Sterk kritikk av forslaget til klimalov

concerned-sn
Concerned Scientists består av engasjerte vitenskapsfolk med ulik faglig bakgrunn som samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Regjeringens forslag til ny klimalov kan undergrave Paris-avtalen og utvanne Grunnloven, mener forskergruppa Concerned Scientists Norway. Gruppa er i utgangspunktet positive til forslaget om å innføre en klimalov, men finner ikke å kunne støtte regjeringens forslag, skriver forskerne i sitt høringssvar. De reagerer blant annet på ordlyden om at Norge skal bli et «lavutslippssamfunn» innen 2050. – Dette er utilstrekkelig. Målet bør være at Norge er et nullutslippssamfunn innen 2050, skriver de og peker på at Norge i Paris-avtalen har bundet seg til målet om å sikte mot maksimalt 1,5 graders global oppvarming.

Se Uttalelse fra Concerned Scientists. Noen utdrag:

Klimamål
Lovforslagets § 1 første ledd forteller at loven skal «fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050».

Vi mener at målet bør være at Norge skal være nullutslippssamfunn innen 2050. Formålet i loven må knyttes til gjennomføring av Norges internasjonale forpliktelser, inkludert Parisavtalen, og kan ikke bindes av formuleringer i det norske klimaforliket. Det er påtakelig at dette overordnede formålet i lovforslaget ikke diskuteres i lys av Parisavtalen, og at man ikke engang har konkretisert hva man mener med lavutlippssamfunn.

Ambisjonsnivå
Lovforslagets § 1 første ledd andre punktum lyder: «Det legges til grunn at en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng».

I følge Parisavtalen skal alle landenes klimamål gjenspeile hvert lands høyest mulige ambisjonsnivå – og øke derfra hvert femte år. Høyest mulig ambisjon betyr at Norge må iverksette alle tilgjengelige og forholdsmessige tiltak. Med andre ord, Norge må gjøre så godt det kan, etter beste evne. Dette krever langt mer enn «fornuftig» klimapolitikk – det betyr at man må strekke seg så langt som mulig, på tvers av alle sektorer gjennom en helhetlig, langsiktig og ambisiøs klimapolitikk.

Mål for utslippsreduksjoner
Lovforslaget inneholder to bestemmelser om utslippsreduksjonsmål:
§ 2 Klimamål for 2030: Målet er minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med norske utslipp i 1990. Målet kan gjennomføres felles med EU.
§ 3 Klimamål for 2050: Målet er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Når det gjelder lovforslagets § 2, savner vi en angivelse av utslippsreduksjon som skal gjelde i Norge (…) Målet bør være at Norge skal bli et nullutslippssamfunn, samtidig som Norge skal bidra til ytterligere kutt utenlands, slik at vi kan være et foregangsland i oppnåelsen av Parisavtalens mål.

Parisavtalen, som har blitt kritisert for å være for lite ambisiøs og med få skarpe forpliktelser, inneholder virkemidler som er sterkere og klarere enn dette forslaget til klimalov.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*