Urolige for planer om ny rullebane

rullebane

Avinors samfunnsoppdrag må endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst, sier Naturvernforbundet i sin uttalelse til stortingsmeldinga om «Verksemda til Avinor AS». De viser til at flyreiser allerede står for over halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser. Besteforeldrenes klimaaksjon samarbeider med Naturvernforbundet i denne saken, og har sendt et brev til transportkomitén med påminning om Grunnlovens miljøparagraf.

Til Transport- og kommunikasjonskomitèen

Vi vil gi uttrykk for at vi ser med stor engstelse på de konsekvenser det kan ha for klimaet dersom Avinor AS får grønt lys fra Storting og Regjering til å bygge ut Gardermoen med en 3. rullebane.

BKA støtter det som Naturvernforbundet legger til av innsigelser i sitt innspill til komitéen 8.5.2017 men samtidig ønsker vi å tillegge følgende:

Nasjonen har nettopp feiret sin Grunnlovsdag og noe av det vi som nasjon feiret er at Grunnloven gir oss frihet til ytring, gir oss stemmerett og at Norge er en rettsstat som verner sine borgere men som også setter grenser for hvilket handlingsrom politikere har. Politikerne skal anvende sin politikermakt innenfor Grunnlovens grenser, ikke utenfor. Forpliktelsene til politikerne er synligjort i Grunnloven § 112.

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Avinor er et konsern med aktivitet innen samferdselssektoren i Norge. Morselskapet Avinor AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementets plikter er følgelig å sørge for at mor og datterselskaper drives innenfor de rammer som særlig settes av vår Grunnlov. Staten representert ved samferdselsdepartementet må derfor ta det overordnede ansvar og instruere Avinor til ikke å fortsette videre med planene for utbygging av ny rullebane på Gardermoen. BKA kan ikke sitte stille og se på at staten søker å organisere seg bort fra sitt konstitusjonelle ansvar. Vi legger til grunn det Naturvernforbundet sier om økningen av klimautslipp relatert til nordmenns reisevaner. Konsekvensen av utbygging av ny rullebane på Gardermoen er vesentlig økt utslipp som i seg selv er brudd på intensjonen i Parisavtalen samt egen Grunnlov.

Vi legger til grunn at utbygging av Gardermoen blir avvist at Samferdselsdepartementet.

Mvh Steinar Høiback, Styreleder for Besteforeldrenes klimaaksjon

Fra Naturvernforbundets høringsuttalelse

 

 

 

 

 

 

etter at den daværende flyavgiften (som året før var på over 320 kroner per passasjer til utlandet) forsvant. Det høye trafikknivået og en fortsatt trafikkvekst stimuleres ytterligere av blant annet følgende: · Det er ingen CO2-avgift på flytrafikk over landegrensene · Flytrafikken inn og ut av EU/EØS-området er ikke en del av EUs kvotesystem · Det er fritak for merverdiavgift på flyreiser til og fra utlandet · Flytrafikken til og fra utlandet subsidieres gjennom en ulogisk taxfree-ordning Avinors oppdrag må endres For å påskynde trafikkveksten har statlige Avinor et mål om at antall langruter til/fra Norge skal økes, og selskapet har til og med en bonusordning som premierer flyselskap med trafikkvekst, i motsetning til Samferdselsdepartementets belønningsordning som premierer byer som greier å redusere biltrafikken. Ved utbygging av flyplasser trenger ikke Avinor gjennomføre konseptvalgutredninger som skal drøfte samfunnets behov og alternative konsept, slik Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet er nødt til, med betydelig involvering av omverdenen i prosessen, samt etterfølgende ekstern kvalitetssikring. Avinors samfunnsoppdrag må endres, slik at selskapet ikke har mandat til å arbeide for trafikkvekst. I tillegg må også luftfartsinfrastruktur ilegges samme krav til konseptvalgutredninger med alternativvurderinger og ekstern kvalitetssikring som for veg og bane. 2 Nei til tredje rullebane på Gardermoen Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, for at flyplassen kan øke sin trafikk ytterligere. Det er ikke behovet for å binde sammen landet og gi avsidesliggende områder gode kommunikasjoner som skaper et behov for en tredje rullebane. Det er ferie- og fritidstrafikken til og fra utlandet som står for den største veksten i trafikken. Konsekvensene av en tredje rullebane vil være store, både lokalt, regionalt og globalt. En ny rullebane skal bygges for å ta unna mer trafikk, som gir høyere klimagassutslipp og mer støy og folkehelseplage – og den vil beslaglegge store arealer. Presset på samferdsel og næringsutvikling rundt flyplassen – utover rullebaneprosjektet – blir betydelig. Konsekvensene av denne arealbelastningen og manglende sikring av matjorda blir ikke synligjort eller hensyntatt i Avinors vurderinger. Kapasiteten på Gardermobanen vil fortere bli fylt opp, noe som kan utløse store investeringsbehov eller gå på bekostning av kapasiteten for det øvrige togtilbudet i regionen. Ny rullebane vil koste om lag 19 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringene i ytterligere terminalutvidelser, til flere milliarder. Dersom disse investeringene først blir gjennomført, vil de måtte nedbetales, noe som vil gjøre det vanskeligere å begrense flytrafikken i ettertid. Dersom tredje rullebane skal bygges som ledd i en konkurranse mellom hovedflyplassene i Norden, økes risikoen for feilinvesteringer ytterligere, noe som forsterkes av strengere klimakrav som vil og må komme. Det trengs mye ny teknologi for å redusere flytrafikkens klimagassutslipp. Biodrivstoff er pekt på som en løsning. Det fins ulike typer biodrivstoff, der noen er bra og andre dårligere for miljøet. Uansett er dette knappe ressurser som det er bruk for i mange sektorer – verden over. Vi kommer ikke i mål dersom denne ressursen «sløses bort» gjennom en ytterligere vekst i flytrafikken i, fra og til Norge. Det er verd å nevne at politikerne i Berlin har bestemt at det ikke skal bygges noen tredje rullebane på deres hovedflyplass, og at domstolen i Østerrike har slått fast at en tredje rullebane i Wien ikke kan realiseres, da den strider med landets klimamål. Stortinget må slå fast at Avinor ikke skal få fortsette å planlegge en tredje rullebane på Gardermoen. Flyplassutvidelser er viktige samfunnsspørsmål som trenger grundige avveiinger, og som må ses i sammenheng med en helhetlig transportpolitikk.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*