bevare myr er svært viktig. Den vil foreslå et forbud mot nedbygging av myr i løpet av 2023. Derfor er det ikke overraskende at Motorpark Indre Østfold og Aktium Eiendom gasser på for å komme i gang med utbygging på Jørgentvedt.

De internasjonale forpliktelsene Norge har inngått vedrørende klima- og naturmangfold gjelder også for Indre Østfold kommune. Derfor er det verdt å lytte til Øystein Østre, leder av plan og byggesaksutvalget: «Hvis alle land som har skrevet under på denne (Montreal) avtalen følger opp, så vil vi se et paradigmeskifte uten like i vern av natur. Arealplanlegging er ferskvare, og det som var riktig for 10 år siden, kan være helt feil i dag».

Vi oppfordrer kommunestyret i Indre Østfold til å stemme for tilbakeføring av Jørgentvedt til LNF. Vi oppfordrer velgerne til å stemme på politikere som har politisk mot og arbeider for klima- og naturmangfold, og som tenker på framtida til sine barn og barnebarn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*