Vedtekter endringsforslag 2022

Innstilling til landsmøtet fra Landsstyret og fra Arbeidsgruppa nedsatt for å revidere BKAs vedtekter

Landsstyret berømmer arbeidsgruppas grundige arbeid, og slutter seg til mange av gruppas forslag til endringer. Arbeidsgruppa har bestått av: Halfdan Wiik, Nina Weidemann, Knut Jonas Espedal, Yngvar Olsen og Mette Borchgrevink (leder). Gruppas innstilling til landsstyret følger som eget dokument.

Inneværende dokumentet viser forslag til nye vedtekter i kursiv. Alt i blått hører til landsstyrets innstilling – der det avviker fra arbeidsgruppas innstilling. Alt i rødt er innstilling fra arbeidsgruppa som avviker fra vedtektene fra oktober 2021. Der det ikke er endringer fra nåværende vedtekter, står det i svart.

Størst forskjell mellom landsstyrets og arbeidsgruppas innstilling finner dere i § 2 om formålet, § 4 om æresmedlemskap, § 7 om honorar til styreleder, § 10 om hvem som har stemmerett på årsmøtet og § 11 om årsmøtets oppgaver.

Gjennomgående mener landsstyret at betegnelsen «organisasjon», ikke forening, skal brukes om BKA.

Vi inviterer landsmøtet til å ta stilling til forslag til nye vedtekter.

 

VEDTEKTER FOR ORGANISASJONEN
Besteforeldrenes klimaaksjon
Vedtatt på årsmøtet 10. september 2022
(Erstatter vedtekter av 2. – 3. oktober 2021)

 

§ 1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er: Besteforeldrenes klimaaksjon. Heretter benevnt BKA. Organisasjonen ble stiftet 28.04.2012.

§ 2  Formål

Forslag fra landsstyrets flertall:

 1. BKA er en politisk uavhengig organisasjon som vil arbeide for å sikre barn og unges framtid mot menneskeskapte klimaendringer og tap av natur. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Det er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdig fordeling, rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.
 2. BKA legger til grunn hva vitenskapen vet om årsaker og virkninger av utslipp av klimagasser. BKA vil påvirke befolkningen og politiske beslutninger for nødvendige reduksjoner i klimagassutslipp og en utfasing av fossil energi raskest mulig. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må kutte mest. Samtidig må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Forbruket må reduseres og erstattes av nøkternhet og ressurssparing.
 3. BKA krever at Grunnlovens miljøbestemmelse i § 112 om hensynet til miljøet og etterslekten tas på alvor og er styrende for alle politiske beslutninger som berører klima og natur.

Arbeidsgruppas forslag:

 1. BKA er en tverrpolitisk forening som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet.
 2. BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger og arbeider for omfattende kutt i utslipp av klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må kutte mest. Fossil energi må utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må erstattes av nøkternhet og ressurssparing.
 3. BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»
§ 3 Juridisk person

Organisasjonen er en selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 4 Medlemskap

Besteforeldrenes klimaaksjon er åpen for alle engasjerte personer fra hele besteforeldregenerasjonen, og for støttemedlemmer over 16 år. Den som ønsker å bli medlem, må støtte foreningens formål.

Arbeidsgruppa foreslår å sløyfe setningen: «De som har betalt kontingent (for sin kategori/henholdsvis fullt medlem og støttemedlem) i inneværende år og/eller året før er medlemmer.» Landsstyret støtter å sløyfe denne setningen i lys av neste paragraf.

Arbeidsgruppa foreslår følgende tillegg om æresmedlemskap:

«Personer som har gjort en fortjenestefull innsats for å fremme BKAs formål, kan utnevnes til æresmedlem. Slik utnevning foretas av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra landsstyret

Landsstyret går ikke inn for æresmedlemskap ut fra leveregelen «ingen nevnt, ingen glemt».

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer og støttemedlemmer har stemme-, møte- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. Dette forutsetter at medlemskap er betalt.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første måneder.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte arbeider frivillig og skal ikke motta honorar for sine verv. Styreleder kan gis honorar, dersom årsmøtet bestemmer det.

Landsstyret foreslår å stryke muligheten for å gi styreleder honorar. Dette for å følge prinsippet om at tillitsvalgte arbeider frivillig.

§ 8 Landsstyret

Her foreslår landsstyret to små tillegg til forslaget fra arbeidsgruppa, dette for å hensynta mindretallets forslag.

Organisasjonens arbeid ledes av et landsstyre på 8–10 personer. Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene, og skal ha en rimelig geografisk og kjønnsmessig balanse der dette er mulig. Lokallag, lokale grupper og enkeltmedlemmer kan nominere kandidater til landsstyret.

Landsstyremedlemmer velges på årsmøtet for 2 år. Halvparten av landsstyrets medlemmer er på valg hvert år. Styreleder velges separat for 1 år.

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær. Det føres referat fra styremøtene.

Landsstyret skal:

 1. Lede organisasjonens daglige drift. Dersom generalsekretær er ansatt, skal generalsekretæren stå for den daglige drift av organisasjonen, og følge de retningslinjer og pålegg som årsmøtet eller landsstyret har gitt. Generalsekretærens fullmakt omfatter ikke saker som etter organisasjonens formål er av uvanlig art eller av stor betydning.
 2. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 3. Framlegge budsjettforslag for årsmøtet
 4. Lage årsmelding
 5. Administrere organisasjonens økonomi og avlegge regnskap for årsmøtet
 6. Etter behov oppnevne arbeidsgrupper eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Landsstyret representerer organisasjonen utad og har signaturrett for organisasjonen. Styrets leder og generalsekretær har signaturrett hver for seg (alene). To landsstyremedlemmer har også signaturrett i fellesskap. Landsstyret og årsmøtet kan når som helst tilbakekalle signaturretten.

Landsstyret skal holde møte når lederen eller et flertall av landsstyremedlemmene ber om det. Landsstyret er beslutningsdyktig når det flertall av landsstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 9 Lokallag og lokale grupper

Det kan etableres to typer lokale lag/grupper.

 • Organiserte lag, kalt lokallag, med formelt rapporterings- og regnskapsansvar. Disse gruppene får tildelt midler etter vedtatt fordelingsnøkkel. De kan også søke ekstra midler ved behov.
 • Løsere lag, kalt lokale grupper, uten lokalt styre- og regnskapsansvar. Disse grupper kan søke midler ved behov.

Lokallag og lokale grupper må arbeide i henhold til organisasjonens formål og vedtekter. Lokallag og lokale grupper konstituerer seg selv og står fritt når det gjelder aktiviteter, profil og valg av samarbeidspartnere. Oppretting av lokallag og lokale grupper skal godkjennes av landsstyret.

§ 10 Årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av september måned. (Landsstyret foreslår april måned.) Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel direkte til medlemmene. Utsending av innkalling, saksliste og vedlegg kan skje elektronisk. Forslag (herunder endringsforslag til vedtekter) som skal behandles på årsmøtet, skal være mottatt av landsstyret senest fem uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste, årsmelding og utdrag av reviderte regnskap for foregående år, innstilling fra valgkomiteen og innkomne forslag med innstillinger skal være tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Arbeidsgruppas forslag til hvem som har stemmerett:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, og har tale- og forslagsrett. Bare utsendinger fra lokallag samt tillitsvalgte har stemmerett.

Utsendinger fra lokallag til årsmøtet velges fra lokallag i kategori A (paragraf 9A).

Beregningsgrunnlag er antall betalende medlemmer pr. siste årsskifte.

Antall utsendinger fra hvert lokallag beregnes slik:

 • Alle lokallag, uavhengig av medlemstall, har stemmerett for to representanter til årsmøtet.
 • For hvert 100 medlem gir ytterligere en stemmerett, begrenset oppad til totalt 10 stemmer.
 • Stemmegivning kan skje etter fullmakt.

Forslag fra landsstyrets flertall om å beholde dagens ordning:

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Medlemmer som er til stede, kan fremme forslag og er stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje etter fullmakt.

Enighet mellom landsstyret og arbeidsgruppa om resten av paragrafen:

Generalsekretær og revisor har møte- og talerett i årsmøtet, generalsekretæren har også forslagsrett.

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten seneste fire uker før årsmøtet. Øvrige saker kan behandles og avgjøres på årsmøte når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøtet velger dirigent og referent og to personer til å underskrive referat/protokoll.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Landsstyrets forslag

 1. Godkjenne årsmelding
 2. Godkjenne revidert regnskap
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette vedtekter
 5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent
 6. Godkjenne budsjett
 7. Velge:
  1. styreleder for 1 år
  2. styremedlemmer for 2 år
  3. valgkomite, 3 medlemmer for 1 år. Regnskap skal revideres.

Arbeidsgruppas forslag

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle revidert regnskap
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette vedtekter
 5. Fastsette kontingent samt fordeling av kontingent
 6. Vedta budsjett
 7. Ansettelse av generalsekretær og instruks for denne. Dette kan delegeres til landsstyret.
 8. Fastsette eventuelt honorar for styreleder.
 9. Velge
  1. styreleder for 1 år
  2. styremedlemmer for 2 år
  3. valgkomite, 3 medlemmer for 1 år. Regnskap skal revideres.
§ 11A Landsmøtet (tekst flyttet fra § 11)

Samme helg som årsmøtet, skal det holdes landsmøte. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet. Dette skal ha rom for faglig innhold, drøftinger og strategiske diskusjoner. Det lokallaget som arrangerer årsmøtet, har ansvar for planlegging og gjennomføring av landsmøtet.

§ 12 Valg (ingen endringer)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke alminnelig flertall ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 13 Vedtektsendring

Arbeidsgruppe og landsstyret foreslår at endringsdato for vedtektene står under heading «Vedtekter for organisasjonen». Da står det igjen en setning:

Endringer i vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte (ingen endringer foreslått)

Ekstraordinært årsmøte holdes når landsstyret bestemmer det, eller minst en tredjedel av betalende medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 15 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Sammenslutning med andre foreninger/organisasjoner anses ikke som oppløsning av organisasjonen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jamfør § 13.

Landsstyrets forslag i tråd med krav om deltagelse i Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Dersom BKA blir oppløst, skal organisasjonens overskytende midler tilfalle tilsvarende godkjent formål.

Arbeidsgruppas forslag

Dersom BKA blir oppløst, skal organisasjonens midler tilfalle Framtiden i våre hender. Dersom denne ikke eksisterer på oppløsningstidspunktet, skal midlene overføres til en annen organisasjon med tilsvarende formål.

 

Spre klimavett,
del denne saken!