Rettslig oppgjør om Nederlands klimapolitikk

Urgenda
Den verdenskjente klimaforskeren James Hansen til venstre i bildet, er en viktig støttespiller for Urgenda. Til høyre advokat Roger Cox, forfatter av "Revolutie met recht".

Er Staten juridisk forpliktet til å bidra til å holde den globale oppvarmingen i sjakk? Er det mulig å gå rettens vei for å presse myndighetene til en mer ansvarlig klimapolitikk? Om slike grunnleggende spørsmål handler det nå i Nederland, der miljøstiftelsen Urgenda har tatt ut stevning mot Staten. Når politikerne svikter, må domstolene «avpolitisere» klimaspørsmålet og tvinge gjennom det FNs klimapanel mener er nødvendige tiltak, mener deres advokat Roger Cox. Regjeringen på sin side avviser dette. Å fastsette mål og fatte vedtak om reduksjoner av nederlandske utslipp tilfaller politiske myndigheter og ikke domstolene, mener de.

Politikk og juss i konflikt
Norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie er bosatt i Fusa i Hordaland og med i styret for Besteforeldreaksjonen. Hun er en av 900 enkeltpersoner som bidrar økonomisk til å muliggjøre Urgendas søksmål. Nå sitter hun med den ferske 200 siders «Repliek» fra Roger Cox, hans kommentar til regjeringens tilsvar til stevningen fra Urgenda. Striden står ikke om tilliten til FNs klimapanel eller lignende, forteller hun, men om Staten står fritt i å legge seg på et lavere ambisjonsnivå enn det klimapanelet tilrår, og uten å være juridisk forpliktet av det internasjonale samfunnets mål om å stoppe klimaendringene ved maks 2 grader over førindustriell tid.

Regjeringen hevder at den oppfyller avtaler og allerede gjør mye, både nasjonalt og internasjonalt. Den anerkjenner at de nederlandske utslippene av klimagasser må reduseres med 80-95 % senest i 2050, og at dette innebærer store kutt også på kortere sikt. Men den aksepterer ikke at det er en sak som kan bringes inn for domstolene og avgjøres der. Klimaproblemet er globalt, og det som først og fremst trengs er samordnete internasjonale tiltak.

Rett til beskyttelse mot miljøskader
Men Urgenda har egentlig ikke tenkt å gjøre domstolen til en politisk arena, sier Bjørghild. Vi forlanger bare den rettsbeskyttelse for oss selv og våre barn som både skrevne lover og uskrevne rettsnormer gir oss. Staten har plikt til å beskytte oss mot alvorlige trusler mot liv og eiendom, med alle de midler den rår over. Den kan ikke passivt se på alvorlige, livstruende forurensinger – bare fordi den finner det mest formålstjenlig å vente med å gjøre noe.

Å tillate at de alt for store utslippene i Nederland får holde fram, er ikke bare en politisk feilvurdering. Urgenda vil føre bevis for at den nederlandske staten er forpliktet til å sørge for en utslippsreduksjon på 25-40 % innen 2020. Ikke senere, og uten å vente på hva andre land eller EU foretar seg.

Som nederlandske borgere har vi ikke bare rett til en reduksjon av utslippene, men til denne kraftfulle og helt nødvendige reduksjonen, sier Bjørghild des Bouvrie. Staten står ikke fritt til å gjøre som den vil. Med basis i FNs klimakonvensjon og den europeiske menneskerettskonvensjon vil Urgenda påvise at regjeringens nåværende klimapolitikk, ikke oppfyller dens lovpålagte plikt til å gi oss den beskyttelse vi har krav på.

Urgenda 2«In 2009 in Copenhagen and in 2010 in Cancun (the 15th and 16th annual United Nations Climate Change Conferences, respectively), the obligations contained in the UN Climate Treaty that until then had been formulated in abstract terms were further crystallized based on the scientific findings of the IPCC. First and foremost, during these sessions the participating countries agreed that, in order to prevent “dangerous” climate change, the Earth’s temperatures must not rise by more than 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. The specific reductions that industrialized countries would have to achieve, as based on the CBDR principle, in order to meet the 2-degree target were also defined in Copenhagen and Cancun. Thus, it was determined that developed countries (including the Netherlands) would be required to achieve an emissions reduction of 25-40% by 2020 and of 80-95% by 2050 (compared to levels in 1990).» Fra Urgendas brev til statsministeren, november 2012. Les hele brevet her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2012/12/Urgenda.pdf

Se og hør foredrag av Urgenda-advokat og forfatter Roger Cox, på den populærvitenskapelige konferansen om Grunnlovens § 112, i mai 2014:

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Christian F. Holst | 22.10.2014

    Meget bra at Urgendas tar dette initisiativet og saksøker den Nederlandske stat. Dette blir spennende om søksmålet vinner frem. Nå kjenner jeg ikke til om Hollands grunnlov har tilsvarende bestemmelser som den vi finner i vår grunnlovs §112.
    Dette må vi ta som en insipirasjonskilde til å virkelig se alvorlig på om vi her i Norge kan fremmes søksmål mot den Norske Stat for brudd på Grunnlovens §112 samt andre lover som inneholder bestemmelser om forurensning (Bl.annet Forurensningsloven). Det fremlagte statsbudsjett for 2015, viser at klimaendringene ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt. Det virker som det trengs et meget tydelig signal om at vi ikke lenger vil finne oss i den unnfallenhet som er vist fra regjeringen(e) og den politiske og økonomiske elite de siste 20 år.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*