Statsbudsjett uten klimaalvor

Erna Bryggen 2
Det kan bli vått i Erna Solbergs heimby om ho får gjennomslag for sin politikk, og andre land legg seg på samme låge ambisjonsnivå.

Forslaget til statsbudsjett er alt for svakt på klima, mener Besteforeldrene i Oslo som i dag hadde en markering foran Stortinget med utdeling av løpeseddel og samtaler med forbipasserende. – Det er selvfølgelig ikke noen original påstand, sier talsperson Finn Bjørnar Lund. Men vi har gått gjennom budsjettpostene og forsøkt å finne både pluss og minus. Dessverre blir det mange fler av det siste enn det første. Selv om vi legger godviljen til, er det opplagt at vi med en slik politikk ikke vil ha mulighet for å holde temperaturøkningen under 2 grader. Inntrykket fra folk på gata er at mange forstår at vi i gamlelandet ikke kan fortsette sånn som dette.

Forside infobrosjyre

Statsminister Erna Solberg sier: «Klima er vår tids største utfordring.» MEN slik blir klimaregnskapet ut fra Regjeringens forlsag til statsbudsjett for 2015: Klimaforliket (som i seg selv er alt for lite ambisiøst) forutsetter en reduksjon på 8 mill. tonn CO2-utslipp i 2020, men statsbudsjettet kan gi en økning i CO2-utslipp på 1 mill. tonn i 2015. Tallenes klare tale viser at regjeringen ikke satser fornybart, men fossilt.

Budsjettforslag som slår uheldig ut for klimaet:

 1. Reelle kutt i bevilgninger til Klima- og miljødepartementet ca. 12 prosent.
 2. Miljødirektoratet sitt budsjett kuttes med ca. 9 prosent.
 3. Statlige kostnader ved avskriving av 78 prosent av selskapenes olje- og gassrelaterte investeringer på norsk sokkel i 2015 kan anslås til ca. 140 mrd. kr.
 4. Over 90 prosent av garantitilsagnene på kr. 110 mrd. fra Garantiinstituttet for eksportkreditt er knyttet til eksport av olje og gass mv.
 5. De direkte statlige oljeinvesteringene øker med 26 prosent til 40 mrd.
 6. Til rene veitiltak foreslås 26,8 mrd. jr., en økning på hele 12.4 prosent. Økningen er prosentvis større enn både jernbaneformål (+ 8.7 %) og kollektivtiltak ( + 8.5 %).
 7. Til grunnerverv for E18 bevilges kr. 260 mill.
 8. Redusert avgift ved kjøp av bruktbil (framstilt som klimatiltak!?) 1.3 mrd. kr.
 9. Reduksjon i bompengene utgjør 1.65 mrd. kr.
 10. Investeringer til skogvern reduseres med 211 mill.
 11. Veibruksavgiften for bensin og autodiesel holdes på «nominelt uendret nivå» i 2015. Tapet i 2015 ved at en ikke prisjusterer avgiften er anslått til 310 mill.
 12. Billigere avgifter på motorsykkel og snøskutere, og ingen øremerka midler til overvåking av motorferdsel i utmark.
 13. Sykkelveier kuttes til 10 mill. kr. – mens det var lovet 100 mill.
 14. Norge tas ut av Europas nye, store system for satellittovervåkning av miljø og klima (Copernicus-programmet) 167 mill. kr. i 2015.
 15. 5 mrd. kr. trekkes av Statkraft, som i stedet kunne vært brukt til fornybarsatsing.

Budsjettforslag som slår heldig ut for klima:

 1. Klimateknologifondet får overført 4,25 mrd. kr.
 2. Nye avskrivningsregler på vindkraft, inntil 3 mrd. kr.
 3. Kollektivtiltak 22,07 mrd. kr, men økningen på 8.5 % fra 2014 burde vært større.
 4. Enova får kr. 9,25 mrd. til energiøkonomisering og miljøvennlig transport.
 5. Norfund økes med 20 prosent til 250 mill. kr., og halvparten vil gå til investeringer i fornybart i utviklingsland. (NB! Dette er mer å regne som investeringer for god avkastning, langt bedre prosentvis avkastning enn Statens pensjonsfond utland, og ikke som bevilgninger).
 6. Klima- og miljøverndepartementet støtter FN’s grønne klimafond med 200 mill. kr.
 7. Det kan søkes om midler til ENØK-fradrag (skattefradrag) innenfor ramme på 150 mill.
 8. Teknologisentret Mongstad får 65 mill. kr. for fangst av CO2.
 9. Økning av regnskogsatsing utgjør 134 mill. kr.
 10. Det skal tilføres midler til Norads program for ren energi.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Christian F. Holst | 08.11.2014

  Det ekstra fine ved denne markering foran Stortinget var at vi fikk mange unge mennesker i tale. De var meget positive til at det må gjøres sterkere tiltak for reduksjon av klimagassutslippene. I tillegg vi fikk mange unge som støttet kravet om 100.000 klimajobber med sine underskrifter.
  Det var flott og inspirerende å være med denne gang selv om det var kjølig vær.

 2. Ola Dimmen | 09.11.2014

  Inspirerande å lese om aktiviteten i Oslo, og takk for interessant og informativ oppstilling! Det er mogleg det ligg ein stad i oppsettet, men kvar er dei gratis klimakvotene som blir utdelt til oljeindustrien? Dei dekker omlag 50% klimagassutsleppa og øydelegg «marknaden» for kjøp og salg av klimakvoter og gjer klimakvotene latterleg billege.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*