Besteforeldrenes klimaaksjon – Hva vil vi?

Vedtak årsmøtet 2018:

BKA vil arbeide for:

  • En politikk og samfunnsutvikling med et forbruk som ikke overstiger jordens tålegrense. Ubegrenset forbruksvekst på en begrenset planet er ikke mulig. Den rike del av verden må redusere forbruket vesentlig. Politiske løsninger for å stanse materiell vekst i Norge må innføres. Naturen forhandler ikke.
  • At norske utslipp kuttes i tråd med Paris-avtalens målsettinger som et minimum. Norges plan om 40% kutt i 2030 sammenlignet med 1990 er langt fra tilstrekkelig. Det er dessuten meget uheldig at kvotekjøp planlegges brukt for å nå målet. Dette vil forsinke nødvendig omstilling innenlands. Karbonopptak i skog og jord må økes, og karbonet som er lagret i myr, må få ligge. Bruk av plantebasert biodrivstoff som kan øke klimagassutslippene må stoppes.
  • Reduserte tilbud av fossile brennstoff. Langt det meste av kull, olje og gass må ligge ubrukt. Utfasing av olje- og gassproduksjon i Norge må starte raskest mulig. All leting etter olje og gass må stanses, noe som betyr at det må ikke tildeles flere konsesjoner til leting, og at leterefusjonsordningen må avvikles umiddelbart.
  • Redusert etterspørsel og forbruk av fossile brennstoff. Høyere avgifter må målrettes for å redusere utslipp, for eksempel ved at det innføres en karbonavgift som på en sosialt rettferdig måte belønner klimavennlig og belaster klimaskadelig atferd.  Det legges en høy og stigende avgift på fossilt drivstoff til internasjonal skips- og luftfart. Reguleringer for å redusere fossilbasert forbruk bør utredes.
  • En grønn transformasjon av samfunnet. Det må satses på bærekraftige, fornybare løsninger innen alle sektorer i samfunnet. En konkret plan for rettferdig omstilling må komme på plass snarest, slik at nye klimajobber blir opprettet minst like raskt som arbeidsplasser tapes ved avviklingen av fossilindustrien. Planlegging av nye motorveier eller rullebaner stanses og avløses av en storsatsing på lavutslipps transportløsninger, som for eksempel høyhastighetstog og elektriske ferger, i tillegg til kollektiv transport og sykkel.
  • Økonomisk omstilling. Det må investeres atskillig mer for å bygge løsninger basert på fornybar energi til erstatning for fossil energi. Investeringer i fossile brennstoff og annen klimaskadelig virksomhet utfases og omdirigeres til investeringer for bærekraftig omstilling, blant annet ved at deler av Statens pensjonsfond utland brukes som et klimapolitisk virkemiddel for bærekraftig omstilling globalt og i Norge. En ekstra prosent av nasjonalbudsjettet avsettes til klimatiltak i utviklingsland, og Norges bidrag til FNs klimafond økes betraktelig.
  • En livsstil som medfører reduserte utslipp. Alle oppfordres til å ta miljøvennlige valg. Eksemplets makt er viktig, og etisk ansvar kan påpekes uten å moralisere. Politikernes ansvar er å stimulere til miljøvennlig atferd ved å sørge for at forbrukerne får bedre muligheter enn i dag til å velge miljøvennlige alternativ. Gjennom skatter, avgifter og andre tiltak må myndighetene sikre at det ikke lønner seg å velge klima-  og miljøskadelige varer og tjenester.
  • Bruk av juridiske virkemidler i klimakampen, jamfør BKAs rolle som partshjelper i den pågående klimarettssaken mot staten. Vi gir dessuten vår støtte til de mange pågående rettsaker der oljeindustrien gjøres ansvarlig for klimaskader, både lokalt og på grunn av sitt bidrag til global oppvarming som rammer andre land.
  • En tydelig og virksom aktivisme med brodd mot sviktende klimapolitikk og mot kommersielle og andre interesser som bidrar til økende klimagassutslipp. Vi vil skape debatt og oppmerksomhet gjennom synlig tilstedeværelse i det offentlige rom og gjennom symbolske handlinger som utfordrer politisk vanetenkning og særinteresser. Vi ønsker å tydeliggjøre konflikter og avdekke dobbeltkommunikasjon. Vi vil ha borgerne med på å tenke nytt og gjøre langsiktige valg med kommende generasjoners interesser som utgangspunkt.
  • At staten sikrer at folket blir en del av løsningen slik det framgår av Paris-avtalens artikkel 12: «Partene skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å bedre utdannelse, opplæring, allmenn bevissthet, allmenn deltakelse og allmenn tilgang til informasjon på området klimaendringer, idet de anerkjenner hvor viktige disse forholdene er for å styrke virkemidlene som brukes i henhold til denne avtalen». Dette må blant annet bety at økonomisk støtte til grasrotarbeid økes.
Spre klimavett,
del denne saken!