Miljøorganisasjoner ut mot FAO

Mens diskusjonen her heime går høyt om biodrivstoff fra palmeolje, har 46 miljøorganisasjoner gått sammen om et brev til FAO – FNs organisasjon for ernæring og landbruk, som de beskylder for å villede om mulighetene for å bruke skog til energiproduksjon. FAO har valgt å fremme bruk av bioenergi, til tross for at dette i økende grad bidrar til ødeleggelse av skog, og biodrivstoff  ikke er bedre for klimaet enn fossilt brensel, skriver organisasjonene. FAO burde i stedet fokusere på miljø, helse, biologisk mangfold og livsgrunnlaget for mange urfolk. God og langsiktig skogforvaltning kan være et viktig klimatiltak, heter det. 

Brevet til FAOs direktør Graziano da Silva

FAO har valgt å bruke Verdens skogdag 21. mars 2017 til å fremme bruken av trevirke til energi, og kaller skogene «naturens kraftverk». Budskapet som kringkastes, er at skogen ikke bare er en viktig tradisjonell energikilde, men at det også er verdens største kilde til ny, fornybar energi.

Budskapet ignorerer de alvorlige negative virkningene den økende bruken av bioenergi har på miljø, lokalsamfunn, folkehelse, klima og, selvfølgelig, på våre skoger. Det politiske presset for betydelig å øke bruken av skog som brensel til energiproduksjon – som et forsøk på å begrense klimaendringene – er basert på misvisende fakta og kan i virkeligheten skape flere problemer enn det løser.

En dramatisk økning i bruk av trevirke i industriell skala for energiproduksjon, bidrar allerede i dag til økt klimaforurensning og ødeleggelse av skog. Og Europa fører an. EUs fornybarmål er forventet å skape etterspørsel for rundt 100 millioner kubikkmeter mer trevirke. Det vil med nødvendighet redusere kapasiteten skogen har til å binde og lagre karbon.

For å møte en slik etterspørsel er det ikke nok å ta i bruk skogsavfall og avfall fra treindustrien – en påstand fra industrien som er blitt grundig tilbakevist.  Nok biomasse til energiindustrien er avhengig av storstilt ny avvirkning, blant annet fra skoger i USA og Russland som i dag hogges ned og fraktes hele veien til europeiske energianlegg. Andre land, som Japan, Sør-Korea og Australia følger etter.

Som ventet finner penger alt nå veien til spekulative investeringer i store nye treplantasjer (dvs. raskt voksende monokulturer) i Afrika og Sør-Amerika. Dette reiser spørsmål om ytterligere jordran, menneskerettighetsbrudd, avskoging og skogforringelse, samt virkninger for lokal matproduksjon, vann og energisikkerhet.

Felles for disse globale utviklingstrekkene er at de alle er basert på en politisk strategi som feilaktig antar at bruken av trevirke til energi ikke har negative virkninger på klimaet, dvs. har null utslipp. Men antakelsen om at all bioenergi er «karbonnøytral» er i dag ansett om vitenskapelig falsk og en feiltolkning av tilrådingene fra FNs klimapanel. Vitenskapelige institusjoner som Scientific Committee of the European Environmental Agency og Science Advisory Board of the US Environmental Protection Agency, samt artikler i høyt respekterte, fagfellevurderte tidsskrifter som Science og Energy Policy, har alle avvist denne karbonnøytraliteten som en myte. Likevel ignorerer FAO disse funnene og videreformidler karbonnøytralitets-myten i sin promotering av skog som viktig energikilde.

I tillegg kommer at fortsatt bruk av trevirke til matlaging og oppvarming, spesielt i utviklingsland, men også i Europa og andre steder, innebærer en betydelig helserisiko. Dette er noe som FNs bærekraftsmål identifiserer som et problem, snarere enn en løsning, for en ren energiframtid.

Med en raskt økende bruk av trevirke til energi for elektrisitet, varme og drivstoff risikerer vi alvorlige negative konsekvenser for miljø, klima og helse, biologisk mangfold samt rettigheter og livsgrunnlag for urfolk og skogavhengige folkeslag. Videre er satsingen basert på en feilaktig forståelse av vitenskap og forskning. Det er derfor ikke bare overraskende, men dypt skuffende at FAO velger å fremme denne formen for energi på Verdens skogsdag, uten i hele tatt å reflektere over farene dette representerer.

Undertegnede organisasjoner oppfordrer derfor FAO til å:

  • slutte å støtte opp om og femme storskala bruk av biomasse for energiproduksjon
  • stoppe den misvisende beskrivelsen av alt trevirke som «karbonnøytralt» og «bærekraftig»
  • støtte ressurseffektiv bruk av trevirke og et skogbruk som kan bidra til karbonlagring på mellomlang og lang sikt
  • reorientere seg mot bevaring, fornyelse og restaurering av biologisk mangfoldige skogøkosystemer, som kan være et viktig bidrag for å dempe virkningene av klimaendringer, på et mer helthetlig vis enn en videre satsing på brenning av trær

Se brevet på engelsk med de 46 underskrivende organisasjonene:
http://www.eubioenergy.com/2017/03/21/open-ngo-letter-on-faos-international-day-of-forests-2017

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*