Våre krav: En ansvarlig klimapolitikk!

Demokratisk valgte politikere er betrodd ansvaret for å beskytte rettighetene til de unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen. Det krever en aktiv reformpolitikk, i pakt med tilrådingene fra FNs klimapanel, og en vesentlig skjerping av mål og midler slik vi finner dem i Stortingets klimaforlik: minst 30 prosent reduserte CO2-utslipp i 2020, sammenlignet med utslippene slik de var i 1990.

Vi vil se en norsk regjering som gjør alt som står i dens makt for å få på plass forpliktende internasjonale avtaler. Samtidig vil vi ha et Norge vi kan være stolte av for hva vi selv bidrar med for å forebygge farlige klimaendringer. Politikerne må sørge for at det blir så vanskelig som mulig å gjøre klimafiendtlige valg – det skal ikke være opp til individet. Målsetningene for klimakutt må skjerpes og virkemidlene bli mer håndfaste. Besteforeldreaksjonen mener at en ansvarlig klimapolitikk må innebære:

  • En skatte- og avgiftspolitikk som belønner klimavennlig adferd og belaster den klimaskadelige
  • En nasjonal handlingsplan for energisparing og -effektivisering
  • En storstilt satsing og investeringer i lav-energi transport, lokalt og regionalt
  • Sårbare havområder, som Lofoten og Vesterålen, må skjermes mot oljeutvinning
  • Statoil må trekkes ut av ukonvensjonelle oljeressurser som skiferolje og tjæresand
  • Miljøverndepartementet må gis mer makt og få vesentlig større ressurser
  • Det må vedtas en egen klimalov for å sikre tilstrekkelige og langsiktige kutt i CO2-utslipp

 

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. GRUNNLOVEN § 110 b

 

 

Spre kunnskap –
del denne saken!